พิษณุโลก

ลำดับที่ชื่อหมู่บ้านหมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัด
1บ้านนาเปอะ2ชาติตระการชาติตระการพิษณุโลก
2บ้านโคกผักหวาน5ชาติตระการชาติตระการพิษณุโลก
3บ้านหนองบัวขาว (บ้านน้อย)3ท่าสะแกชาติตระการพิษณุโลก
4บ้านหนองบัวขาว9ท่าสะแกชาติตระการพิษณุโลก
5บ้านลาดเรือ3บ่อภาคชาติตระการพิษณุโลก
6บ้านบ่อภาคเหนือ4บ่อภาคชาติตระการพิษณุโลก
7บ้านบ่อภาคใต้5บ่อภาคชาติตระการพิษณุโลก
8บ้านรักไทย6บ่อภาคชาติตระการพิษณุโลก
9บ้านนุชเทียน7บ่อภาคชาติตระการพิษณุโลก
10บ้านเทอดชาติ10บ่อภาคชาติตระการพิษณุโลก
11บ้านรักชาติ14บ่อภาคชาติตระการพิษณุโลก
12บ้านดง1บ้านดงชาติตระการพิษณุโลก
13บ้านนาซาน2บ้านดงชาติตระการพิษณุโลก
14บ้านนาหล่ม4บ้านดงชาติตระการพิษณุโลก
15บ้านนาตาจูม6บ้านดงชาติตระการพิษณุโลก
16บ้านน้ำทองน้อย9บ้านดงชาติตระการพิษณุโลก
17บ้านห้วยน้ำเย็น12บ้านดงชาติตระการพิษณุโลก
18บ้านตีนตก13บ้านดงชาติตระการพิษณุโลก
19บ้านเนินสุวรรณ15บ้านดงชาติตระการพิษณุโลก
20บ้านใหม่เจริญทรัพย์14บ้านดงชาติตระการพิษณุโลก
21บ้านนา2ป่าแดงชาติตระการพิษณุโลก
22บ้านน้ำภาคน้อย7ป่าแดงชาติตระการพิษณุโลก
23บ้านนาล้อม10ป่าแดงชาติตระการพิษณุโลก
24บ้านใหม่ไทยเจริญ12ป่าแดงชาติตระการพิษณุโลก
25บ้านสวนเมี่ยง1สวนเมี่ยงชาติตระการพิษณุโลก
26บ้านหนองขาหย่าง2สวนเมี่ยงชาติตระการพิษณุโลก
27บ้านน้อย3สวนเมี่ยงชาติตระการพิษณุโลก
28บ้านห้วยหมากหล่ำ5สวนเมี่ยงชาติตระการพิษณุโลก
29บ้านโคกใหญ่6สวนเมี่ยงชาติตระการพิษณุโลก
30บ้านแก่งบัวคำ7สวนเมี่ยงชาติตระการพิษณุโลก
31บ้านเนินหนองบัว9สวนเมี่ยงชาติตระการพิษณุโลก
32บ้านหนองชุมแสง10สวนเมี่ยงชาติตระการพิษณุโลก
33บ้านนาทุ่งใหญ่1นครชุมนครไทยพิษณุโลก
34บ้านนาลานข้าว2นครชุมนครไทยพิษณุโลก
35บ้านนาเมือง3นครชุมนครไทยพิษณุโลก
36บ้านโนนนาซอน4นครชุมนครไทยพิษณุโลก
37บ้านนาตาด8นครชุมนครไทยพิษณุโลก
38บ้านนาคล้าย1นาบัวนครไทยพิษณุโลก
39บ้านนาคลัง (บ้านนาคล้อ)10นาบัวนครไทยพิษณุโลก
40บ้านร้องกอก11นาบัวนครไทยพิษณุโลก
41บ้านไร่พัฒนา13นาบัวนครไทยพิษณุโลก
