ตาก

ลำดับที่ชื่อบ้านหมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัด
1บ้านท่าสองยาง1ท่าสองยางท่าสองยางตาก
2บ้านแม่ตื่น2ท่าสองยางท่าสองยางตาก
3บ้านมอกูตู้3ท่าสองยางท่าสองยางตาก
4บ้านขุนห้วยแม่เหว่ย4ท่าสองยางท่าสองยางตาก
5บ้านขุนห้วยแม่เหว่ย5ท่าสองยางท่าสองยางตาก
6บ้านแม่ละนา6ท่าสองยางท่าสองยางตาก
7บ้านอมยะ7ท่าสองยางท่าสองยางตาก
8บ้านแม่จวาง8ท่าสองยางท่าสองยางตาก
9บ้านใหม่1แม่ต้านท่าสองยางตาก
10บ้านลำร้อง2แม่ต้านท่าสองยางตาก
11บ้านแม่ต้อคี3แม่ต้านท่าสองยางตาก
12บ้านห้วยปูแกง5แม่ต้านท่าสองยางตาก
13บ้านขุนห้วยแม่ต้าน6แม่ต้านท่าสองยางตาก
14บ้านแม่โพ7แม่ต้านท่าสองยางตาก
15บ้านทุ่งนาสูง10แม่ต้านท่าสองยางตาก
16บ้านซอแขระกา1แม่วะหลวงท่าสองยางตาก
17บ้านแม่วะหลวง3แม่วะหลวงท่าสองยางตาก
18บ้านแม่อมกิ4แม่วะหลวงท่าสองยางตาก
19บ้านวังไคร้5แม่วะหลวงท่าสองยางตาก
20บ้านแม่หละยอคี(เคาะทีโค๊ะ)6แม่วะหลวงท่าสองยางตาก
21บ้านอมกอทะ7แม่วะหลวงท่าสองยางตาก
22บ้านวะหย่าโจ8แม่วะหลวงท่าสองยางตาก
23บ้านเกร๊ะคี9แม่วะหลวงท่าสองยางตาก
24บ้านแม่สลิดน้อย3แม่สองท่าสองยางตาก
25บ้านแม่โค๊ะ5แม่สองท่าสองยางตาก
26บ้านแม่นิล6แม่สองท่าสองยางตาก
27บ้านห้วยมะโหนก7แม่สองท่าสองยางตาก
28บ้านตะพิเดอ9แม่สองท่าสองยางตาก
29บ้านเคลอะเดคี10แม่สองท่าสองยางตาก
30บ้านบอโป๊ะคี11แม่สองท่าสองยางตาก
31บ้านวะโดโกร12แม่สองท่าสองยางตาก
32บ้านทีโบ๊ะคี13แม่สองท่าสองยางตาก
33บ้านกิ่งไม้ขาว14แม่สองท่าสองยางตาก
34บ้านต่อปล้าคี15แม่สองท่าสองยางตาก
35บ้านสามดอยงาม16แม่สองท่าสองยางตาก
36บ้านพญาไม้ทอง17แม่สองท่าสองยางตาก
37บ้านแม่หละ1แม่หละท่าสองยางตาก
38บ้านหละยาง2แม่หละท่าสองยางตาก
39บ้านแม่ออกฮู3แม่หละท่าสองยางตาก
40บ้านห้วยนกกก4แม่หละท่าสองยางตาก
41บ้านทีจื้อหล่อคี8แม่หละท่าสองยางตาก
42บ้านแม่ออกฮู9แม่หละท่าสองยางตาก
43บ้านพะน้อคี10แม่หละท่าสองยางตาก
44บ้านแม่หละโพคี11แม่หละท่าสองยางตาก
45บ้านแม่หละคี(ทึหนึคี)12แม่หละท่าสองยางตาก
46บ้านขะเนจื้อคี1แม่อุสุท่าสองยางตาก
47บ้านมอโกคี2แม่อุสุท่าสองยางตาก
48บ้านเรกะติ/ปะน้อยปู5แม่อุสุท่าสองยางตาก
49บ้านต๊ะโก๊คี7แม่อุสุท่าสองยางตาก
50บ้านมอทีทะ(ขะเนจื้อทะ)9แม่อุสุท่าสองยางตาก
51บ้านวังหม้อเหนือ5เกาะตะเภาบ้านตากตาก
52บ้านปูน6เกาะตะเภาบ้านตากตาก
53บ้านแม่ยะ9เกาะตะเภาบ้านตากตาก
