เพชรบูรณ์

ลำดับที่ชื่อหมู่บ้านหมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัด
1บ้านห้วยน้ำขาว1เข็กน้อยเขาค้อเพชรบูรณ์
2บ้านเซ็กน้อย2เข็กน้อยเขาค้อเพชรบูรณ์
3บ้านป่ากล้วย3เข็กน้อยเขาค้อเพชรบูรณ์
4ห้วยน้ำขาว4เข็กน้อยเขาค้อเพชรบูรณ์
5บ้านเล่าลือเก่า5เข็กน้อยเขาค้อเพชรบูรณ์
6บ้านปากทาง6เข็กน้อยเขาค้อเพชรบูรณ์
7บ้านศํกดิ์เจริญ7เข็กน้อยเขาค้อเพชรบูรณ์
8บ้านชัยชนะ8เข็กน้อยเขาค้อเพชรบูรณ์
9บ้านประกอบสุข9เข็กน้อยเขาค้อเพชรบูรณ์
10บ้านเจริญพัฒนา10เข็กน้อยเขาค้อเพชรบูรณ์
11บ้านเจริญพัฒนา11เข็กน้อยเขาค้อเพชรบูรณ์
12บ้านเจริญพัฒนา12เข็กน้อยเขาค้อเพชรบูรณ์
13บ้านกองเนียม4เขาค้อเขาค้อเพชรบูรณ์
14บ้านเล่าลือ9เขาค้อเขาค้อเพชรบูรณ์
15บ้านเล่าเน้ง14เขาค้อเขาค้อเพชรบูรณ์
16บ้านดงหลง6แคมป์สนเขาค้อเพชรบูรณ์
17บ้านน้อยเจริญ6ทุ่งสมอเขาค้อเพชรบูรณ์
18บ้านประชาสุขสันต์7ทุ่งสมอเขาค้อเพชรบูรณ์
19บ้านพัฒนวรพงษ์1ริมสีม่วงเขาค้อเพชรบูรณ์
20บ้านริมสีม่วง3ริมสีม่วงเขาค้อเพชรบูรณ์
21บ้านเพชรช่วย4ริมสีม่วงเขาค้อเพชรบูรณ์
22บ้านกรเพชร5ริมสีม่วงเขาค้อเพชรบูรณ์
23บ้านชื่นจิตร6ริมสีม่วงเขาค้อเพชรบูรณ์
24บ้านเสลียงแห้ง24สะเดาะพงเขาค้อเพชรบูรณ์
25บ้านเล่ากี่5สะเดาะพงเขาค้อเพชรบูรณ์
26บ้านมุกโต3หนองแม่นาเขาค้อเพชรบูรณ์
27บ้านหนองรางช้าง4หนองแม่นาเขาค้อเพชรบูรณ์
28บ้านมาตุลี7หนองแม่นาเขาค้อเพชรบูรณ์
29บ้านหนองแดง5ชนแดนชนแดนเพชรบูรณ์
30บ้านวังโรง6ชนแดนชนแดนเพชรบูรณ์
31บ้านโป่งตาเบ้า8ชนแดนชนแดนเพชรบูรณ์
32บ้านคลองห้วยนา10ชนแดนชนแดนเพชรบูรณ์
33บ้านคลองห้วยนาเหนือ11ชนแดนชนแดนเพชรบูรณ์
34บ้านซับพุทรา1ซับพุทราชนแดนเพชรบูรณ์
35บ้านคลองกลาง2ซับพุทราชนแดนเพชรบูรณ์
36บ้านซับเจริญ3ซับพุทราชนแดนเพชรบูรณ์
37บ้านวังไทร4ซับพุทราชนแดนเพชรบูรณ์
38บ้านโคกสาร5ซับพุทราชนแดนเพชรบูรณ์
39บ้านซับอีปุก7ซับพุทราชนแดนเพชรบูรณ์
40บ้านเขาถ้ำพัฒนา9ซับพุทราชนแดนเพชรบูรณ์
41บ้านหนองระมาน6ดงขุยชนแดนเพชรบูรณ์
42บ้านดงเสือเหลือง7ดงขุยชนแดนเพชรบูรณ์
43บ้านเขาสัก4ตะกุดไรชนแดนเพชรบูรณ์
44บ้านโป่งนกแก้ว7ตะกุดไรชนแดนเพชรบูรณ์
45บ้านทวีศักดิ์พัฒนา11ตะกุดไรชนแดนเพชรบูรณ์
46บ้านเขาชะโงก4บ้านกล้วยชนแดนเพชรบูรณ์
47บ้านเขาคณฑา5บ้านกล้วยชนแดนเพชรบูรณ์
48บ้านห้วยตูม1พุทธบาทชนแดนเพชรบูรณ์
49บ้านกกจั่น6พุทธบาทชนแดนเพชรบูรณ์
50บ้านผาทอง8พุทธบาทชนแดนเพชรบูรณ์
51บ้านถ้ำเขาเครือ11พุทธบาทชนแดนเพชรบูรณ์
52บ้านลาดน้อย13พุทธบาทชนแดนเพชรบูรณ์