42บ้านนาวงฆ้อง1น้ำกุ่มนครไทยพิษณุโลก
43บ้านน้ำกุ่ม2น้ำกุ่มนครไทยพิษณุโลก
44บ้านโปร่งเบี้ย3น้ำกุ่มนครไทยพิษณุโลก
45บ้านโป่งสอ6น้ำกุ่มนครไทยพิษณุโลก
46บ้านน้ำขมิ้น17เนินเพิ่มนครไทยพิษณุโลก
47บ้านบ่อโพธิ์1บ่อโพธิ์นครไทยพิษณุโลก
48บ้านน้ำเลา2บ่อโพธิ์นครไทยพิษณุโลก
49บ้านป่ารวก3บ่อโพธิ์นครไทยพิษณุโลก
50บ้านแก่งทุ่ง4บ่อโพธิ์นครไทยพิษณุโลก
51บ้านโคกคล้าย7บ่อโพธิ์นครไทยพิษณุโลก
52บ้านป่าบง8บ่อโพธิ์นครไทยพิษณุโลก
53บ้านวังชมพู9บ่อโพธิ์นครไทยพิษณุโลก
54บ้านป่าปอบิด10บ่อโพธิ์นครไทยพิษณุโลก
55บ้านโคกเนินทอง11บ่อโพธิ์นครไทยพิษณุโลก
56บ้านใหม่อนามัย12บ่อโพธิ์นครไทยพิษณุโลก
57บ้านใหม่ไทยเจริญ13บ่อโพธิ์นครไทยพิษณุโลก
58บ้านหนองหิน2บ้านแยงนครไทยพิษณุโลก
59บ้านถ้ำพริก3บ้านแยงนครไทยพิษณุโลก
60บ้านเกษตรสุข5บ้านแยงนครไทยพิษณุโลก
61บ้านเกษตรสัมพันธ์10บ้านแยงนครไทยพิษณุโลก
62บ้านกลางท่าวพัฒนา13บ้านแยงนครไทยพิษณุโลก
63บ้านกกกะบาก1ยางโกลนนครไทยพิษณุโลก
64บ้านน้ำพริก2ยางโกลนนครไทยพิษณุโลก
65บ้านกกมะโมง3ยางโกลนนครไทยพิษณุโลก
66บ้านยางโกลน4ยางโกลนนครไทยพิษณุโลก
67บ้านโนนมะค่า5ยางโกลนนครไทยพิษณุโลก
68บ้านบุ่งตารอด6ยางโกลนนครไทยพิษณุโลก
69บ้านบุ่งปลาฝา7ยางโกลนนครไทยพิษณุโลก
70บ้านกกม่วง8ยางโกลนนครไทยพิษณุโลก
71บ้านนาซำหวาย9ยางโกลนนครไทยพิษณุโลก
72บ้านฟากน้ำ10ยางโกลนนครไทยพิษณุโลก
73บ้านนาโพธิ์1หนองกะท้าวนครไทยพิษณุโลก
74บ้านนาจาน2หนองกะท้าวนครไทยพิษณุโลก
75บ้านนาหนอง6หนองกะท้าวนครไทยพิษณุโลก
76บ้านหลังเขา7หนองกะท้าวนครไทยพิษณุโลก
77บ้านแก่งหว้า8หนองกะท้าวนครไทยพิษณุโลก
78บ้านแก่งไฮ11หนองกะท้าวนครไทยพิษณุโลก
79บ้านบางยางพัฒนา16หนองกะท้าวนครไทยพิษณุโลก
80บ้านน้ำตาก17หนองกะท้าวนครไทยพิษณุโลก
81บ้านบุ่ง18หนองกะท้าวนครไทยพิษณุโลก
82บ้านเนินกลาง20หนองกะท้าวนครไทยพิษณุโลก
83บ้านน้ำดั้น21หนองกะท้าวนครไทยพิษณุโลก
84บ้านเนินพลวง22หนองกะท้าวนครไทยพิษณุโลก
85บ้านโพธิ์เจริญ23หนองกะท้าวนครไทยพิษณุโลก
86บ้านไร่วังเงิน24หนองกะท้าวนครไทยพิษณุโลก
