สกลนคร

ลำดับที่ชื่อหมู่บ้านหมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัด
1บ้านกุดไห1กุดไหกุดบากสกลนคร
2บ้านหนองค้า2นาม่องกุดบากสกลนคร
3บ้านโพนงาม5นาม่องกุดบากสกลนคร
4บ้านดงนิมิต7นาม่องกุดบากสกลนคร
5บ้านนาดี1โพธิไพศาลกุสุมาลย์สกลนคร
6บ้านโพนทอง2โพธิไพศาลกุสุมาลย์สกลนคร
7บ้านโพธิไพศาล3โพธิไพศาลกุสุมาลย์สกลนคร
8บ้านกุดฮู4โพธิไพศาลกุสุมาลย์สกลนคร
9บ้านหนองเค็ม5โพธิไพศาลกุสุมาลย์สกลนคร
10บ้านโพนแพง6โพธิไพศาลกุสุมาลย์สกลนคร
11บ้านกุดสะกอย7โพธิไพศาลกุสุมาลย์สกลนคร
12บ้านห้วยกอก8โพธิไพศาลกุสุมาลย์สกลนคร
13บ้านโนนคำ10โพธิไพศาลกุสุมาลย์สกลนคร
14บ้านโนนรุ่งเรือง14โพธิไพศาลกุสุมาลย์สกลนคร
15บ้านกุสุมาลย์1กุสุมาลย์กุสุมาลย์สกลนคร
16บ้านหนองหอย4กุสุมาลย์กุสุมาลย์สกลนคร
17บ้านกุสุมาลย์6กุสุมาลย์กุสุมาลย์สกลนคร
18บ้านโนนหอม11กุสุมาลย์กุสุมาลย์สกลนคร
19บ้านอีกุด13กุสุมาลย์กุสุมาลย์สกลนคร
20บ้านแสนพัน6อุ่มจานกุสุมาลย์สกลนคร
21บ้านสนามบิน8อุ่มจานกุสุมาลย์สกลนคร
22บ้านดงอีด่อย4แพดคำตากล้าสกลนคร
23บ้านสามแยกพิทักษ์5แพดคำตากล้าสกลนคร
24บ้านฝาง6แพดคำตากล้าสกลนคร
25บ้านกุดจาน7แพดคำตากล้าสกลนคร
26บ้านโนนสะอาด8แพดคำตากล้าสกลนคร
27บ้านดงบัง9แพดคำตากล้าสกลนคร
28บ้านโนนไทรทอง10แพดคำตากล้าสกลนคร
29บ้านวังชมพู11แพดคำตากล้าสกลนคร
30บ้านประชาสามัคคี12แพดคำตากล้าสกลนคร
31พรสวรรค์13แพดคำตากล้าสกลนคร
32บ้านโนนคนึง16แพดคำตากล้าสกลนคร
33บ้านคำตากล้า1คำตากล้าคำตากล้าสกลนคร
34บ้านโคกอุดม2คำตากล้าคำตากล้าสกลนคร
35บ้านหนองบก3คำตากล้าคำตากล้าสกลนคร
36บ้านหนองพอกน้อย4คำตากล้าคำตากล้าสกลนคร
37ดงน้ำเย็น5คำตากล้าคำตากล้าสกลนคร
38บ้านทุ่งดู่6คำตากล้าคำตากล้าสกลนคร
39หนองเมือกเมี่ยง7คำตากล้าคำตากล้าสกลนคร
40บ้านวังเวิน8คำตากล้าคำตากล้าสกลนคร
41บ้านสร้างคำ9คำตากล้าคำตากล้าสกลนคร
42บ้านบ่อคำ11คำตากล้าคำตากล้าสกลนคร
43บ้านศรีดอกแก้ว12คำตากล้าคำตากล้าสกลนคร
44บ้านผาศักดิ์13คำตากล้าคำตากล้าสกลนคร
45บ้านนาคำ15คำตากล้าคำตากล้าสกลนคร
46บ้านดอนคำ2นาแต้คำตากล้าสกลนคร
47บ้านหนองพอกใหญ่3นาแต้คำตากล้าสกลนคร
48บ้านหนองแสง5นาแต้คำตากล้าสกลนคร
49บ้านโพนทอง8นาแต้คำตากล้าสกลนคร
50บ้านไทยเจริญ10นาแต้คำตากล้าสกลนคร
51บ้านสระแก้ว11นาแต้คำตากล้าสกลนคร
52หนองเม็ก12นาแต้คำตากล้าสกลนคร
53บ้านหนองบัวสิม1หนองบัวสิมคำตากล้าสกลนคร
54บ้านนาถ่อน3หนองบัวสิมคำตากล้าสกลนคร
55บ้านท่างาม4หนองบัวสิมคำตากล้าสกลนคร
56บ้านปากโนต5หนองบัวสิมคำตากล้าสกลนคร
57บ้านเพีย6หนองบัวสิมคำตากล้าสกลนคร
58บ้านโพนก่อ7หนองบัวสิมคำตากล้าสกลนคร