54บ้านใหม่แม่บอน12ตากออกบ้านตากตาก
55บ้านห้วยพลูสันสุง6ท้องฟ้าบ้านตากตาก
56บ้านดงผาง1ทุ่งกระเชาะบ้านตากตาก
57บ้านนาโพธิ2ทุ่งกระเชาะบ้านตากตาก
58บ้านนาโพธิ์3ทุ่งกระเชาะบ้านตากตาก
59บ้านรวมน้ำใจ4ทุ่งกระเชาะบ้านตากตาก
60บ้านนาโพธิ์5ทุ่งกระเชาะบ้านตากตาก
61บ้านทุ่งกระเชาะ6ทุ่งกระเชาะบ้านตากตาก
62บ้านแพะ7ทุ่งกระเชาะบ้านตากตาก
63บ้านรังแร้ง9ทุ่งกระเชาะบ้านตากตาก
64บ้านนาโพธิ์10ทุ่งกระเชาะบ้านตากตาก
65บ้านแม่ไขสันกลาง11ทุ่งกระเชาะบ้านตากตาก
66บ้านทุ่งพัฒนาป่าดอกแก้ว12ทุ่งกระเชาะบ้านตากตาก
67บ้านแม่สลิด1แม่สลิดบ้านตากตาก
68บ้านหัวฝาย2แม่สลิดบ้านตากตาก
69บ้านยางโองนอก4แม่สลิดบ้านตากตาก
70บ้านยางโองนอก5แม่สลิดบ้านตากตาก
71บ้านยางโองนอก6แม่สลิดบ้านตากตาก
72บ้านยางโองบน7แม่สลิดบ้านตากตาก
73บ้านยางโอนนอก8แม่สลิดบ้านตากตาก
74บ้านยางโองนอก11แม่สลิดบ้านตากตาก
75บ้านใหม่เด่นไม้ซุง12แม่สลิดบ้านตากตาก
76บ้านยางโองนอก13แม่สลิดบ้านตากตาก
77บ้านหนองชะลาบ1สมอโคนบ้านตากตาก
78บ้านน้ำดิบ7สมอโคนบ้านตากตาก
79บ้านชัยมงคล9สมอโคนบ้านตากตาก
80บ้านอุ้มเปี้ยม1คีรีราษฎร์พบพระตาก
81บ้านวังไคร้4คีรีราษฎร์พบพระตาก
82บ้านชิบาโบ8คีรีราษฎร์พบพระตาก
83บ้านใหม่ดินแดง11คีรีราษฎร์พบพระตาก
84บ้านซอระแตะ4ช่องแคบพบพระตาก
85บ้านเสรีราษฎร์6ช่องแคบพบพระตาก
86บ้านเงาไผ่11ช่องแคบพบพระตาก
87บ้านมอเกอร์ยาง6พบพระพบพระตาก
88บ้านพะดี2รวมไทยพัฒนาพบพระตาก
89บ้านรวมไทยพัฒนา10รวมไทยพัฒนาพบพระตาก
90บ้านสระตลุง1ตลุกกลางทุ่งเมืองตากตาก
91บ้านชบา2ตลุกกลางทุ่งเมืองตากตาก
92บ้านเนินมะลืน3ตลุกกลางทุ่งเมืองตากตาก
93บ้านใผ่สีซอ4ตลุกกลางทุ่งเมืองตากตาก
94บ้านตลุกกลางทุ่ง5ตลุกกลางทุ่งเมืองตากตาก
95บ้านหนองพม่า6ตลุกกลางทุ่งเมืองตากตาก
96บ้านมาบป่าแฝก7ตลุกกลางทุ่งเมืองตากตาก
97บ้านเด่นมะขาม8ตลุกกลางทุ่งเมืองตากตาก
98บ้านคลองสัก1น้ำรึมเมืองตากตาก
99บ้านลานตาเกลี้ยง2น้ำรึมเมืองตากตาก
100บ้านบ่อไม้หว้า3น้ำรึมเมืองตากตาก
101บ้านเนินมะคึก7น้ำรึมเมืองตากตาก
102บ้านหินโค้ว3ป่ามะม่วงเมืองตากตาก
103บ้านปางสา4ป่ามะม่วงเมืองตากตาก
104บ้านชะลาด5ป่ามะม่วงเมืองตากตาก
105บ้านส้มเกลี้ยง7ป่ามะม่วงเมืองตากตาก
106บ้านลานห้วยเดื่อ1โป่งแดงเมืองตากตาก
107บ้านโป่งแดง2โป่งแดงเมืองตากตาก
108บ้านหนองนกปีกกา3โป่งแดงเมืองตากตาก
109บ้านชะลาดระฆัง4โป่งแดงเมืองตากตาก
110บ้านตลุกป่าตาล5โป่งแดงเมืองตากตาก