87บ้านห้วยเซิม25หนองกะท้าวนครไทยพิษณุโลก
88บ้านโป่งดินดำ26หนองกะท้าว นครไทยพิษณุโลก
89บ้านห้วบกอก1ห้วยเฮี้ยนครไทยพิษณุโลก
90บ้านห้วยเฮี้ย3ห้วยเฮี้ยนครไทยพิษณุโลก
91บ้านห้วยทรายเหนือ6ห้วยเฮี้ยนครไทยพิษณุโลก
92บ้านแก่งลาด7ห้วยเฮี้ยนครไทยพิษณุโลก
93บ้านทรัพย์โสภา9ห้วยเฮี้ยนครไทยพิษณุโลก
94บ้านชมพูใต้1ชมพูเนินมะปรางพิษณุโลก
95บ้านน้ำปาด2ชมพูเนินมะปรางพิษณุโลก
96บ้านชมพูเหนือ3ชมพูเนินมะปรางพิษณุโลก
97บ้านปลวกง่าม5ชมพูเนินมะปรางพิษณุโลก
98บ้านซำต้อง9ชมพูเนินมะปรางพิษณุโลก
99บ้านหนองอีป๋อง10ชมพูเนินมะปรางพิษณุโลก
100บ้านเนินคล้อ12ชมพูเนินมะปรางพิษณุโลก
101บ้านหนองทับเรือ14ชมพูเนินมะปรางพิษณุโลก
102บ้านพุกระโดน1ไทรย้อยเนินมะปรางพิษณุโลก
103บ้านผารังหมี3ไทรย้อยเนินมะปรางพิษณุโลก
104บ้านเขาดิน5ไทรย้อยเนินมะปรางพิษณุโลก
105บ้านโคก6ไทรย้อยเนินมะปรางพิษณุโลก
106บ้านคลองซับรัง12ไทรย้อยเนินมะปรางพิษณุโลก
107บ้านหนองมะต้อง16ไทรย้อยเนินมะปรางพิษณุโลก
108บ้านเกษตรสุข17ไทรย้อยเนินมะปรางพิษณุโลก
109บ้านเนินกะบาก4เนินมะปรางเนินมะปรางพิษณุโลก
110บ้านเนินดิน5เนินมะปรางเนินมะปรางพิษณุโลก
111บ้านดงงูใหม่8เนินมะปรางเนินมะปรางพิษณุโลก
112พัฒนาดงน้อย5บ้านน้อยเนินมะปรางพิษณุโลก
113บ้านคลองไร่7บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กเนินมะปรางพิษณุโลก
114บ้านห้วยบ่อทอง5บ้านมุงเนินมะปรางพิษณุโลก
115บ้านทุ่งยาว1วังโพรงเนินมะปรางพิษณุโลก
116บ้านหนองดู่3วังโพรงเนินมะปรางพิษณุโลก
117บ้านเขาเขียว5วังโพรงเนินมะปรางพิษณุโลก
118บ้านคลองตะเคียน1วังยางเนินมะปรางพิษณุโลก
119บ้านวังดินเหนียว3วังยางเนินมะปรางพิษณุโลก
120บ้านทุ่งนาดี5วังยางเนินมะปรางพิษณุโลก
121บ้านวังยาง6วังยางเนินมะปรางพิษณุโลก
122บ้านตะโม่ 5บางระกำบางระกำพิษณุโลก
123บ้านหนองมะคัง4ทับยายเชียงพรหมพิรามพิษณุโลก
124บ้านทับยายเชียง5ทับยายเชียงพรหมพิรามพิษณุโลก
125บ้านหัวเขาสมอคร้า8วงฆ้องพรหมพิรามพิษณุโลก
126บ้านเนินมะขามทอง10วงฆ้องพรหมพิรามพิษณุโลก