53บ้านห้วยตูมใต้17พุทธบาทชนแดนเพชรบูรณ์
54บ้านมะค่างาม19พุทธบาทชนแดนเพชรบูรณ์
55บ้านผาทองใต้28พุทธบาทชนแดนเพชรบูรณ์
56บ้านเขาแม่แก่3ลาดแคชนแดนเพชรบูรณ์
57บ้านโคกยาว6ลาดแคชนแดนเพชรบูรณ์
58บ้านถ้ำแก้ว7ลาดแคชนแดนเพชรบูรณ์
59บ้านซับม่วงพัฒนา15ลาดแคชนแดนเพชรบูรณ์
60บ้านคลองปลาหมอ5ศาลาลายชนแดนเพชรบูรณ์
61บ้านเนินพัฒนา10ศาลาลายชนแดนเพชรบูรณ์
62บ้านกกกะบก1โคกมนน้ำหนาวเพชรบูรณ์
63บ้านโคกมน3โคกมนน้ำหนาวเพชรบูรณ์
64บ้านดงมะไฟ5โคกมนน้ำหนาวเพชรบูรณ์
65บ้านห้วยสนามทราย6โคกมนน้ำหนาวเพชรบูรณ์
66บ้านห้วยหญ้าเครือ1น้ำหนาวน้ำหนาวเพชรบูรณ์
67บ้านโคกยาว2น้ำหนาวน้ำหนาวเพชรบูรณ์
68บ้านทรัพย์สว่าง3น้ำหนาวน้ำหนาวเพชรบูรณ์
69บ้านนาพอสอง4น้ำหนาวน้ำหนาวเพชรบูรณ์
70บ้านนาพอสอง5น้ำหนาวน้ำหนาวเพชรบูรณ์
71บ้านห้วยแปก6น้ำหนาวน้ำหนาวเพชรบูรณ์
72บ้านวังกวาง1วังกวางน้ำหนาวเพชรบูรณ์
73บ้านวังกวาง2วังกวางน้ำหนาวเพชรบูรณ์
74บ้านไร่ใต้3วังกวางน้ำหนาวเพชรบูรณ์
75บ้านห้วยหินลับ4วังกวางน้ำหนาวเพชรบูรณ์
76บ้านฟองใต้7วังกวางน้ำหนาวเพชรบูรณ์
77บ้านห้วยยางทอง9วังกวางน้ำหนาวเพชรบูรณ์
78บ้านวังกวาง11วังกวางน้ำหนาวเพชรบูรณ์
79บ้านหลักด่าน2หลักด่านน้ำหนาวเพชรบูรณ์
80บ้านห้วยกะโป๊ะ6หลักด่านน้ำหนาวเพชรบูรณ์
81บ้านหนองปล้อง2กันจุบึงสามพันเพชรบูรณ์
82บ้านลำตะคร้อ4กันจุบึงสามพันเพชรบูรณ์
83บ้านซับไพเราะ3ซังไม้แดงบึงสามพันเพชรบูรณ์
84บ้านร้อยไร่7ซับไม้แดงบึงสามพันเพชรบูรณ์
85บ้านซับสำราญใต้2พญาวังบึงสามพันเพชรบูรณ์
86บ้านซับแสงเงิน4พญาวังบึงสามพันเพชรบูรณ์
87บ้านวังปลาใน5พญาวังบึงสามพันเพชรบูรณ์
88บ้านวังมะขาม6พญาวังบึงสามพันเพชรบูรณ์
89บ้านซับลิ้นทอง7พญาวังบึงสามพันเพชรบูรณ์
90บ้านทุ่งแฝก8พญาวังบึงสามพันเพชรบูรณ์
91บ้านสำราญเหนือ9พญาวังบึงสามพันเพชรบูรณ์
92บ้านซับสามัคคี10พญาวังบึงสามพันเพชรบูรณ์
93บ้านวังปลานอก11พญาวังบึงสามพันเพชรบูรณ์
94บ้านโพธิ์สวรรค์214พญาวังบึงสามพันเพชรบูรณ์
95บ้านลำพื้นทอง9หนองแจงบึงสามพันเพชรบูรณ์
96บ้านอู่เรือ12หนองแจงบึงสามพันเพชรบูรณ์
97บ้านห้วยไคร้5ตะเบาะเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์
98บ้านโนนเสาธง6ตะเบาะเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์
99บ้านมิตรใหม่9ตะเบาะเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์
100บ้านไร่ยาน10ตะเบาะเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์
101บ้านอุมแพ4ท่าพลเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์
