นครพนม

ลำดับที่ชื่อบ้านหมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัด
1บ้านตาล2โนนตาลท่าอุเทนนครพนม
2บ้านนาผักปอด3โนนตาลท่าอุเทนนครพนม
3บ้านกุดกุ่มใหญ่ 5โนนตาลท่าอุเทนนครพนม
4บ้านกะเสริม 6โนนตาลท่าอุเทนนครพนม
5บ้านกุดสะกอย7โนนตาลท่าอุเทนนครพนม
6บ้านคำฮาก10โนนตาลท่าอุเทนนครพนม
7บ้านน้อยทวย 11โนนตาลท่าอุเทนนครพนม
8บ้านคำพอก 4ท่าจำปาท่าอุเทนนครพนม
9บ้านท่าดอกแก้ว 6ท่าจำปาท่าอุเทนนครพนม
10บ้านน้อยหัวบึง 6ท่าอุเทนท่าอุเทนนครพนม
11บ้านนาเหนือ 7ท่าอุเทนท่าอุเทนนครพนม
12บ้านหนองสาหร่าย (บ้านแก้ง)2พนอมท่าอุเทนนครพนม
13พนอมเหนือ5พนอมท่าอุเทนนครพนม
14บ้านโหนโห่ 6พนอมท่าอุเทนนครพนม
15เหล่าหนาด8พนอมท่าอุเทนนครพนม
16บ้านดง 9พนอมท่าอุเทนนครพนม
17บ้านนากระเสริม10พนอมท่าอุเทนนครพนม
18บ้านพะทาย3พะทายท่าอุเทนนครพนม
19บ้านหนองแวง6พะทายท่าอุเทนนครพนม
20บ้านห้วยทราย5โพนแพงธาตุพนมนครพนม
21บ้านโคกสว่าง5ดอนนางหงส์ธาตุพนมนครพนม
22บ้านดงยอใต้7นาถ่อนธาตุพนมนครพนม
23บ้านดงก้อม 8นาถ่อนธาตุพนมนครพนม
24บ้านน้ำก่ำกลาง1น้ำก่ำธาตุพนมนครพนม
25บ้านแก่งโพธิ์2น้ำก่ำธาตุพนมนครพนม
26บ้านน้ำก่ำใต้3น้ำก่ำธาตุพนมนครพนม
27บ้านคับพวง4น้ำก่ำธาตุพนมนครพนม
28บ้านทู้6น้ำก่ำธาตุพนมนครพนม
29บ้านทรายมูล7น้ำก่ำธาตุพนมนครพนม
30บ้านคำผักแพรว8น้ำก่ำธาตุพนมนครพนม
31บ้านน้ำก่ำเหนือ10น้ำก่ำธาตุพนมนครพนม
32บ้านโนนสังข์11น้ำก่ำธาตุพนมนครพนม
33บ้านสระพังทอง12น้ำก่ำธาตุพนมนครพนม
34บ้านนาคำเจริญ13น้ำก่ำธาตุพนมนครพนม
35บ้านสันติสุข14น้ำก่ำธาตุพนมนครพนม
36บ้านโคกน้อย15น้ำก่ำธาตุพนมนครพนม
37บ้านดอนข้าวหลาม16น้ำก่ำธาตุพนมนครพนม
38บ้านน้ำก่ำน้อย17น้ำก่ำธาตุพนมนครพนม
39บ้านน้ำก่ำใหม่พัฒนา18น้ำก่ำธาตุพนมนครพนม
40บ้านใหม่ทรายมูล20น้ำก่ำธาตุพนมนครพนม
41บ้านอุ่มเหม้า1อุ่มเหม้าธาตุพนมนครพนม
42บ้านโสกแมว2อุ่มเหม้าธาตุพนมนครพนม
43บ้านดอนสวรรค์3อุ่มเหม้าธาตุพนมนครพนม
44บ้านแดนสวรรค์4อุ่มเหม้าธาตุพนมนครพนม
45บ้านโนนงาม5อุ่มเหม้าธาตุพนมนครพนม
46บ้านชาติพัฒนาชาติไทย 7อุ่มเหม้าธาตุพนมนครพนม
47บ้านนิคมทหารผ่านศึก8อุ่มเหม้าธาตุพนมนครพนม
48บ้านโชคอำนวย 9อุ่มเหม้าธาตุพนมนครพนม
49บ้านคำพี้ 1คำพี้นาแกนครพนม
50บ้านนาผือ 3คำพี้นาแกนครพนม
51บ้านคำพี้น้อย5คำพี้นาแกนครพนม