59บ้านดอนติ้ว8หนองบัวสิมคำตากล้าสกลนคร
60บ้านหนองผามเรือ9หนองบัวสิมคำตากล้าสกลนคร
61บ้านโพธิ์ชัย10หนองบัวสิมคำตากล้าสกลนคร
62บ้านบึงบูรพา11หนองบัวสิมคำตากล้าสกลนคร
63บ้านโพนค้อ1เหล่าโพนค้อโคกศรีสุพรรณสกลนคร
64บ้านดง3เหล่าโพนค้อโคกศรีสุพรรณสกลนคร
65บ้านหนองเหียน4เหล่าโพนค้อโคกศรีสุพรรณสกลนคร
66บ้านเหล่า5เหล่าโพนค้อโคกศรีสุพรรณสกลนคร
67บ้านห้วยยาง6เหล่าโพนค้อโคกศรีสุพรรณสกลนคร
68บ้านเหล่า8เหล่าโพนค้อโคกศรีสุพรรณสกลนคร
69บ้านโพนสูง10เหล่าโพนค้อโคกศรีสุพรรณสกลนคร
70บ้านแมด1แมดนาท่มโคกศรีสุพรรณสกลนคร
71บ้านหนองสระพัง3แมดนาท่มโคกศรีสุพรรณสกลนคร
72บ้านโพนทอง4แมดนาท่มโคกศรีสุพรรณสกลนคร
73บ้านโนนมาลา5แมดนาท่มโคกศรีสุพรรณสกลนคร
74บ้านโคกนาดี6แมดนาท่มโคกศรีสุพรรณสกลนคร
75บ้านโนนน้ำคำ8แมดนาท่มโคกศรีสุพรรณสกลนคร
76บ้านด่านม่วงคำ1ด่านม่วงคำโคกศรีสุพรรณสกลนคร
77บ้านกลาง2ด่านม่วงคำโคกศรีสุพรรณสกลนคร
78บ้านลาดค้อ3ด่านม่วงคำโคกศรีสุพรรณสกลนคร
79บ้านม่วงไข่5ด่านม่วงคำโคกศรีสุพรรณสกลนคร
80บ้านหนองนางกอม6ด่านม่วงคำโคกศรีสุพรรณสกลนคร
81บ้านป่าปอ8ด่านม่วงคำโคกศรีสุพรรณสกลนคร
82บ้านม่วงไข่น้อย (บ้านโคกหนองแสง)9ด่านม่วงคำโคกศรีสุพรรณสกลนคร
83บ้านตองโขบ1ตองโขบโคกศรีสุพรรณสกลนคร
84บ้านนาสีนวล3ตองโขบโคกศรีสุพรรณสกลนคร
85บ้านห้วยแคนใหญ่7ตองโขบโคกศรีสุพรรณสกลนคร
86บ้านตองโขบน้อย8ตองโขบโคกศรีสุพรรณสกลนคร
87บ้านห้วยแคนน้อย9ตองโขบโคกศรีสุพรรณสกลนคร
88บ้านเจริญศิลป์1เจริญศิลป์เจริญศิลป์สกลนคร
89บ้านทุ่งคำ3เจริญศิลป์เจริญศิลป์สกลนคร
90บ้านหนองฮังแหลว4เจริญศิลป์เจริญศิลป์สกลนคร
91บ้านแกดำ5เจริญศิลป์เจริญศิลป์สกลนคร
92บ้านนาดี6เจริญศิลป์เจริญศิลป์สกลนคร
93บ้านสร้างฟาก7เจริญศิลป์เจริญศิลป์สกลนคร
94บ้านกุดนาขาม8เจริญศิลป์เจริญศิลป์สกลนคร
95บ้านโนนคำพัฒนา10เจริญศิลป์เจริญศิลป์สกลนคร
96บ้านโคกศิลา1โคกศิลาเจริญศิลป์สกลนคร
97บ้านโคกศิลา2โคกศิลาเจริญศิลป์สกลนคร
98บ้านหนองทุ่ม3โคกศิลาเจริญศิลป์สกลนคร
99บ้านคำบอน4โคกศิลาเจริญศิลป์สกลนคร
100บ้านคำบอน5โคกศิลาเจริญศิลป์สกลนคร
101บ้านปลวก6โคกศิลาเจริญศิลป์สกลนคร
102บ้านโคกศิลา7โคกศิลาเจริญศิลป์สกลนคร
103บ้านดอนสร้างไพร1ทุ่งแกเจริญศิลป์สกลนคร
104บ้านทุ่งแก2ทุ่งแกเจริญศิลป์สกลนคร
105บ้านโคกไชยวาน4ทุ่งแกเจริญศิลป์สกลนคร
106บ้านหนองแสง5ทุ่งแกเจริญศิลป์สกลนคร
107บ้านหนองจาน6ทุ่งแกเจริญศิลป์สกลนคร
108บ้านทุ่งมน7ทุ่งแกเจริญศิลป์สกลนคร
109บ้านโสก8ทุ่งแกเจริญศิลป์สกลนคร
110บ้านโคกไชยวานน้อย9ทุ่งแกเจริญศิลป์สกลนคร
111บ้านทุ่งมน11ทุ่งแกเจริญศิลป์สกลนคร
112บ้านเหล่า1บ้านเหล่าเจริญศิลป์สกลนคร
