เลย

ลำดับที่ชื่อบ้านหมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัด
1บ้านคกเลาใต้3บุฮมเชียงคานเลย
2บ้านห้วยซวก4บุฮมเชียงคานเลย
3บ้านผาแบ่น8บุฮมเชียงคานเลย
4บ้านอุมุง 10บุฮมเชียงคานเลย
5บ้านนาเจียง3โคกงามด่านซ้ายเลย
6บ้านหนองหลวง4โคกงามด่านซ้ายเลย
7บ้านกกจำปา4โป่งด่านซ้ายเลย
8บ้านวังกุ่ม6โป่งด่านซ้ายเลย
9บ้านกกกระบาก10โป่งด่านซ้ายเลย
10บ้านน้ำเย็น2กกสะทอนด่านซ้ายเลย
11บ้านนาหว้าน้อย3กกสะทอนด่านซ้ายเลย
12บ้านหมากแข้ง4กกสะทอนด่านซ้ายเลย
13บ้านแก่งครก9กกสะทอนด่านซ้ายเลย
14บ้านนาหว้า4ด่านซ้ายด่านซ้ายเลย
15บ้านก้างปลา5ด่านซ้ายด่านซ้ายเลย
16บ้านน้ำพุ6ด่านซ้ายด่านซ้ายเลย
17บ้านหนามแท่ง7ด่านซ้ายด่านซ้ายเลย
18บ้านนาสีเทียน10ด่านซ้ายด่านซ้ายเลย
19บ้านห้วยอ้อย13ด่านซ้ายด่านซ้ายเลย
20บ้านหัวนายูง14ด่านซ้ายด่านซ้ายเลย
21บ้านศาลาน้อย15ด่านซ้ายด่านซ้ายเลย
22บ้านนาดี1นาดีด่านซ้ายเลย
23บ้านนาหมูม่น2นาดีด่านซ้ายเลย
24บ้านห้วยปลาฝา3นาดีด่านซ้ายเลย
25บ้านหนองทุ่ม (บ้านนาหอ)4นาดีด่านซ้ายเลย
26บ้านกกแหนเก่า5นาดีด่านซ้ายเลย
27บ้านแก่งม่วง7นาดีด่านซ้ายเลย
28บ้านห้วยลาด8นาดีด่านซ้ายเลย
29บ้านกกแหนใหม่9นาดีด่านซ้ายเลย
30บ้านบุ่งกุ่ม1นาหอด่านซ้ายเลย
31บ้านนาหอ2นาหอด่านซ้ายเลย
32บ้านเก่า5นาหอด่านซ้ายเลย
33บ้านนาฮี6นาหอด่านซ้ายเลย
34บ้านนาเบี้ย7นาหอด่านซ้ายเลย
35บ้านโพนหนอง8นาหอด่านซ้ายเลย
36บ้านหัวนาแหลม9นาหอด่านซ้ายเลย
37บ้านนาทอง1ปากหมันด่านซ้ายเลย
38บ้านเครือคู้2ปากหมันด่านซ้ายเลย
39บ้านห้วยน้ำมี3ปากหมันด่านซ้ายเลย
40บ้านปากหมัน4ปากหมันด่านซ้ายเลย
41บ้านนาข่า5ปากหมันด่านซ้ายเลย
42บ้านปากโป่ง6ปากหมันด่านซ้ายเลย
43บ้านห้วยน้ำเมย7ปากหมันด่านซ้ายเลย
44บ้านโคกใหญ่1โคกใหญ่ท่าลี่เลย
45บ้านบวกอ่าง2โคกใหญ่ท่าลี่เลย
46บ้านห้วยไค้4โคกใหญ่ท่าลี่เลย
47บ้านยาง5ท่าลี่ท่าลี่เลย
48บ้านชลประทาน7ท่าลี่ท่าลี่เลย
49บ้านกกก้านเหลือง9ท่าลี่ท่าลี่เลย
50บ้านน้ำแคม1น้ำแคมท่าลี่เลย
51บ้านห้วยผุก2น้ำแคมท่าลี่เลย
52บ้านน้ำแคม3น้ำแคมท่าลี่เลย
53บ้านหาดเจริญ4น้ำแคมท่าลี่เลย
54บ้านห้วยด้าย5น้ำแคมท่าลี่เลย
55บ้านหนองบง2น้ำทูนท่าลี่เลย
56บ้านห้วยเดื่อ3น้ำทูนท่าลี่เลย
57บ้านน้ำพาน3อาฮีท่าลี่เลย
58บ้านโพนสว่าง3นาดอกคำนาด้วงเลย
59ร้องนาเอี่ยน4เหล่ากอหกนาแห้วเลย
60บ้านแสงภา1แสงภานาแห้วเลย
61บ้านนาแห้วเก่า1นาแห้วนาแห้วเลย
62บ้านนาโพธิ์2นาแห้วนาแห้วเลย
63บ้านเหมืองแพร่3นาแห้วนาแห้วเลย
64บ้านนาแห้วใหม่5นาแห้วนาแห้วเลย
65บ้านบุ่ง6นาแห้วนาแห้วเลย
66บ้านห้วยนาสี7นาแห้วนาแห้วเลย
67บ้านนาท่อน4นาพึงนาแห้วเลย
68บ้านนามาลา1นามาลานาแห้วเลย