52บ้านกลาง6คำพี้นาแกนครพนม
53บ้านนาเลียง1นาเลียงนาแกนครพนม
54บ้านนามน3นาเลียงนาแกนครพนม
55บ้านหนองกระบี่4นาเลียงนาแกนครพนม
56บ้านหนองคอง5นาเลียงนาแกนครพนม
57บ้านสร้างติ้ว 7นาแกนาแกนครพนม
58บ้านต้นผึ้ง 9นาแกนาแกนครพนม
59บ้านคำอ้อม3นาคู่นาแกนครพนม
60บ้านแขนนาง4นาคู่นาแกนครพนม
61บ้านนาฉันทะ5นาคู่นาแกนครพนม
62บ้านน้ำบ่อ6นาคู่นาแกนครพนม
63บ้านนาคู่ใต้7นาคู่นาแกนครพนม
64บ้านนาคู่เหนือ8นาคู่นาแกนครพนม
65บ้านนาคู่น้อย9นาคู่นาแกนครพนม
66บ้านหนองหอยน้อย10นาคู่นาแกนครพนม
67บ้านคำอ้อม11นาคู่นาแกนครพนม
68บ้านพระซอง2พระซองนาแกนครพนม
69บ้านพระซอง3พระซองนาแกนครพนม
70บ้านพระซอง5พระซองนาแกนครพนม
71บ้านบ่อดอกซ้อน8พระซองนาแกนครพนม
72บ้านหนองยอ9พระซองนาแกนครพนม
73บ้านสองคอน10พระซองนาแกนครพนม
74บ้านดงอีนำ11พระซองนาแกนครพนม
75บ้านท่าจำปา12พระซองนาแกนครพนม
76บ้านท่าเจริญ13พระซองนาแกนครพนม
77บ้านท่าวัด14พระซองนาแกนครพนม
78บ้านนาทุ่งทอง16พระซองนาแกนครพนม
79บ้านปากบัง2พิมานนาแกนครพนม
80บ้านพิมาน 3พิมานนาแกนครพนม
81บ้านสุขเกษม7พิมานนาแกนครพนม
82บ้านดงน้อย9พิมานนาแกนครพนม
83บ้านพุ่มแก 1พุ่มแกนาแกนครพนม
84บ้านพุ่มแก 2พุ่มแกนาแกนครพนม
85บ้านโพนดู่3พุ่มแกนาแกนครพนม
86บ้านโนนจันทร์8พุ่มแกนาแกนครพนม
87บ้านโคกสวัสดิ์ 9พุ่มแกนาแกนครพนม
88บ้านนายาง12พุ่มแกนาแกนครพนม
89บ้านสีชมพู1สีชมพูนาแกนครพนม
90บ้านหนองหญ้าปล้อง 5สีชมพูนาแกนครพนม
91บ้านสะพานสูง7สีชมพูนาแกนครพนม
92บ้านหนองบ่อ 1หนองบ่อนาแกนครพนม
93บ้านหนองบ่อ 2หนองบ่อนาแกนครพนม
94บ้านยางคำ 4หนองบ่อนาแกนครพนม
95บ้านดงขวาง 5หนองบ่อนาแกนครพนม
96บ้านโพนงาม 6หนองบ่อนาแกนครพนม
97บ้านดินดำ7หนองบ่อนาแกนครพนม
98บ้านหมากเฟือง 8หนองบ่อนาแกนครพนม
99บ้านนากุง 10หนองบ่อนาแกนครพนม
100บ้านหนองสังข์1หนองสังข์นาแกนครพนม
101บ้านคำเม็ก3หนองสังข์นาแกนครพนม
102บ้านหนองห้าง4หนองสังข์นาแกนครพนม
103บ้านหนองกุง5หนองสังข์นาแกนครพนม
104บ้านส้มป่อย6หนองสังข์นาแกนครพนม
105บ้านหนองสังข์7หนองสังข์นาแกนครพนม
106บ้านคำเม็ก9หนองสังข์นาแกนครพนม
107บ้านหนองไผ่พัฒนา11หนองสังข์นาแกนครพนม
108บ้านดอนสักทอง12หนองสังข์นาแกนครพนม
109บ้านดอนแดง 2นาทมนาทมนครพนม
110บ้านดอนดู่5นาทมนาทมนครพนม
111บ้านนาโด7นาทมนาทมนครพนม