102บ้านโพธิ์งาม5ท่าพลเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์
103บ้านอมชี10ท่าพลเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์
104บ้านป่าม่วง11ท่าพลเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์
105บ้านซำอีเลิศ18ท่าพลเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์
106บ้านท่าเมี่ยง10นายมเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์
107บ้านบุฉนวน1น้ำร้อนเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์
108บ้านซำเรียง8น้ำร้อนเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์
109บ้านบุสง่า10น้ำร้อนเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์
110บ้านซำบอน11น้ำร้อนเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์
111บ้านน้ำเลา5บ้านโคกเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์
112บ้านป่าเลา1ป่าเลาเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์
113บ้านพลำ6ป่าเลาเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์
114บ้านป่าเลา9ป่าเลาเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์
115บ้านห้วยไร่3ระวิงเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์
116บ้านห้วยทราย7ระวิงเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์
117บ้านยางแหลม10ระวิงเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์
118บ้านยาวีเหนือ1วังชมภูเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์
119บ้านห้วยโป่ง2วังชมภูเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์
120บ้านซับข่อย5วังชมภูเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์
121บ้านหลุง6วังชมภูเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์
122บ้านโนนโรงเลื่อย9วังชมภูเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์
123บ้านงามประทีป11วังชมภูเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์
124บ้านวังเจริญ12วังชมภูเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์
125บ้านห้วยโป่งพัฒนา14วังชมภูเมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์
126บ้านห้วยใหญ่2ห้วยใหญ่เมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์
127บ้านห้วยใหญ่3ห้วยใหญ่เมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์