113บ้านดงบัง2บ้านเหล่าเจริญศิลป์สกลนคร
114บ้านถ่อน3บ้านเหล่าเจริญศิลป์สกลนคร
115บ้านคำเม็กใหญ่4บ้านเหล่าเจริญศิลป์สกลนคร
116บ้านหนองแวง5บ้านเหล่าเจริญศิลป์สกลนคร
117บ้านคำเม็กน้อย9บ้านเหล่าเจริญศิลป์สกลนคร
118บ้านหนองแวง10บ้านเหล่าเจริญศิลป์สกลนคร
119บ้านดงบาก12บ้านเหล่าเจริญศิลป์สกลนคร
120บ้านเหล่าอุดม13บ้านเหล่าเจริญศิลป์สกลนคร
121บ้านดงบังใหม่15บ้านเหล่าเจริญศิลป์สกลนคร
122บ้านหนองแวง16บ้านเหล่าเจริญศิลป์สกลนคร
123บ้านเหล่าพัฒนา17บ้านเหล่าเจริญศิลป์สกลนคร
124บ้านเต่างอยเหนือ2เต่างอยเต่างอยสกลนคร
125บ้านโคกงอย3เต่างอยเต่างอยสกลนคร
126บ้านนางอย4เต่างอยเต่างอยสกลนคร
127บ้านโพนปลาโหล5เต่างอยเต่างอยสกลนคร
128บ้านบึงสา3จันทร์เพ็ญเต่างอยสกลนคร
129บ้านคำข่า2นาตาลเต่างอยสกลนคร
130บ้านนาตาล3นาตาลเต่างอยสกลนคร
131บ้านม่วงคำ4นาตาลเต่างอยสกลนคร
132บ้านโคกสะอาด5นาตาลเต่างอยสกลนคร
133บ้านโนนเจริญ6นาตาลเต่างอยสกลนคร
134บ้านอ่างคำ7นาตาลเต่างอยสกลนคร
135บ้านบึงทวาย1บึงทวายเต่างอยสกลนคร
136บ้านบึงน้อย2บึงทวายเต่างอยสกลนคร
137บ้านหนองน้ำคำ3บึงทวายเต่างอยสกลนคร
138บ้านตากแดด4บึงทวายเต่างอยสกลนคร
139บ้านหนองบัว5บึงทวายเต่างอยสกลนคร
140บ้านนาเลา6บึงทวายเต่างอยสกลนคร
141บ้านโนนสะอาด1โนนสะอาดบ้านม่วงสกลนคร
142บ้านนาเหมือด2โนนสะอาดบ้านม่วงสกลนคร
143บ้านนาเต่า3โนนสะอาดบ้านม่วงสกลนคร
144บ้านโนนสวรรค์4โนนสะอาดบ้านม่วงสกลนคร
145บ้านพุทธรักษา5โนนสะอาดบ้านม่วงสกลนคร
146บ้านสามแยกพิทักษ์6โนนสะอาดบ้านม่วงสกลนคร
147บ้านสุขสำราญ7โนนสะอาดบ้านม่วงสกลนคร
148บ้านไทยเสรี8โนนสะอาดบ้านม่วงสกลนคร
149บ้านสามแยกพิทักษ์ใต้9โนนสะอาดบ้านม่วงสกลนคร
150บ้านไทยประสงค์10โนนสะอาดบ้านม่วงสกลนคร
151บ้านโนนไทย1ดงเหนือบ้านม่วงสกลนคร
152บ้านหนองแอก2ดงเหนือบ้านม่วงสกลนคร
153บ้านน้ำจั่น3ดงเหนือบ้านม่วงสกลนคร
154บ้านดอนสวรรค์4ดงเหนือบ้านม่วงสกลนคร
155บ้านดอนแดง5ดงเหนือบ้านม่วงสกลนคร
156บ้านดงเหนือ6ดงเหนือบ้านม่วงสกลนคร
157บ้านคำอ้อ7ดงเหนือบ้านม่วงสกลนคร
158บ้านคำยาง8ดงเหนือบ้านม่วงสกลนคร
159บ้านคำปลาผา9ดงเหนือบ้านม่วงสกลนคร
160บ้านท่าช้าง10ดงเหนือบ้านม่วงสกลนคร
161บ้านนาทวี11ดงเหนือบ้านม่วงสกลนคร
162บ้านเจริญไพศาล12ดงเหนือบ้านม่วงสกลนคร
163บ้านขี้เหล็ก1ดงหม้อทองบ้านม่วงสกลนคร
164บ้านหนองลาด2ดงหม้อทองบ้านม่วงสกลนคร
165บ้านนาข่า3ดงหม้อทองบ้านม่วงสกลนคร
166บ้านดงห้วยเปลือย5ดงหม้อทองบ้านม่วงสกลนคร
167บ้านซ่อมดู่6ดงหม้อทองบ้านม่วงสกลนคร
168บ้านดงห้วยเปลือย7ดงหม้อทองบ้านม่วงสกลนคร
169บ้านท่ากระดัน8ดงหม้อทองบ้านม่วงสกลนคร