112บ้านเหล่าส้มป่อย 8นาทมนาทมนครพนม
113บ้านท่าพันโฮง 9นาทมนาทมนครพนม
114บ้านนาสามัคคี12นาทมนาทมนครพนม
115บ้านพันห่าว 13นาทมนาทมนครพนม
116บ้านท่าพันโฮง 14นาทมนาทมนครพนม
117บ้านนาทม15นาทมนาทมนครพนม
118บ้านหนองซน 1หนองซนนาทมนครพนม
119บ้านคำแม่นาง 2หนองซนนาทมนครพนม
120บ้านนานอ 3หนองซนนาทมนครพนม
121บ้านสามแยก4หนองซนนาทมนครพนม
122บ้านชัยมงคล 7หนองซนนาทมนครพนม
123บ้านเทพนิมิตร9หนองซนนาทมนครพนม
124บ้านนานอ 12หนองซนนาทมนครพนม
125บ้านโพนทอง1โพนทองบ้านแพงนครพนม
126บ้านนาดีหัวภู2โพนทองบ้านแพงนครพนม
127บ้านโคกพะธาย3โพนทองบ้านแพงนครพนม
128บ้านม่วงชี4โพนทองบ้านแพงนครพนม
129บ้านดอนสะฝาง5โพนทองบ้านแพงนครพนม
130บ้านโคกสวาท6โพนทองบ้านแพงนครพนม
131บ้านป่าหว้าน7โพนทองบ้านแพงนครพนม
132บ้านโพนทองเหนือ8โพนทองบ้านแพงนครพนม
133บ้านป่าหว้าน9โพนทองบ้านแพงนครพนม
134บ้านโคกยาว10โพนทองบ้านแพงนครพนม
135บ้านคำนกกก1หนองแวงบ้านแพงนครพนม
136บ้านนากระแต้3หนองแวงบ้านแพงนครพนม
137บ้านนาข่า4หนองแวงบ้านแพงนครพนม
138บ้านดอนกลาง6หนองแวงบ้านแพงนครพนม
139บ้านนาพระชัย7หนองแวงบ้านแพงนครพนม
140บ้านดอนกลาง8หนองแวงบ้านแพงนครพนม
141บ้านโนนสมบูรณ์9หนองแวงบ้านแพงนครพนม
142บ้านคำพอก10หนองแวงบ้านแพงนครพนม
143บ้านไชยศรี12หนองแวงบ้านแพงนครพนม
144บ้านคำนกกกเหนือ13หนองแวงบ้านแพงนครพนม
145บ้านนาพระชัยตะวันออก14หนองแวงบ้านแพงนครพนม
146บ้านหนองแวงเหนือ16หนองแวงบ้านแพงนครพนม
147บ้านคำเจริญ17หนองแวงบ้านแพงนครพนม
148บ้านโคกสว่าง1โคกสว่างปลาปากนครพนม
149บ้านโพนสว่าง2โคกสว่างปลาปากนครพนม
150บ้านวังกระเบา4โคกสว่างปลาปากนครพนม
151บ้านนาสีนวล5โคกสว่างปลาปากนครพนม
152บ้านวังกระเบา6โคกสว่างปลาปากนครพนม
153บ้านโคกสว่าง8โคกสว่างปลาปากนครพนม
154บ้านม่วง2โคกสูงปลาปากนครพนม
155บ้านนกเหาะ4โคกสูงปลาปากนครพนม
156บ้านนกเหาะน้อย5โคกสูงปลาปากนครพนม
157บ้านฮ่องโจด6โคกสูงปลาปากนครพนม
158บ้านนกเหาะ8โคกสูงปลาปากนครพนม
159บ้านโคกสูง9โคกสูงปลาปากนครพนม
160บ้านนกเหาะ10โคกสูงปลาปากนครพนม
161บ้านโพนทา 2กุตาไก้ปลาปากนครพนม
162บ้านดอนดู่3กุตาไก้ปลาปากนครพนม
163บ้านกุตาไก้4กุตาไก้ปลาปากนครพนม
164บ้านกุตาไก้5กุตาไก้ปลาปากนครพนม
165บ้านวังโพธิ์ 6กุตาไก้ปลาปากนครพนม
166บ้านนาเรียง 7กุตาไก้ปลาปากนครพนม