127บ้านร้องยุ้งข้าว9ดอนทองเมืองพิษณุโลกพิษณุโลก
128บ้านรองหวายฝาด11ดอนทองเมืองพิษณุโลกพิษณุโลก
129บ้านเขาฟ้า13ดอนทองเมืองพิษณุโลกพิษณุโลก
130บ้านป่าแดง4ดงประคำพรหมพิรามพิษณุโลก
131บ้านเขาน้อย5ดงประคำพรหมพิรามพิษณุโลก
132บ้านศรีเจริญ2ทับยายเชียงพรหมพิรามพิษณุโลก
133บ้านดง9บ้านป่าเมืองพิษณุโลกพิษณุโลก
134บ้านหนองไผ่ล้อม6บึงพระเมืองพิษณุโลกพิษณุโลก
135บ้านทองหลาง1มะขามสูงเมืองพิษณุโลกพิษณุโลก
136บ้านมะขามสูง4มะขามสูงเมืองพิษณุโลกพิษณุโลก
137บ้านท่าพร้าว6มะขามสูงเมืองพิษณุโลกพิษณุโลก
138บ้านแหลมซ่าน8มะขามสูงเมืองพิษณุโลกพิษณุโลก
139บ้านแก่งกุลา2แก่งโสภาวังทองพิษณุโลก
140บ้านห้วยพลู3แก่งโสภาวังทองพิษณุโลก
141บ้านเขาน้อย4แก่งโสภาวังทองพิษณุโลก
142บ้านทรัพย์ไพรวัลย์7แก่งโสภาวังทองพิษณุโลก
143บ้านทรัพย์เจริญ8แก่งโสภาวังทองพิษณุโลก
144บ้านโป่งปะ 10แก่งโสภาวังทองพิษณุโลก
145บ้านแก่งกุลาเหนือ12แก่งโสภาวังทองพิษณุโลก
146บ้านวังบอน2ชัยนามวังทองพิษณุโลก
147บ้านท่าโปร่ง4ชัยนามวังทองพิษณุโลก
148บ้านเนินคลี7ชัยนามวังทองพิษณุโลก
149บ้านคลองนาเมี่ยง9ชัยนามวังทองพิษณุโลก
150บ้านซำเตย2ดินทองวังทองพิษณุโลก
151บ้านหนองตะแบก4ดินทองวังทองพิษณุโลก
152บ้านหนองเต่า5ดินทองวังทองพิษณุโลก
153บ้านดินทองพัฒนา11ดินทองวังทองพิษณุโลก
154เนินสะอาด2ท่าหมื่นรามวังทองพิษณุโลก
155บ้านหนองเตาอิฐ3ท่าหมื่นรามวังทองพิษณุโลก
156บ้านเนินมะเกลือ6ท่าหมื่นรามวังทองพิษณุโลก
157บ้านทุ่งน้อง8ท่าหมื่นรามวังทองพิษณุโลก
158บ้านป่าคาย11ท่าหมื่นรามวังทองพิษณุโลก
159บ้านหนองหญ้าคมบาง12ท่าหมื่นรามวังทองพิษณุโลก
160บ้านโป่งแค่14ท่าหมื่นรามวังทองพิษณุโลก
161บ้านนาพราน5บ้านกลางวังทองพิษณุโลก
162บ้านใหม่ชัยเจริญ6บ้านกลางวังทองพิษณุโลก
163บ้านน้ำยาง7บ้านกลางวังทองพิษณุโลก
164บ้านหินประกาย8บ้านกลางวังทองพิษณุโลก
165บ้านชุมแสง9บ้านกลางวังทองพิษณุโลก
166บ้านซำหวาย10บ้านกลางวังทองพิษณุโลก
167ใหม่พนมทอง11บ้านกลางวังทองพิษณุโลก
168บ้านทุ่งเอี้ยง12บ้านกลางวังทองพิษณุโลก
169ซำทองพัฒนา13บ้านกลางวังทองพิษณุโลก