128บ้านโป่งหว้า 4ห้วยใหญ่เมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์
129บ้านน้ำเดื่อเหนือ5ห้วยใหญ่เมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์
130บ้านห้วยแหน7ห้วยใหญ่เมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์
131บ้านซำบอน8ห้วยใหญ่เมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์
132บ้านห้วยค้อ10ห้วยใหญ่เมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์
133บ้านป่าสักเจริญ12ห้วยใหญ่เมืองเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์
134บ้านซับเปิบ3ซับเปิบวังโป่งเพชรบูรณ์
135บ้านเชิงชาย5ซับเปิบวังโป่งเพชรบูรณ์
136บ้านวังไทรทองเหนือ7ซับเปิบวังโป่งเพชรบูรณ์
137บ้านคลองน้ำคันเหนือ9ซับเปิบวังโป่งเพชรบูรณ์
138บ้านบ่อทองพัฒนา11ท้ายดงวังโป่งเพชรบูรณ์
139บ้านโนนตูม5วังโป่งวังโป่งเพชรบูรณ์
140บ้านทางข้าม8วังโป่งวังโป่งเพชรบูรณ์
141บ้านตะโกงาม10วังโป่งวังโป่งเพชรบูรณ์
142บ้านโนนตูมใต้12วังโป่งวังโป่งเพชรบูรณ์
143บ้านน้ำอ้อม3วังหินวังโป่งเพชรบูรณ์
144บ้านวังพลับ5วังหินวังโป่งเพชรบูรณ์
145บ้านวังสะพุง8วังหินวังโป่งเพชรบูรณ์
146บ้านเนินสวรรค์12วังหินวังโป่งเพชรบูรณ์
147บ้านวังไทรงาม13วังหินวังโป่งเพชรบูรณ์
148บ้านวังน้ำอ้อมใต้15วังหินวังโป่งเพชรบูรณ์
149บ้านซับอีลุม5โคกปรงวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์
150บ้านนาไร่เดียว6ท่าโรงวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์
151บ้านบุมะกรูด8ท่าโรงวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์
152บ้านเขาน้อยพัฒนา17ท่าโรงวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์
153บ้านเขามอง18ท่าโรงวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์
154บ้านซับดีปลี4ภูน้ำหยดวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์
155บ้านซับมะหาด5ภูน้ำหยดวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์
156บ้านภูน้ำหยด9ภูน้ำหยดวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์
157บ้านยางจ่า12ภูน้ำหยดวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์
158บ้านซับปางช้าง5ซับน้อยวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์
159บ้านหินดาด6ซับน้อยวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์
160บ้านซับสมบูรณ์1ซับสมบูรณ์วิเชียรบุรีเพชรบูรณ์
161บ้านโพทะเล2ซับสมบูรณ์วิเชียรบุรีเพชรบูรณ์
162บ้านไร่อุดม3ซับสมบูรณ์วิเชียรบุรีเพชรบูรณ์