167บ้านนาดอกไม้8กุตาไก้ปลาปากนครพนม
168บ้านกุตาไก้10กุตาไก้ปลาปากนครพนม
169บ้านนาดอกไม้11กุตาไก้ปลาปากนครพนม
170บ้านนามะเขือ 1นามะเขือปลาปากนครพนม
171บ้านนามะเขือ 2นามะเขือปลาปากนครพนม
172บ้านแหลมทอง3นามะเขือปลาปากนครพนม
173บ้านหนองตีนตั่ง4นามะเขือปลาปากนครพนม
174บ้านหนองแสง5นามะเขือปลาปากนครพนม
175บ้านหนองไผ่6นามะเขือปลาปากนครพนม
176บ้านโพนสว่าง 7นามะเขือปลาปากนครพนม
177บ้านหนองบัวคำ 8นามะเขือปลาปากนครพนม
178บ้านนางิ้ว 9นามะเขือปลาปากนครพนม
179บ้านแสนสำราญ10นามะเขือปลาปากนครพนม
180บ้านหนองบัวคำ 11นามะเขือปลาปากนครพนม
181บ้านปลาปากน้อย3ปลาปากปลาปากนครพนม
182บ้านหนองบัว8ปลาปากปลาปากนครพนม
183บ้านวังยาง10ปลาปากปลาปากนครพนม
184บ้านนาขาม14ปลาปากปลาปากนครพนม
185บ้านโคกกลาง15ปลาปากปลาปากนครพนม
186บ้านหนองบัว16ปลาปากปลาปากนครพนม
187บ้านห้วยไหล่1มหาชัยปลาปากนครพนม
188บ้านมหาชัย2มหาชัยปลาปากนครพนม
189บ้านดอนกลาง3มหาชัยปลาปากนครพนม
190บ้านนาอุดม8มหาชัยปลาปากนครพนม
191บ้านหนองเทาใหญ่1หนองเทาใหญ่ปลาปากนครพนม
192บ้านหนองเทาน้อย2หนองเทาใหญ่ปลาปากนครพนม
193บ้านตับเต่า5หนองเทาใหญ่ปลาปากนครพนม
194บ้านหนองดู่6หนองเทาใหญ่ปลาปากนครพนม
195บ้านหนองหมากแก้ว7หนองเทาใหญ่ปลาปากนครพนม
196บ้านตับเต่า8หนองเทาใหญ่ปลาปากนครพนม
197บ้านโพนทัน3หนองฮีปลาปากนครพนม
198บ้านจรุกเตย4หนองฮีปลาปากนครพนม
199บ้านผักอีตู่5หนองฮีปลาปากนครพนม
200บ้านกุงโกง6หนองฮีปลาปากนครพนม
201บ้านหนองกกคูณ7หนองฮีปลาปากนครพนม
202บ้านนาสะเดา8หนองฮีปลาปากนครพนม
203บ้านโพนทัน9หนองฮีปลาปากนครพนม
204บ้านกรุงใหม่10หนองฮีปลาปากนครพนม
205บ้านหนองฮี12หนองฮีปลาปากนครพนม
206บ้านนาขมิ้น 3นาขมิ้นโพนสวรรค์นครพนม
207บ้านขามเตี้ยน้อย5นาขมิ้นโพนสวรรค์นครพนม
208บ้านโคกนาดี6นาขมิ้นโพนสวรรค์นครพนม
209บ้านทุ่งน้อย 7นาขมิ้นโพนสวรรค์นครพนม
210บ้านดง 8นาขมิ้นโพนสวรรค์นครพนม
211บ้านดอนสวรรค์ 14นาขมิ้นโพนสวรรค์นครพนม
212บ้านหนองบัว1โพธิ์ตากเมืองนครพนมนครพนม
213บ้านโพธิ์ตาก 2โพธิ์ตากเมืองนครพนมนครพนม
214บ้านไทยสามัคคี 5กุรุคุเมืองนครพนมนครพนม
215บ้านดอนม่วง7ท่าค้อเมืองนครพนมนครพนม
216บ้านบุ่งเวียน9ท่าค้อเมืองนครพนมนครพนม
217บ้านหนองบัว 1นาราชควายเมืองนครพนมนครพนม
