หนองบัวลำภู

ลำดับที่ชื่อบ้านหมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัด
1บ้านเก่ากลอย1เก่ากลอยนากลางหนองบัวลำภู
2บ้านนาสมใจ7เก่ากลอยนากลางหนองบัวลำภู
3บ้านภูหลาว9เก่ากลอยนากลางหนองบัวลำภู
4บ้านภูพระ7โนนเมืองนากลางหนองบัวลำภู
5บ้านโนนผักหวาน8โนนเมืองนากลางหนองบัวลำภู
6บ้านโพธิ์ค้ำ2กุดแห่นากลางหนองบัวลำภู
7บ้านป่าแดงงาม5กุดแห่นากลางหนองบัวลำภู
8บ้านสนามชัย6กุดแห่นากลางหนองบัวลำภู
9บ้านภูดินทอง13กุดดินจี่นากลางหนองบัวลำภู
10บ้านโป่งแค3ด่านช้างนากลางหนองบัวลำภู
11บ้านหนองเอี่ยน9ด่านช้างนากลางหนองบัวลำภู
12บ้านซำขอนแก่น5อุทัยสวรรค์นากลางหนองบัวลำภู
13บ้านมอเลี้ยว9อุทัยสวรรค์นากลางหนองบัวลำภู
14บ้านภูเขาวง5เทพคีรีนาวังหนองบัวลำภู
15บ้านโคกนาเหล่า5นาเหล่านาวังหนองบัวลำภู
16บ้านหนองหินตั้ง10นาเหล่านาวังหนองบัวลำภู
17บ้านหนองค้อ3นาแกนาวังหนองบัวลำภู
18บ้านดอนมะค่า6นาแกนาวังหนองบัวลำภู
19บ้านนาแก7นาแกนาวังหนองบัวลำภู
20บ้านวังสำราญ2วังทองนาวังหนองบัวลำภู
21บ้านโคกสง่า6วังทองนาวังหนองบัวลำภู
22บ้านนาสุรินทร์7วังทองนาวังหนองบัวลำภู
23บ้านนาเจริญ8วังทองนาวังหนองบัวลำภู
24บ้านวังสำราญ12วังทองนาวังหนองบัวลำภู
25บ้านโคกสะอาด4วังปลาป้อมนาวังหนองบัวลำภู
26บ้านโนนตาล2โนนเมืองโนนสังหนองบัวลำภู
27บ้านโนนสว่าง3โนนเมืองโนนสังหนองบัวลำภู
28บ้านโคกม่วงชุม4โนนเมืองโนนสังหนองบัวลำภู
29บ้านดงบาก10นิคมพัฒนาโนนสังหนองบัวลำภู
30บ้านหนองงูเหลือม3บ้านค้อโนนสังหนองบัวลำภู
31บ้านหนองนกเขียน7บ้านค้อโนนสังหนองบัวลำภู
32บ้านโสกก้านเหลือง5บ้านถิ่นโนนสังหนองบัวลำภู
33บ้านโสกแคน2ปางกู่โนนสังหนองบัวลำภู
34บ้านหนองบัวเงิน3ปางกู่โนนสังหนองบัวลำภู
35บ้านหนองแวงป่งสัง4ปางกู่โนนสังหนองบัวลำภู
36บ้านนิคมหนองจาน7ปางกู่โนนสังหนองบัวลำภู
37บ้านนิคมศรีวิไล9ปางกู่โนนสังหนองบัวลำภู
38บ้านโนนขมิ้น1โนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูหนองบัวลำภู
39บ้านอ่างบูรพา5โนนทันเมืองหนองบัวลำภูหนองบัวลำภู
40บ้านทุ่งโปร่งศรีวิไล2กุดจิกเมืองหนองบัวลำภูหนองบัวลำภู
41บ้านโพธิ์ศรีสะอาดเหนือ9กุดจิกเมืองหนองบัวลำภูหนองบัวลำภู
42บ้านโพธิ์ศรีพัฒนา14กุดจิกเมืองหนองบัวลำภูหนองบัวลำภู
43บ้านเหล่าโพธิ์ชัย2นามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูหนองบัวลำภู
44บ้านภูพระ5นามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูหนองบัวลำภู
45บ้านกุดเต่า7นามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูหนองบัวลำภู
46บ้านโนนสมบูรณ์8นามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูหนองบัวลำภู
47บ้านดอนนาดี7บ้านขามเมืองหนองบัวลำภูหนองบัวลำภู
48บ้านโคกกุงใต้12บ้านขามเมืองหนองบัวลำภูหนองบัวลำภู
49บ้านธาตุใหม่พัฒนา13บ้านขามเมืองหนองบัวลำภูหนองบัวลำภู
50บ้านศรีสุข7บ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูหนองบัวลำภู
51บ้านศรีสง่าเมืองเหนือ10ลำภูเมืองหนองบัวลำภูหนองบัวลำภู
52บ้านห้วยทราย1หนองบัวเมืองหนองบัวลำภูหนองบัวลำภู
53บ้านภูพานทอง2หนองบัวเมืองหนองบัวลำภูหนองบัวลำภู
54บ้านโคกแก่นช้าง3หนองบัวเมืองหนองบัวลำภูหนองบัวลำภู
55บ้านสุขเกษม4หนองบัวเมืองหนองบัวลำภูหนองบัวลำภู
56บ้านเสาเล้า6หนองบัวเมืองหนองบัวลำภูหนองบัวลำภู