170บ้านโคกสง่า1ดงหม้อทองใต้บ้านม่วงสกลนคร
171บ้านดงหม้อทอง2ดงหม้อทองใต้บ้านม่วงสกลนคร
172บ้านวังน้ำขาว3ดงหม้อทองใต้บ้านม่วงสกลนคร
173บ้านนาสมบูรณ์4ดงหม้อทองใต้บ้านม่วงสกลนคร
174บ้านดงหม้อทอง6ดงหม้อทองใต้บ้านม่วงสกลนคร
175บ้านนาเจริญ7ดงหม้อทองใต้บ้านม่วงสกลนคร
176บ้านบ่อแก้ว1บ่อแก้วบ้านม่วงสกลนคร
177บ้านดงมะไฟ2บ่อแก้วบ้านม่วงสกลนคร
178บ้านลืมบอง3บ่อแก้วบ้านม่วงสกลนคร
179บ้านสร้างแก้ว4บ่อแก้วบ้านม่วงสกลนคร
180บ้านหว้าน5บ่อแก้วบ้านม่วงสกลนคร
181บ้านหนองลุมพุก6บ่อแก้วบ้านม่วงสกลนคร
182บ้านคำภูทอง7บ่อแก้วบ้านม่วงสกลนคร
183บ้านสรศรี8บ่อแก้วบ้านม่วงสกลนคร
184บ้านท่างาม9บ่อแก้วบ้านม่วงสกลนคร
185บ้านอ่างคำค้อ10บ่อแก้วบ้านม่วงสกลนคร
186บ้านหว้าน11บ่อแก้วบ้านม่วงสกลนคร
187บ้านหนองแคน12บ่อแก้วบ้านม่วงสกลนคร
188บ้านสรศรี13บ่อแก้วบ้านม่วงสกลนคร
189บ่อแก้ว14บ่อแก้วบ้านม่วงสกลนคร
190บ้านโพนไค2ม่วงบ้านม่วงสกลนคร
191บ้านโพธิ์ศิลา 3ม่วงบ้านม่วงสกลนคร
192บ้านจาร5ม่วงบ้านม่วงสกลนคร
193บ้านดงยาง6ม่วงบ้านม่วงสกลนคร
194บ้านประชาสามัคคี7ม่วงบ้านม่วงสกลนคร
195บ้านอ่างห้วยไร่10ม่วงบ้านม่วงสกลนคร
196บ้านมาย1มายบ้านม่วงสกลนคร
197บ้านนาจาน2มายบ้านม่วงสกลนคร
198บ้านโพธิ์ทอง3มายบ้านม่วงสกลนคร
199บ้านกล้วยน้อย4มายบ้านม่วงสกลนคร
200บ้านดู่5มายบ้านม่วงสกลนคร
201บ้านด่านไชยโย6มายบ้านม่วงสกลนคร
202บ้านสมานสามัคคี7มายบ้านม่วงสกลนคร
203บ้านหนองบ่อ8มายบ้านม่วงสกลนคร
204บ้านโนนสว่าง9มายบ้านม่วงสกลนคร
205บ้านหนองกวั่ง1หนองกวั่งบ้านม่วงสกลนคร
206บ้านนาดูน2หนองกวั่งบ้านม่วงสกลนคร
207บ้านโพธิ์ชัย3หนองกวั่งบ้านม่วงสกลนคร
208บ้านคำลอดพื้น4หนองกวั่งบ้านม่วงสกลนคร
209บ้านบ่อแดง5หนองกวั่งบ้านม่วงสกลนคร
210บ้านโนนแสบง6หนองกวั่งบ้านม่วงสกลนคร
211บ้านใหม่คำศรีชมชื่น8หนองกวั่งบ้านม่วงสกลนคร
212บ้านนาดี9หนองกวั่งบ้านม่วงสกลนคร
213บ้านคำสมบูรณ์10หนองกวั่งบ้านม่วงสกลนคร
214บ้านห้วยทราย1ห้วยหลัวบ้านม่วงสกลนคร
215บ้านห้วยหลัว2ห้วยหลัวบ้านม่วงสกลนคร
216บ้านเหล่าผักใส่3ห้วยหลัวบ้านม่วงสกลนคร
217บ้านประชาสรร6ห้วยหลัวบ้านม่วงสกลนคร
218บ้านสามขา7ห้วยหลัวบ้านม่วงสกลนคร
219บ้านเหล่าเจิญ8ห้วยหลัวบ้านม่วงสกลนคร
220บ้านไชยยานนท์9ห้วยหลัวบ้านม่วงสกลนคร
221บ้านเชิงชุม1เชิงชุมพรรณานิคมสกลนคร
222บ้านถ่อน2เชิงชุมพรรณานิคมสกลนคร
223กุดน้ำขุ่น3เชิงชุมพรรณานิคมสกลนคร
224บ้านสายร่องข่า5เชิงชุมพรรณานิคมสกลนคร
225บ้านโนนอุดม9ไร่พรรณานิคมสกลนคร
226บ้านท่าสองคอน1บะฮีพรรณานิคมสกลนคร
227บ้านบะหัวเมย2บะฮีพรรณานิคมสกลนคร