218หนองแวง 9นาราชควายเมืองนครพนมนครพนม
219บ้านผึ้ง 1บ้านผึ้งเมืองนครพนมนครพนม
220บ้านวังกระแส3บ้านผึ้งเมืองนครพนมนครพนม
221บ้านวังกระแส 4บ้านผึ้งเมืองนครพนมนครพนม
222บ้านสุขเจริญ 10บ้านผึ้งเมืองนครพนมนครพนม
223บ้านผึ้ง13บ้านผึ้งเมืองนครพนมนครพนม
224บ้านผึ้ง15บ้านผึ้งเมืองนครพนมนครพนม
225บ้านหนองเดิ่นพัฒนา 23บ้านผึ้งเมืองนครพนมนครพนม
226บ้านโนนชมภู4วังตามัวเมืองนครพนมนครพนม
227บ้านเมือเคือด6วังตามัวเมืองนครพนมนครพนม
228บ้านหนองแซง 8วังตามัวเมืองนครพนมนครพนม
229บ้านคำสว่าง10วังตามัวเมืองนครพนมนครพนม
230บ้านโชคอำนวย11วังตามัวเมืองนครพนมนครพนม
231บ้านโคกหินแฮ่1โคกหินแฮ่เรณูนครนครพนม
232บ้านนาม่วงทุ่ง3โคกหินแฮ่เรณูนครนครพนม
233บ้านนาม่วงท่า4โคกหินแฮ่เรณูนครนครพนม
234บ้านนาบัว5โคกหินแฮ่เรณูนครนครพนม
235บ้านนาโดนใหม่7โคกหินแฮ่เรณูนครนครพนม
236บ้านหนองแซง8โคกหินแฮ่เรณูนครนครพนม
237บ้านโคกหินแฮ่9โคกหินแฮ่เรณูนครนครพนม
238บ้านเนินน้ำคำ10โคกหินแฮ่เรณูนครนครพนม
239บ้านโคกอนามัย11โคกหินแฮ่เรณูนครนครพนม
240บ้านโคกพัฒนา12โคกหินแฮ่เรณูนครนครพนม
241บ้านนาบัว13โคกหินแฮ่เรณูนครนครพนม
242บ้านนาบัว14โคกหินแฮ่เรณูนครนครพนม
243บ้านชลประทาน15โคกหินแฮ่เรณูนครนครพนม
244บ้านนาโพธิ์1โพนสว่างศรีสงครามนครพนม
245บ้านโพนสว่าง2โพนสว่างศรีสงครามนครพนม
246บ้านโพนขาว3โพนสว่างศรีสงครามนครพนม
247บ้านหนองนกทา5โพนสว่างศรีสงครามนครพนม
248บ้านนาโพธิ์6โพนสว่างศรีสงครามนครพนม
249บ้านโพนสว่าง7โพนสว่างศรีสงครามนครพนม
250บ้านท่า8โพนสว่างศรีสงครามนครพนม
251บ้านนาโพธิ์ใต้9โพนสว่างศรีสงครามนครพนม
252บ้านนาโพธิ์ทอง10โพนสว่างศรีสงครามนครพนม
253บ้านดอนสมอ1ท่าบ่อสงครามศรีสงครามนครพนม
254บ้านดอนมะจ่าง2ท่าบ่อสงครามศรีสงครามนครพนม
255บ้านดอนแดง3ท่าบ่อสงครามศรีสงครามนครพนม
256บ้านนาเพียง5ท่าบ่อสงครามศรีสงครามนครพนม
257บ้านดอนสมอ7ท่าบ่อสงครามศรีสงครามนครพนม
258บ้านนาเดื่อ1นาเดื่อศรีสงครามนครพนม
259บ้านนาชุม2นาเดื่อศรีสงครามนครพนม
260บ้านอีอูต3นาเดื่อศรีสงครามนครพนม
261บ้านนาโอ4นาเดื่อศรีสงครามนครพนม
262บ้านนาอินทร์ 5นาเดื่อศรีสงครามนครพนม
263บ้านนาคอย6นาเดื่อศรีสงครามนครพนม
264บ้านจอมศรี 7นาเดื่อศรีสงครามนครพนม
265บ้านนาชุม11นาเดื่อศรีสงครามนครพนม