57บ้านนาลาดควาย2หนองภัยศูนย์เมืองหนองบัวลำภูหนองบัวลำภู
58บ้านโคกกลาง8หนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูหนองบัวลำภู
59บ้านดอนเข็มเหนือ2หัวนาเมืองหนองบัวลำภูหนองบัวลำภู
60บ้านข่าใหญ่3หัวนาเมืองหนองบัวลำภูหนองบัวลำภู
61บ้านโนนสวรรค์4หัวนาเมืองหนองบัวลำภูหนองบัวลำภู
62บ้านโนนม่วง9หัวนาเมืองหนองบัวลำภูหนองบัวลำภู
63บ้านดอนหัน10หัวนาเมืองหนองบัวลำภูหนองบัวลำภู
64บ้านโพธิ์ศรีสำราญ13หัวนาเมืองหนองบัวลำภูหนองบัวลำภู
65บ้านนาโนนหว้าทอง1โนนม่วงศรีบุญเรืองหนองบัวลำภู
66บ้านตะเคียนทอง2โนนม่วงศรีบุญเรืองหนองบัวลำภู
67บ้านสิบเก้าโปร่ง3โนนม่วงศรีบุญเรืองหนองบัวลำภู
68บ้านหนองแวงพัฒนา7โนนม่วงศรีบุญเรืองหนองบัวลำภู
69บ้านโนนทรายทอง8โนนม่วงศรีบุญเรืองหนองบัวลำภู
70บ้านโนนสงวนพัฒนา9โนนม่วงศรีบุญเรืองหนองบัวลำภู
71บ้านกุดสะเทียน1กุดสะเทียนศรีบุญเรืองหนองบัวลำภู
72บ้านโนนเสถียร2กุดสะเทียนศรีบุญเรืองหนองบัวลำภู
73บ้านนาชุมแสง3กุดสะเทียนศรีบุญเรืองหนองบัวลำภู
74บ้านนาทม4กุดสะเทียนศรีบุญเรืองหนองบัวลำภู
75บ้านกุดแท่น7กุดสะเทียนศรีบุญเรืองหนองบัวลำภู
76บ้านใหม่ทรายทอง1ทรายทองศรีบุญเรืองหนองบัวลำภู
77บ้านหนองอุ6ทรายทองศรีบุญเรืองหนองบัวลำภู
78บ้านทรายมูล7ทรายทองศรีบุญเรืองหนองบัวลำภู
79บ้านท่างาม9ทรายทองศรีบุญเรืองหนองบัวลำภู
80บ้านสระแก้ว19นากอกศรีบุญเรืองหนองบัวลำภู
81บ้านโนนสมบูรณ์3ยางหล่อศรีบุญเรืองหนองบัวลำภู
82บ้านศรีอุดม11ยางหล่อศรีบุญเรืองหนองบัวลำภู
83บ้านศรีนคร15ยางหล่อศรีบุญเรืองหนองบัวลำภู
84บ้านนาแพง4ศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองหนองบัวลำภู
85บ้านนาคำเหนือ14ศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองหนองบัวลำภู
86บ้านหนองกุงแก้ว4หนองกุงแก้วศรีบุญเรืองหนองบัวลำภู
87บ้านนาสำราญ6หนองกุงแก้วศรีบุญเรืองหนองบัวลำภู
88บ้านผาเสด็จ7หนองกุงแก้วศรีบุญเรืองหนองบัวลำภู
89บ้านทองดีพัฒนา10หนองกุงแก้วศรีบุญเรืองหนองบัวลำภู
90บ้านนารุ่งเรือง11หนองกุงแก้วศรีบุญเรืองหนองบัวลำภู
91บ้านศรีหนองกุง12หนองกุงแก้วศรีบุญเรืองหนองบัวลำภู
92บ้านใหม่ทานตะวัน13หนองกุงแก้วศรีบุญเรืองหนองบัวลำภู
93บ้านวังหินซา4ดงมะไฟสุวรรณคูหาหนองบัวลำภู
94บ้านโชคชัย8ดงมะไฟสุวรรณคูหาหนองบัวลำภู
95บ้านนาเจริญ11ดงมะไฟสุวรรณคูหาหนองบัวลำภู
96บ้านนาด่าน1นาด่านสุวรรณคูหาหนองบัวลำภู
97บ้านส้มป่อย2นาด่านสุวรรณคูหาหนองบัวลำภู
98บ้านกุดฮู3นาด่านสุวรรณคูหาหนองบัวลำภู
99บ้านหนองบัวน้อย4นาด่านสุวรรณคูหาหนองบัวลำภู
100บ้านโนนชาด5นาด่านสุวรรณคูหาหนองบัวลำภู
101บ้านหนองเห็น6นาด่านสุวรรณคูหาหนองบัวลำภู
102บ้านชมภูทอง10นาด่านสุวรรณคูหาหนองบัวลำภู
103บ้านโนนงาม2นาดีสุวรรณคูหาหนองบัวลำภู
104บ้านวิจิตรพัฒนา10นาดีสุวรรณคูหาหนองบัวลำภู
105บ้านโนนสมบูรณ์5นาสีสุวรรณคูหาหนองบัวลำภู
106บ้านคูหาพัฒนา7นาสีสุวรรณคูหาหนองบัวลำภู
107บ้านโนนปอแดง ม.22บ้านโคกสุวรรณคูหาหนองบัวลำภู
108บ้านโนนปอแดง 11บ้านโคกสุวรรณคูหาหนองบัวลำภู
109บ้านคลองเจริญ 5บุญทันสุวรรณคูหาหนองบัวลำภู
110บ้านคลองเจริญ6บุญทันสุวรรณคูหาหนองบัวลำภู
111บ้านโคกนกพัฒนา7บุญทันสุวรรณคูหาหนองบัวลำภู
112บ้านสระแก้ว9บุญทันสุวรรณคูหาหนองบัวลำภู
113บ้านภูวงศ์2สุวรรณคูหาสุวรรณคูหาหนองบัวลำภู