170บ้านป่าขนุน14บ้านกลางวังทองพิษณุโลก
171บ้านเขาชี15บ้านกลางวังทองพิษณุโลก
172บ้านซำต้อง16บ้านกลางวังทองพิษณุโลก
173บ้านทรัพย์คลองกลาง18บ้านกลางวังทองพิษณุโลก
174บ้านนาเหนือ19บ้านกลางวังทองพิษณุโลก
175บ้านไพรงาม23บ้านกลางวังทองพิษณุโลก
176บ้านใหม่ชัยมงคล24บ้านกลางวังทองพิษณุโลก
177บ้านหนองกาดำ5พันชาลีวังทองพิษณุโลก
178บ้านหนองหิน11พันชาลีวังทองพิษณุโลก
179บ้านดอนม่วง10วังทองวังทองพิษณุโลก
180บ้านโรงบ่ม11วังทองวังทองพิษณุโลก
181บ้านวังดินสอ1วังนกแอ่นวังทองพิษณุโลก
182บ้านวังนกแอ่น2วังนกแอ่นวังทองพิษณุโลก
183บ้านบ่อ3วังนกแอ่นวังทองพิษณุโลก
184บ้านวังตาด6วังนกแอ่นวังทองพิษณุโลก
185บ้านแก่งจูงนาง7วังนกแอ่นวังทองพิษณุโลก
186บ้านห้วยไผ่8วังนกแอ่นวังทองพิษณุโลก
187บ้านไผ่ใหญ่10วังนกแอ่นวังทองพิษณุโลก
188บ้านวังกระบาก19วังนกแอ่นวังทองพิษณุโลก
189บ้านคันโช้ง1คันโช้งวัดโบสถ์พิษณุโลก
190บ้านหนองลวก2คันโช้งวัดโบสถ์พิษณุโลก
191บ้านน้ำโจน4คันโช้งวัดโบสถ์พิษณุโลก
192บ้านหนองกระบาก5คันโช้งวัดโบสถ์พิษณุโลก
193บ้านปากพาน6คันโช้งวัดโบสถ์พิษณุโลก
194บ้านแก่งคันนา7คันโช้งวัดโบสถ์พิษณุโลก
195บ้านสามเส้า9คันโช้งวัดโบสถ์พิษณุโลก
196บ้านโป่งแค10คันโช้งวัดโบสถ์พิษณุโลก
197บ้านเขาไร่ศรีราชา6ท่างามวัดโบสถ์พิษณุโลก
198บ้านหัวคงคา10ท่างามวัดโบสถ์พิษณุโลก
199บ้านหนองสลุง13ท่างามวัดโบสถ์พิษณุโลก
200บ้านนายาม1บ้านยางวัดโบสถ์พิษณุโลก
201บ้านป่าคาย2บ้านยางวัดโบสถ์พิษณุโลก
202บ้านน้ำหัก3บ้านยางวัดโบสถ์พิษณุโลก
203บ้านน้ำคบ4บ้านยางวัดโบสถ์พิษณุโลก
204บ้านหนองยาง8บ้านยางวัดโบสถ์พิษณุโลก
205บ้านเนินตาเกิด9บ้านยางวัดโบสถ์พิษณุโลก
206บ้านแก่งเจ็ดแคว11บ้านยางวัดโบสถ์พิษณุโลก
207บ้านท่าหนอง1หินลาดวัดโบสถ์พิษณุโลก
208บ้านหินลาด2หินลาดวัดโบสถ์พิษณุโลก
209บ้านน้อยใน3หินลาดวัดโบสถ์พิษณุโลก
210บ้านชานม ม.55หินลาดวัดโบสถ์พิษณุโลก
211บ้านน้อนเหนือ6หินลาดวัดโบสถ์พิษณุโลก
212บ้านท่าขอนเบน8หินลาดวัดโบสถ์พิษณุโลก
213บ้านหนองไผ่9หินลาดวัดโบสถ์พิษณุโลก