266บ้านโพนงาม1นาคำศรีสงครามนครพนม
267บ้านคำสว่าง2นาคำศรีสงครามนครพนม
268บ้านอุ่มไผ่3นาคำศรีสงครามนครพนม
269บ้านเหล่า4นาคำศรีสงครามนครพนม
270บ้านนาคำ5นาคำศรีสงครามนครพนม
271บ้านโพนก่อ6นาคำศรีสงครามนครพนม
272บ้านภูกระแต7นาคำศรีสงครามนครพนม
273บ้านโนนรัง8นาคำศรีสงครามนครพนม
274บ้านคำสะอาด9นาคำศรีสงครามนครพนม
275บ้านโพนงาม10นาคำศรีสงครามนครพนม
276บ้านนาคำ11นาคำศรีสงครามนครพนม
277บ้านภูกระแต12นาคำศรีสงครามนครพนม
278บ้านเหล่า14นาคำศรีสงครามนครพนม
279บ้านนาคำ15นาคำศรีสงครามนครพนม
280บ้านโพนก่อ16นาคำศรีสงครามนครพนม
281บ้านเอื้อง1บ้านเอื้องศรีสงครามนครพนม
282บ้านเซียงเซา7บ้านเอื้องศรีสงครามนครพนม
283บ้านเซียงเซา10บ้านเอื้องศรีสงครามนครพนม
284บ้านหนองผือ11บ้านเอื้องศรีสงครามนครพนม
285บ้านดอนถ่อน12บ้านเอื้องศรีสงครามนครพนม
286บ้านก่อ13บ้านเอื้องศรีสงครามนครพนม
287บ้านเซียงเซา15บ้านเอื้องศรีสงครามนครพนม
288บ้านหนองผือ16บ้านเอื้องศรีสงครามนครพนม
289บ้านข่า1บ้านข่าศรีสงครามนครพนม
290บ้านข่า2บ้านข่าศรีสงครามนครพนม
291บ้านขามเปี้ยใหญ่3บ้านข่าศรีสงครามนครพนม
292บ้านขามเปี้ยน้อย4บ้านข่าศรีสงครามนครพนม
293บ้านดอนมงคล5บ้านข่าศรีสงครามนครพนม
294บ้านดงหนองบัว6บ้านข่าศรีสงครามนครพนม
295บ้านนาหนองยาว7บ้านข่าศรีสงครามนครพนม
296บ้านท่าโขง8บ้านข่าศรีสงครามนครพนม
297บ้านข่า9บ้านข่าศรีสงครามนครพนม
298บ้านข่า10บ้านข่าศรีสงครามนครพนม
299บ้านขามเปี้ยใหญ่11บ้านข่าศรีสงครามนครพนม
300บ้านข่า12บ้านข่าศรีสงครามนครพนม
301บ้านขามเปี้ยน้อย13บ้านข่าศรีสงครามนครพนม
302บ้านสามผง1สามผงศรีสงครามนครพนม
303บ้านแค2สามผงศรีสงครามนครพนม
304บ้านสามผง3สามผงศรีสงครามนครพนม
305บ้านนาหนองหวาย7สามผงศรีสงครามนครพนม
306บ้านไทยเจริญ8สามผงศรีสงครามนครพนม
307บ้านสามผง9สามผงศรีสงครามนครพนม
308บ้านสามผง10สามผงศรีสงครามนครพนม
309บ้านไทยสบาย11สามผงศรีสงครามนครพนม
310บ้านนาหนองหวาย14สามผงศรีสงครามนครพนม
311บ้านหาดแพง1หาดแพงศรีสงครามนครพนม
312บ้านคำไฮ2หาดแพงศรีสงครามนครพนม
313บ้านเสียวสงคราม3หาดแพงศรีสงครามนครพนม
314บ้านหาดแพง5หาดแพงศรีสงครามนครพนม
315บ้านเสียวสงคราม6หาดแพงศรีสงครามนครพนม
316บ้านคำไฮ8หาดแพงศรีสงครามนครพนม
317บ้านหาดแพง9หาดแพงศรีสงครามนครพนม