228บ้านสร้างหิน3บะฮีพรรณานิคมสกลนคร
229บ้านนาตากาง4บะฮีพรรณานิคมสกลนคร
230บ้านผาอินทร์6บะฮีพรรณานิคมสกลนคร
231บ้านบะฮีเหนือ8บะฮีพรรณานิคมสกลนคร
232บ้านบะฮี10บะฮีพรรณานิคมสกลนคร
233บ้านบดมาด4พอกน้อยพรรณานิคมสกลนคร
234บ้านสมสะอาด5พอกน้อยพรรณานิคมสกลนคร
235บ้านคางฮุง6พอกน้อยพรรณานิคมสกลนคร
236บ้านพอกใหญ่7พอกน้อยพรรณานิคมสกลนคร
237บ้านเจริญศิลป์9พอกน้อยพรรณานิคมสกลนคร
238บ้านพอกใหญ่สามัคคี10พอกน้อยพรรณานิคมสกลนคร
239บ้านบึง5วังยางพรรณานิคมสกลนคร
240บ้านสว่าง1สว่างพรรณานิคมสกลนคร
241บ้านบัวใหญ่3สว่างพรรณานิคมสกลนคร
242บ้านนาชอน6สว่างพรรณานิคมสกลนคร
243บ้านอุ่มเหม้า15ไฮหย่องพังโคนสกลนคร
244บ้านเชียงสือใหญ่1เชียงสือโพนนาแก้วสกลนคร
245บ้านเชียงสือน้อย2เชียงสือโพนนาแก้วสกลนคร
246บ้านโนนกุง3เชียงสือโพนนาแก้วสกลนคร
247บ้านโนนสามัคคี6เชียงสือโพนนาแก้วสกลนคร
248บ้านโนนประดู่7เชียงสือโพนนาแก้วสกลนคร
249บ้านโนนกุงพัฒนา8เชียงสือโพนนาแก้วสกลนคร
250บ้านนาเดื่อ2นาแก้วโพนนาแก้วสกลนคร
251บ้านกลาง3นาแก้วโพนนาแก้วสกลนคร
252บ้านหนองผือ4นาแก้วโพนนาแก้วสกลนคร
253บ้านหนองกระบอก5นาแก้วโพนนาแก้วสกลนคร
254บ้านโคกแก้ว6นาแก้วโพนนาแก้วสกลนคร
255บ้านเทพนิมิตร7นาแก้วโพนนาแก้วสกลนคร
256บ้านใหม่หนองผือ8นาแก้วโพนนาแก้วสกลนคร
257บ้านนาเดื่อน้อย11นาแก้วโพนนาแก้วสกลนคร
258บ้านนาแก้วสามัคคี14นาแก้วโพนนาแก้วสกลนคร
259บ้านนาตงใหญ่1นาตงวัฒนาโพนนาแก้วสกลนคร
260บ้านปุ่งน้อย4นาตงวัฒนาโพนนาแก้วสกลนคร
261บ้านปุ่งใหญ่5นาตงวัฒนาโพนนาแก้วสกลนคร
262บ้านป่าผาง7นาตงวัฒนาโพนนาแก้วสกลนคร
263บ้านท่าศาลา1บ้านแป้นโพนนาแก้วสกลนคร
264บ้านน้ำพุ4บ้านแป้นโพนนาแก้วสกลนคร
265บ้านแป้น5บ้านแป้นโพนนาแก้วสกลนคร
266บ้านจอมแจ้ง7บ้านแป้นโพนนาแก้วสกลนคร
267บ้านบึงประชาราษฎร์8บ้านแป้นโพนนาแก้วสกลนคร
268บ้านอ้อมแก้ว1บ้านโพนโพนนาแก้วสกลนคร
269บ้านปู่พึ้ม3บ้านโพนโพนนาแก้วสกลนคร
270บ้านโพนใหญ่4บ้านโพนโพนนาแก้วสกลนคร
271บ้านวังปลาเซือม5บ้านโพนโพนนาแก้วสกลนคร
272บ้านนาจาน6บ้านโพนโพนนาแก้วสกลนคร
273บ้านอ้อมแก้วน้อย7บ้านโพนโพนนาแก้วสกลนคร
274บ้านใหม่ไชยา8บ้านโพนโพนนาแก้วสกลนคร
275บ้านยางโล้น3โคกภูภูพานสกลนคร
276บ้านนางเติ่ง4โคกภูภูพานสกลนคร
277บ้านสวนสวรรค์7โคกภูภูพานสกลนคร
278บ้านท่าเจริญ9โคกภูภูพานสกลนคร
279บ้านหนองส่าน11โคกภูภูพานสกลนคร
280บ้านยางโล้นสามัคคี12โคกภูภูพานสกลนคร
281บ้านนางเติ่งสามัคคี13โคกภูภูพานสกลนคร
282บ้านหนองครอง3กกปลาซิวภูพานสกลนคร
283บ้านกกโด่4กกปลาซิวภูพานสกลนคร
284บ้านสร้างค้อ1สร้างค้อภูพานสกลนคร
285บ้านสร้างแก้ว (บ้านภูพานทอง)5สร้างค้อภูพานสกลนคร