111บ้านหนองกะทุ่ม6โป่งแดงเมืองตากตาก
112บ้านตลุกมะขาม7โป่งแดงเมืองตากตาก
113บ้านน้ำดิบควง8โป่งแดงเมืองตากตาก
114บ้านโพรงตะเข้9โป่งแดงเมืองตากตาก
115บ้านดงชัฎก้อม10โป่งแดงเมืองตากตาก
116บ้านตลุกแขม11โป่งแดงเมืองตากตาก
117บ้านหนองมะค่า12โป่งแดงเมืองตากตาก
118บ้านสระบัว13โป่งแดงเมืองตากตาก
119บ้านใหม่เจริญธรรม14โป่งแดงเมืองตากตาก
120บ้านห้วยนึ่ง3แม่ท้อเมืองตากตาก
121บ้านลางสาง4แม่ท้อเมืองตากตาก
122บ้านห้วยเหลือง5แม่ท้อเมืองตากตาก
123บ้านแม้วใหม่พัฒนา7แม่ท้อเมืองตากตาก
124บ้านลานสาง9แม่ท้อเมืองตากตาก
125บ้านลานสาง11แม่ท้อเมืองตากตาก
126บ้านหนองแขมใหม่12แม่ท้อเมืองตากตาก
127บ้านต้นมะม่วง13แม่ท้อเมืองตากตาก
128บ้านวังม่วง2ไม้งามเมืองตากตาก
129บ้านไม้งาม3ไม้งามเมืองตากตาก
130บ้านไม้งาม4ไม้งามเมืองตากตาก
131บ้านวังม่วง5ไม้งามเมืองตากตาก
132บ้านหนองกะโห้7ไม้งามเมืองตากตาก
133บ้านสามไร่8ไม้งามเมืองตากตาก
134บ้านวังประจบ1วังประจบเมืองตากตาก
135บ้านแก่งหิน2วังประจบเมืองตากตาก
136บ้านสะแกเครือ3วังประจบเมืองตากตาก
137บ้านลานสอ4วังประจบเมืองตากตาก
138บ้านหนองล่ม5วังประจบเมืองตากตาก
139บ้านน้ำดิบ6วังประจบเมืองตากตาก
140บ้านโป่งแค7วังประจบเมืองตากตาก
141บ้านหนองเสือ8วังประจบเมืองตากตาก
142บ้านลานเต็ง9วังประจบเมืองตากตาก
143บ้านลานยาง10วังประจบเมืองตากตาก
144บ้านสะพานสอง12วังประจบเมืองตากตาก
145บ้านทรัพย์สมบูรณ์ใหม่13วังประจบเมืองตากตาก
146บ้านสักใหญ่14วังประจบเมืองตากตาก
147บ้านเกาะอ้ายด้วน1วังหินเมืองตากตาก
148บ้านไร่2วังหินเมืองตากตาก
149บ้านวังหิน4วังหินเมืองตากตาก
150บ้านวังหิน5วังหินเมืองตากตาก
151บ้านน้ำโจน6วังหินเมืองตากตาก
152บ้านลานขวาง9วังหินเมืองตากตาก
153บ้านประจำรักษ์10วังหินเมืองตากตาก
154บ้านพุสะแก11วังหินเมืองตากตาก
155บ้านหนองตาเรือ12วังหินเมืองตากตาก
156บ้านตลุกสัก13วังหินเมืองตากตาก
157บ้านหนองปรือ1หนองบัวใต้เมืองตากตาก
158บ้านคลองห้วยทราย3หนองบัวใต้เมืองตากตาก
159บ้านดงปู4หนองบัวใต้เมืองตากตาก
160บ้านท่าเล่ย์นาโบสถ์5หนองบัวใต้เมืองตากตาก
161บ้านห้วยทรายสอง6หนองบัวใต้เมืองตากตาก
162บ้านหนองตาชื่น7หนองบัวใต้เมืองตากตาก
163บ้านหนองตับ1หนองบัวเหนือเมืองตากตาก
164บ้านเด่น2หนองบัวเหนือเมืองตากตาก
165บ้านปากห้วยไม้งาม3หนองบัวเหนือเมืองตากตาก
166บ้านหนองบัวเหนือ4หนองบัวเหนือเมืองตากตาก