69บ้านหัวด่าน2นามาลานาแห้วเลย
70บ้านนาปูน3นามาลานาแห้วเลย
71บ้านซำทอง4นามาลานาแห้วเลย
72บ้านหนองหวาย5นามาลานาแห้วเลย
73บ้านโคก6นามาลานาแห้วเลย
74บ้านหนองสิม7นามาลานาแห้วเลย
75บ้านโนนสว่าง8นามาลานาแห้วเลย
76บ้านหาดคัมภีร์1หาดคัมภีร์ปากชมเลย
77บ้านเพิ่ม1บ้านเพิ่มผาขาวเลย
78บ้านหนองไฮ5บ้านเพิ่มผาขาวเลย
79บ้านโนนสว่าง6บ้านเพิ่มผาขาวเลย
80ป่าชุมชนบ้านซำใหญ่7ผาขาวผาขาวเลย
81บ้านห้วยลาดใต้8ผาขาวผาขาวเลย
82บ้านห้วยหมาก9ผานกเค้าภูกระดึงเลย
83บ้านซำไฮ10ผานกเค้าภูกระดึงเลย
84บ้านห้วยก่องข้าว11ผานกเค้าภูกระดึงเลย
85บ้านแก่ง1ร่องจิกภูเรือเลย
86บ้านม่วงไข่8สานตมภูเรือเลย
87บ้านท่าแพ2เมืองเมืองเลยเลย
88บ้านน้ำภู4เมืองเมืองเลยเลย
89บ้านน้อยสนามบิน7เมืองเมืองเลยเลย
90บ้านน้ำภู10เมืองเมืองเลยเลย
91บ้านเสี้ยวเหนือ2เสี้ยวเมืองเลยเลย
92บ้านโพนป่าแดง3เสี้ยวเมืองเลยเลย
93บ้านภูสวรรค์4เสี้ยวเมืองเลยเลย
94บ้านน้ำคิว5เสี้ยวเมืองเลยเลย
95บ้านเสี้ยวใต้6เสี้ยวเมืองเลยเลย
96บ้านตูบโกบ2กกดู่เมืองเลยเลย
97บ้านกำพี้3กกดู่เมืองเลยเลย
98บ้านห้วยหวาย7กกดู่เมืองเลยเลย
99บ้านกอไผ่โทน9กกดู่เมืองเลยเลย
100บ้านกกดู่ใต้10กกดู่เมืองเลยเลย
101บ้านห้วยฮ่อม2กกทองเมืองเลยเลย
102บ้านกกทอง3กกทองเมืองเลยเลย
103บ้านกกทอง4กกทองเมืองเลยเลย
104บ้านสวนกล้วย5กกทองเมืองเลยเลย
105บ้านนาแขม7นาแขมเมืองเลยเลย
106บ้านถิ่น3นาโป่งเมืองเลยเลย
107บ้านขอนแก่น4นาโป่งเมืองเลยเลย
108บ้านป่าข้าวหลาม6นาโป่งเมืองเลยเลย
109บ้านหนองบอน8นาโป่งเมืองเลยเลย
110บ้านน้ำฮวย9นาโป่งเมืองเลยเลย
111บ้านกกชุมแสง10นาโป่งเมืองเลยเลย
112บ้านติ้วน้อยพัฒนา14นาโป่งเมืองเลยเลย
113บ้านหนองนาทราย5นาดินดำเมืองเลยเลย
114บ้านทรัพย์มงคล7นาดินดำเมืองเลยเลย
115บ้านนาซำ7นาอานเมืองเลยเลย
116บ้านสูบ1น้ำสวยเมืองเลยเลย
117บ้านเพีย2น้ำสวยเมืองเลยเลย
118บ้านสูบ4น้ำสวยเมืองเลยเลย
119บ้านสะอาด6น้ำสวยเมืองเลยเลย
120บ้านนาสำราญ9น้ำสวยเมืองเลยเลย
121บ้านศรีชมชื่น10น้ำสวยเมืองเลยเลย
122บ้านลายเหนือ11น้ำสวยเมืองเลยเลย
123บ้านลายเหนือ12น้ำสวยเมืองเลยเลย
124บ้านโป่งเบี้ย3น้ำหมานเมืองเลยเลย
125บ้านส้าน4น้ำหมานเมืองเลยเลย
126บ้านไร่ม่วง6น้ำหมานเมืองเลยเลย
127บ้านใหม่พัฒนา3ศรีสองรักเมืองเลยเลย
128บ้านนาม่วง4ศรีสองรักเมืองเลยเลย
129บ้านปทุมวัน14ผาน้อยวังสะพุงเลย
130บ้านกลาง1หนองหญ้าปล้องวังสะพุงเลย
131บ้านวังไห4หนองหญ้าปล้องวังสะพุงเลย
132บ้านโนนสมบูรณ์11หนองหญ้าปล้องวังสะพุงเลย
133บ้านโนนสวรรค์3ผาสามยอดเอราวัณเลย
134บ้านซำม่วง5ผาสามยอดเอราวัณเลย
135บ้านศูนย์พัฒนา6ผาสามยอดเอราวัณเลย