286บ้านนาคำกลาง6สร้างค้อภูพานสกลนคร
287บ้านภูพานทอง9สร้างค้อภูพานสกลนคร
288บ้านดอนแคน11สร้างค้อภูพานสกลนคร
289บ้านสร้างค้อ12สร้างค้อภูพานสกลนคร
290บ้านจัดสรร14สร้างค้อภูพานสกลนคร
291บ้านเชียงแสนพัฒนา15สร้างค้อภูพานสกลนคร
292บ้านชมภูพานเหนือ16สร้างค้อภูพานสกลนคร
293บ้านหลุบเลา1หลุบเลาภูพานสกลนคร
294บ้านฮ่องสิม3หลุบเลาภูพานสกลนคร
295บ้านด่านตึง4หลุบเลาภูพานสกลนคร
296บ้านหล่ม5หลุบเลาภูพานสกลนคร
297บ้านจัดระเบียบ6หลุบเลาภูพานสกลนคร
298บ้านกกแต้7หลุบเลาภูพานสกลนคร
299บ้านหลุบเลาพัฒนา10หลุบเลาภูพานสกลนคร
300บ้านหลุบเลานาจาน15หลุบเลาภูพานสกลนคร
301บ้านโคกสว่าง9เชียงเครือเมืองสกลนครสกลนคร
302บ้านโนนเบ็ญ11เชียงเครือเมืองสกลนครสกลนคร
303บ้านดอนกกยาง10เหล่าปอแดงเมืองสกลนครสกลนคร
304บ้านโพนก้างปลา2ดงมะไฟเมืองสกลนครสกลนคร
305บ้านดงขวาง3ดงมะไฟเมืองสกลนครสกลนคร
306บ้านนาแก4ดงมะไฟเมืองสกลนครสกลนคร
307บ้านนากับแก้5ดงมะไฟ เมืองสกลนครสกลนคร
308บ้านโพนแดง8ดงมะไฟเมืองสกลนครสกลนคร
309บ้านดงน้อย9ดงมะไฟเมืองสกลนครสกลนคร
310บ้านโนนสมบูรณ์10ดงมะไฟเมืองสกลนครสกลนคร
311บ้านดงมะไฟประชาพัฒนา11ดงมะไฟเมืองสกลนครสกลนคร
312บ้านดงมะไฟ12ดงมะไฟเมืองสกลนครสกลนคร
313บ้านห้วยยาง2ห้วยยางเมืองสกลนครสกลนคร
314บ้านนาขาม3ห้วยยางเมืองสกลนครสกลนคร
315บ้านบอน5ห้วยยางเมืองสกลนครสกลนคร
316บ้านเหล่า6ห้วยยางเมืองสกลนครสกลนคร
317บ้านม่วง9ห้วยยางเมืองสกลนครสกลนคร
318บ้านนานกเค้า10ห้วยยางเมืองสกลนครสกลนคร
319บ้านหนองแฝกพัฒนา14ห้วยยางเมืองสกลนครสกลนคร
320บ้านยางคำ1เดื่อศรีคันไชยวานรนิวาสสกลนคร
321บ้านโพธิ์ตาก (โคกหนองเล่าไฮ่)3เดื่อศรีคันไชยวานรนิวาสสกลนคร
322บ้านโนนแพง4เดื่อศรีคันไชยวานรนิวาสสกลนคร
323บ้านขุนภูมิ5เดื่อศรีคันไชยวานรนิวาสสกลนคร
324บ้านท่าแร่6เดื่อศรีคันไชยวานรนิวาสสกลนคร
325บ้านโคกสำราญ8เดื่อศรีคันไชยวานรนิวาสสกลนคร
326บ้านโคกไพศาล9เดื่อศรีคันไชยวานรนิวาสสกลนคร
327บ้านปานเจริญ10เดื่อศรีคันไชยวานรนิวาสสกลนคร
328บ้านคำหมูน13เดื่อศรีคันไชยวานรนิวาสสกลนคร
329บ้านสระพังทอง14เดื่อศรีคันไชยวานรนิวาสสกลนคร
330บ้านขุนภูมิ17เดื่อศรีคันไชยวานรนิวาสสกลนคร
331บ้านกุดเรือคำ1กุดเรือคำวานรนิวาสสกลนคร
332บ้านพัฒนา2กุดเรือคำวานรนิวาสสกลนคร
333บ้านจำปาดงเหนือ6กุดเรือคำวานรนิวาสสกลนคร
334บ้านดงป่าแดง8กุดเรือคำวานรนิวาสสกลนคร
335บ้านขั่วก่าย1ขั่วกายวานรนิวาสสกลนคร
336บ้านโคกผักหวาน2ขั่วกายวานรนิวาสสกลนคร
337บ้านโนนสว่าง3ขั่วกายวานรนิวาสสกลนคร
338บ้านขาม4ขั่วกายวานรนิวาสสกลนคร
339บ้านวังเวิน5ขั่วกายวานรนิวาสสกลนคร