163บ้านเขาขาด4ซับสมบูรณ์วิเชียรบุรีเพชรบูรณ์
164บ้านใหม่ซับเจริญ5ซับสมบูรณ์วิเชียรบุรีเพชรบูรณ์
165บ้านหนองจอก6ซับสมบูรณ์วิเชียรบุรีเพชรบูรณ์
166บ้านใหม่ซับเจริญ7ซับสมบูรณ์วิเชียรบุรีเพชรบูรณ์
167บ้านใหม่ซับเจริญ8ซับสมบูรณ์วิเชียรบุรีเพชรบูรณ์
168บ้านเขาขี้นก9ซับสมบูรณ์วิเชียรบุรีเพชรบูรณ์
169บ้านแสงมณี10ซับสมบูรณ์วิเชียรบุรีเพชรบูรณ์
170บ้านวังวัด3ยางสาววิเชียรบุรีเพชรบูรณ์
171บ้านซับเจริญ13ยางสาววิเชียรบุรีเพชรบูรณ์
172บ้านกลุ่มอุทัย2สามแยกวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์
173บ้านท่าเกย4สามแยกวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์
174บ้านซับกองทอง8สามแยกวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์
175 บ้านยางสาว1ยางสาววิเชียรบุรีเพชรบูรณ์
176บ้านเขาสูง4ยางสาววิเชียรบุรีเพชรบูรณ์
177บ้านหนองแดง15ยางสาววิเชียรบุรีเพชรบูรณ์
178บ้านยางโด่7สระประดู่วิเชียรบุรีเพชรบูรณ์
179บ้านโป่งนกเป้า10สามแยกวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์
180บ้านนาสวรรค์12คลองกระจังศรีเทพเพชรบูรณ์
181บ้านวังคลองเกวียน14คลองกระจังศรีเทพเพชรบูรณ์
182บ้านวังด่าน15คลองกระจังศรีเทพเพชรบูรณ์
183บ้านหน้าผา9โคกสะอาดศรีเทพเพชรบูรณ์
184บ้านเนินละคร12นาสนุ่นศรีเทพเพชรบูรณ์
185บ้านเนินหินอ่อน16สระกรวดศรีเทพเพชรบูรณ์
186บ้านเตาถ่าน2หนองย่างทอยศรีเทพเพชรบูรณ์
187บ้านด่านเจริญชัย9หนองย่างทอยศรีเทพเพชรบูรณ์
188บ้านเนินสะเดา9ท่าแดงหนองไผ่เพชรบูรณ์
189บ้านโคกสระแก้ว10ท่าแดงหนองไผ่เพชรบูรณ์
190บ้านโคกเจริญ1บ่อไทยหนองไผ่เพชรบูรณ์
191บ้านวังสงวน4บ่อไทยหนองไผ่เพชรบูรณ์
192บ้านป่าคาย9บ่อไทยหนองไผ่เพชรบูรณ์
193บ้านโนนสมบูรณ์12บ่อไทยหนองไผ่เพชรบูรณ์
194บ้านไร่เหนือ2บัววัฒนาหนองไผ่เพชรบูรณ์
195บ้านวังอ่าง4บัววัฒนาหนองไผ่เพชรบูรณ์
196บ้านลำประสาน8บัววัฒนาหนองไผ่เพชรบูรณ์
197บ้านซับตะเคียนทอง9เพชรละครหนองไผ่เพชรบูรณ์
198บ้านสระแก้ว10เพชรละครหนองไผ่เพชรบูรณ์
199บ้านเรียงสำราญ12เพชรละครหนองไผ่เพชรบูรณ์
200บ้านนาเฉลียง2ยางงามหนองไผ่เพชรบูรณ์
201บ้านวังเหว4ยางงามหนองไผ่เพชรบูรณ์
202บ้านทรัพย์ศรีทอง5ยางงามหนองไผ่เพชรบูรณ์
203บ้านซับมะขาม6ยางงามหนองไผ่เพชรบูรณ์
204บ้านด่านบุญธรรม7ยางงามหนองไผ่เพชรบูรณ์
205บ้านคลองสาม10ยางงามหนองไผ่เพชรบูรณ์
206บ้านเนินสะแก6วังท่าดีหนองไผ่เพชรบูรณ์
207บ้านนาประดู่9วังท่าดีหนองไผ่เพชรบูรณ์