340บ้านโนนงิ้ว6ขั่วกายวานรนิวาสสกลนคร
341บ้านหนองแซง7ขั่วกายวานรนิวาสสกลนคร
342บ้านโคกถาวร8ขั่วกายวานรนิวาสสกลนคร
343บ้านส้งเปือย9ขั่วกายวานรนิวาสสกลนคร
344บ้านหนองแวง11ขั่วกายวานรนิวาสสกลนคร
345บ้านส้งเปือย13ขั่วกายวานรนิวาสสกลนคร
346บ้านคอนสวรรค์1คอนสวรรค์วานรนิวาสสกลนคร
347บ้านคอนสาย2คอนสวรรค์วานรนิวาสสกลนคร
348บ้านคอนศรี3คอนสวรรค์วานรนิวาสสกลนคร
349บ้านบะสะแบง4คอนสวรรค์วานรนิวาสสกลนคร
350บ้านนาโพธิ์5คอนสวรรค์วานรนิวาสสกลนคร
351บ้านหนองสะโน6คอนสวรรค์วานรนิวาสสกลนคร
352บ้านโพธิ์ทอง7คอนสวรรค์วานรนิวาสสกลนคร
353บ้านธาตุ1ธาตุวานรนิวาสสกลนคร
354บ้านตาลเดี่ยว2ธาตุวานรนิวาสสกลนคร
355บ้านโนนแต้6ธาตุวานรนิวาสสกลนคร
356บ้านท่าศรีไคล7ธาตุวานรนิวาสสกลนคร
357บ้านนาอวนน้อย8ธาตุวานรนิวาสสกลนคร
358บ้านวังหว้า10ธาตุวานรนิวาสสกลนคร
359บ้านโคกสว่าง11ธาตุวานรนิวาสสกลนคร
360บ้านห้วยไร่13ธาตุวานรนิวาสสกลนคร
361บ้านธาตุใหม่พัฒนา14ธาตุวานรนิวาสสกลนคร
362บ้านหนองฮางน้อย15ธาตุวานรนิวาสสกลนคร
363บ้านท่าศรีไคลใหม่16ธาตุวานรนิวาสสกลนคร
364บ้านวังน้ำเย็น18ธาตุวานรนิวาสสกลนคร
365บ้านโคกกลาง21ธาตุวานรนิวาสสกลนคร
366บ้านนาอวน22ธาตุวานรนิวาสสกลนคร
367บ้านนาคำ1นาคำวานรนิวาสสกลนคร
368บ้านกุดจิก3นาคำวานรนิวาสสกลนคร
369บ้านดอนมุย4นาคำวานรนิวาสสกลนคร
370บ้านหนองแฝก5นาคำวานรนิวาสสกลนคร
371บ้านหินเหิบ6วานรนิวาสวานรนิวาสสกลนคร
372บ้านปลาหลาย7วานรนิวาสวานรนิวาสสกลนคร
373บ้านดอนสวรรค์8วานรนิวาสวานรนิวาสสกลนคร
374บ้านโพธิ์ชัย9วานรนิวาสวานรนิวาสสกลนคร
375บ้านนาง่ามเล้า10วานรนิวาสวานรนิวาสสกลนคร
376บ้านวังบงน้อย11วานรนิวาสวานรนิวาสสกลนคร
377บ้านวังบง12วานรนิวาสวานรนิวาสสกลนคร
378บ้านศรีวิชัย1ศรีวิชัยวานรนิวาสสกลนคร
379บ้านแก้ง3ศรีวิชัยวานรนิวาสสกลนคร
380บ้านหัวนา4ศรีวิชัยวานรนิวาสสกลนคร
381บ้านขัวสูง5ศรีวิชัยวานรนิวาสสกลนคร
382บ้านโคกสะอาด7ศรีวิชัยวานรนิวาสสกลนคร
383บ้านห้วยแสง8ศรีวิชัยวานรนิวาสสกลนคร
384บ้านโนนสวาท9ศรีวิชัยวานรนิวาสสกลนคร
385บ้านดอนแดงน้อย10ศรีวิชัยวานรนิวาสสกลนคร
386บ้านร่มเย็น11ศรีวิชัยวานรนิวาสสกลนคร
387บ้านขัวสูงสวรรค์13ศรีวิชัยวานรนิวาสสกลนคร
388บ้านชัยเจริญ14ศรีวิชัยวานรนิวาสสกลนคร
389บ้านแก้ง15ศรีวิชัยวานรนิวาสสกลนคร
390บ้านห้วยหิน6หนองแวงวานรนิวาสสกลนคร
391บ้านบะป่าคา4หนองสนมวานรนิวาสสกลนคร
392บ้านหนองสนม5หนองสนมวานรนิวาสสกลนคร
393บ้านโพนแพง6หนองสนมวานรนิวาสสกลนคร
394บ้านนาจาร7หนองสนมวานรนิวาสสกลนคร
395บ้านก่อ11หนองสนมวานรนิวาสสกลนคร
396บ้านเชียงเพ็ง12หนองสนมวานรนิวาสสกลนคร
397บ้านนาคอย13หนองสนมวานรนิวาสสกลนคร
398บ้านทุ่งโพธิ์17หนองสนมวานรนิวาสสกลนคร
399บ้านโพนแพง19หนองสนมวานรนิวาสสกลนคร
400บ้านอินทร์แปลง2อินทร์แปลงวานรนิวาสสกลนคร
401บ้านหัวนา3อินทร์แปลงวานรนิวาสสกลนคร
402บ้านโคกก่อง4อินทร์แปลงวานรนิวาสสกลนคร
403บ้านนายม5อินทร์แปลงวานรนิวาสสกลนคร
404บ้านวังโพน6อินทร์แปลงวานรนิวาสสกลนคร
405บ้านโนนสำราญ7อินทร์แปลงวานรนิวาสสกลนคร
406บ้านแพงน้อย1โพนแพงอากาศอำนวยสกลนคร
407เซือม3โพนแพงอากาศอำนวยสกลนคร
408บ้านนาโน5โพนแพงอากาศอำนวยสกลนคร
409บ้านกลาง12โพนแพงอากาศอำนวยสกลนคร
410บ้านโพนงาม1โพนงามอากาศอำนวยสกลนคร
411บ้านดงเสียว3โพนงามอากาศอำนวยสกลนคร
412บ้านท่าแร่4โพนงามอากาศอำนวยสกลนคร
413บ้านดงสาร5โพนงามอากาศอำนวยสกลนคร
414บ้านเสาวัด6โพนงามอากาศอำนวยสกลนคร
415บ้านชุมชนพัฒนา8โพนงามอากาศอำนวยสกลนคร
416บ้านพลังใหม่11โพนงามอากาศอำนวยสกลนคร
417บ้านอากาศอำนวย12โพนงามอากาศอำนวยสกลนคร
418บ้านท่าก้อน1ท่าก้อนอากาศอำนวยสกลนคร
419บ้านท่าควาย2ท่าก้อนอากาศอำนวยสกลนคร
420บ้านนาหวาย3ท่าก้อนอากาศอำนวยสกลนคร
421บ้านดอนแดง4ท่าก้อนอากาศอำนวยสกลนคร
422บ้านดอนปอ5ท่าก้อนอากาศอำนวยสกลนคร
423บ้านโพนก่อ6ท่าก้อนอากาศอำนวยสกลนคร
424บ้านนาฮี1นาฮีอากาศอำนวยสกลนคร
425บ้านนากะทาด2นาฮีอากาศอำนวยสกลนคร
426บ้านสงเปือย3นาฮีอากาศอำนวยสกลนคร
427บ้านโนนสวรรค์4นาฮีอากาศอำนวยสกลนคร
428บ้านโนนสมบูรณ์6นาฮีอากาศอำนวยสกลนคร
429บ้านบะหว้า2บะหว้าอากาศอำนวยสกลนคร
430บ้านบะยาวใหญ่3บะหว้าอากาศอำนวยสกลนคร
431บ้านเม่นน้อย4บะหว้าอากาศอำนวยสกลนคร
432บ้านบะยาวน้อย5บะหว้าอากาศอำนวยสกลนคร
433บ้านสี่แยกสมบูรณ์6บะหว้าอากาศอำนวยสกลนคร
434บ้านวังม่วง8บะหว้าอากาศอำนวยสกลนคร
435บ้านวาใหญ่2วาใหญ่อากาศอำนวยสกลนคร
436บ้านวาน้อย3วาใหญ่อากาศอำนวยสกลนคร
437บ้านโคกไม้ล้ม5วาใหญ่อากาศอำนวยสกลนคร
438บ้านหนองบัวแดง6วาใหญ่อากาศอำนวยสกลนคร
439บ้านข้าวแป้ง7วาใหญ่อากาศอำนวยสกลนคร
440บ้านบง8วาใหญ่อากาศอำนวยสกลนคร
441บ้านโนนจำปา2สามัคคีพัฒนาอากาศอำนวยสกลนคร
442บ้านดอนทอย3สามัคคีพัฒนาอากาศอำนวยสกลนคร
443บ้านหนองผือ4สามัคคีพัฒนาอากาศอำนวยสกลนคร
444บ้านนาดอกไม้5สามัคคีพัฒนาอากาศอำนวยสกลนคร
445บ้านหนองสนุก6สามัคคีพัฒนาอากาศอำนวยสกลนคร
446บ้านหนองสามขา7สามัคคีพัฒนาอากาศอำนวยสกลนคร
447บ้านโนนจำปา10สามัคคีพัฒนาอากาศอำนวยสกลนคร
448บ้านดอนแดง5อากาศอากาศอำนวยสกลนคร
449บ้านนายอ6อากาศอากาศอำนวยสกลนคร
450บ้านนาเมืองใหญ่8อากาศอากาศอำนวยสกลนคร
451บ้านหนองตาไก้11อากาศอากาศอำนวยสกลนคร
452บ้านนาเมืองน้อย12อากาศอากาศอำนวยสกลนคร