208บ้านนาข้าวดอ5วังโบสถ์หนองไผ่เพชรบูรณ์
209บ้านคลองตะพานหิน7วังโบสถ์หนองไผ่เพชรบูรณ์
210บ้านอีสานสามัคคี8วังโบสถ์หนองไผ่เพชรบูรณ์
211บ้านห้วยโป่ง2ห้วยโป่งหนองไผ่เพชรบูรณ์
212บ้านเขาถ้ำพระ6ห้วยโป่งหนองไผ่เพชรบูรณ์
213บ้านเขาถ้ำโถ7ห้วยโป่งหนองไผ่เพชรบูรณ์
214บ้านตาดข่า5ตาดกลอยหล่มเก่าเพชรบูรณ์
215บ้านวังเวินพัฒนา6ตาดกลอยหล่มเก่าเพชรบูรณ์
216บ้านกกกล้วยนวน7ตาดกลอยหล่มเก่าเพชรบูรณ์
217บ้านแก่งโตน2นาซำหล่มเก่าเพชรบูรณ์
218บ้านนาหนองกอก3นาซำหล่มเก่าเพชรบูรณ์
219บ้านแก่งโตนใหม่10นาซำหล่มเก่าเพชรบูรณ์
220บ้านนาสะอุ้ง17วังบาลหล่มเก่าเพชรบูรณ์
221บ้านหนองเขียว9ศิลาหล่มเก่าเพชรบูรณ์
222บ้านห้วยผักกูด10ศิลาหล่มเก่าเพชรบูรณ์
223บ้านโคกใหม่13ศิลาหล่มเก่าเพชรบูรณ์
224บ้านกลาง14ศิลาหล่มเก่าเพชรบูรณ์
225บ้านโนนผักเน่า11หินฮาวหล่มเก่าเพชรบูรณ์
226บ้านวังหว้าวังรู12หินฮาวหล่มเก่าเพชรบูรณ์
227บ้านซำภู5ช้างตะลูดหล่มสักเพชรบูรณ์
228บ้านช้างตะลูด7ช้างตะลูดหล่มสักเพชรบูรณ์
229ท่าอิบุญใต้12ท่าอิบุญหล่มสักเพชรบูรณ์
230บ้านห้วยปูน1น้ำก้อหล่มสักเพชรบูรณ์
231บ้านน้ำก้อ3น้ำก้อหล่มสักเพชรบูรณ์
232บ้านห้วยเป้าบ่อคำ4น้ำก้อหล่มสักเพชรบูรณ์
233บ้านน้ำก้อใหญ่5น้ำก้อหล่มสักเพชรบูรณ์
234บ้านน้ำก้อโปร่ง6น้ำก้อหล่มสักเพชรบูรณ์
235บ้านน้ำก้อโคก7น้ำก้อหล่มสักเพชรบูรณ์
236บ้านเหมืองใหม่พัฒนา8น้ำก้อหล่มสักเพชรบูรณ์
237บ้านน้ำก้อไทย9น้ำก้อหล่มสักเพชรบูรณ์
238บ้านเหมืองใหม่พัฒนา10น้ำก้อหล่มสักเพชรบูรณ์
239บ้านเหมืองใหม่พัฒนา11น้ำก้อหล่มสักเพชรบูรณ์
240บ้านเหมืองใหม่พัฒนา12น้ำก้อหล่มสักเพชรบูรณ์
241บ้านห้วยเป้า13น้ำก้อหล่มสักเพชรบูรณ์
242บ้านห้วยลาน8น้ำชุนหล่มสักเพชรบูรณ์
243บ้านห้วยลาน9น้ำชุนหล่มสักเพชรบูรณ์
244บ้านโสกเดื่อ10น้ำชุนหล่มสักเพชรบูรณ์
245บ้านห้วยลาน17น้ำชุนหล่มสักเพชรบูรณ์
246บ้านหนองปลา1น้ำเฮี้ยหล่มสักเพชรบูรณ์
247บ้านน้ำพุพัฒนา11บ้านกลางหล่มสักเพชรบูรณ์
248บ้านนาดง2บ้านหวายหล่มสักเพชรบูรณ์
249บ้านโนนสาวเอ้7บ้านหวายหล่มสักเพชรบูรณ์
250บ้านหัวนา4บุ่งคล้าหล่มสักเพชรบูรณ์
251บ้านถ้ำสมบัติ8บุ่งน้ำเต้าหล่มสักเพชรบูรณ์
252บ้านธารทิพย์11บุ่งน้ำเต้าหล่มสักเพชรบูรณ์
253บ้านเนินสะอาด12บุ่งน้ำเต้าหล่มสักเพชรบูรณ์
254บ้านโสกจักจั่น13หนองไขว่หล่มสักเพชรบูรณ์
255บ้านวังร่อง5ห้วยไร่หล่มสักเพชรบูรณ์
256บ้านแก่งยาว6ห้วยไร่หล่มสักเพชรบูรณ์
257บ้านวังขอนดู่8ห้วยไร่หล่มสักเพชรบูรณ์
258บ้านโป่งช้าง11ห้วยไร่หล่มสักเพชรบูรณ์