167บ้านวังม่วง5หนองบัวเหนือเมืองตากตาก
168บ้านไร่ท่าตะกู6หนองบัวเหนือเมืองตากตาก
169บ้านปากห้วยกลาง7หนองบัวเหนือเมืองตากตาก
170บ้านหนองแบน8หนองบัวเหนือเมืองตากตาก
171บ้านนุบอ1ขะเนจื้อแม่ระมาดตาก
172บ้านป่าไร่2ขะเนจื้อแม่ระมาดตาก
173บ้านพะละ3ขะเนจื้อแม่ระมาดตาก
174บ้านห้วยปูลิง5ขะเนจื้อแม่ระมาดตาก
175บ้านหม่องวา6ขะเนจื้อแม่ระมาดตาก
176บ้านขะเนจื้อ7ขะเนจื้อแม่ระมาดตาก
177บ้านห้วยแห้ง9ขะเนจื้อแม่ระมาดตาก
178บ้านหนองหลวง13ขะเนจื้อแม่ระมาดตาก
179บ้านชิปาก่อ14ขะเนจื้อแม่ระมาดตาก
180บ้านป่าไร่เหนือ3พระธาตุแม่ระมาดตาก
181บ้านห้วยบง7แม่จะเราแม่ระมาดตาก
182บ้านห้วยพระเจ้า2แม่ตื่นแม่ระมาดตาก
183บ้านห้วยมะขาม3แม่ตื่นแม่ระมาดตาก
184บ้านคำหวัน5แม่ตื่นแม่ระมาดตาก
185บ้านห้วยสินา8แม่ตื่นแม่ระมาดตาก
186บ้านห้วยโปร่ง10แม่ตื่นแม่ระมาดตาก
187บ้านต้นผึ้ง1แม่ระมาดแม่ระมาดตาก
188บ้านสันเก้ากอม6แม่ระมาดแม่ระมาดตาก
189บ้านหล่ายห้วย8แม่ระมาดแม่ระมาดตาก
190บ้านแพ่แฮ1สามหมื่นแม่ระมาดตาก
191บ้านขุนห้วยแม่ท้อ2สามหมื่นแม่ระมาดตาก
192บ้านหนองหลวง3สามหมื่นแม่ระมาดตาก
193บ้านกุเตอร์โกล4สามหมื่นแม่ระมาดตาก
194บ้านสามหมื่นต้นผึ้ง5สามหมื่นแม่ระมาดตาก
195บ้านห้วยยะอุ1ด่านแม่ละเมาแม่สอดตาก
196บ้านยางห้วยยะอุ4ด่านแม่ละเมาแม่สอดตาก
197บ้านห้วยปลาหลด8ด่านแม่ละเมาแม่สอดตาก
198บ้านปูแป้3พะวอแม่สอดตาก
199ตำบลพระธาตุผาแดง1พระธาตุผาแดงแม่สอดตาก
200บ้านหัวฝาย2พระธาตุผาแดงแม่สอดตาก
201บ้านแม่ตาวใหม่3พระธาตุผาแดงแม่สอดตาก
202บ้านพะเด๊ะ4พระธาตุผาแดงแม่สอดตาก
203บ้านถ้ำเสือ5พระธาตุผาแดงแม่สอดตาก
204บ้านขุนห้วยแม่สอด6พระธาตุผาแดงแม่สอดตาก
205บ้านเอื้องดอย7พระธาตุผาแดงแม่สอดตาก
206บ้านมหาวัน1มหาวันแม่สอดตาก
207บ้านมหาวัน2มหาวันแม่สอดตาก
208บ้านมหาวัน4มหาวันแม่สอดตาก
209บ้านสันป่าป๋วย5มหาวันแม่สอดตาก
210บ้านมหาวัน8มหาวันแม่สอดตาก
211บ้านมหาวัน9มหาวันแม่สอดตาก
212บ้านห้วยหมี11มหาวันแม่สอดตาก
213บ้านแม่กึ๊ดหลวง1แม่กาษาแม่สอดตาก
214บ้านไทยสามัคคี9แม่กาษาแม่สอดตาก
215บ้านแม่กึ๊ดหลวง10แม่กาษาแม่สอดตาก
216บ้านแม่กาษานุสรณ์16แม่กาษาแม่สอดตาก
217บ้านแม่กุใต้2แม่กุแม่สอดตาก
218บ้านปูเตอร์4แม่กุแม่สอดตาก
219บ้านแม่กุใต้7แม่กุแม่สอดตาก
220บ้านแม่กุใต้11แม่กุแม่สอดตาก
221บ้านแม่ปะเหนือ1แม่ปะแม่สอดตาก
222บ้านห้วยหินฝน6แม่ปะแม่สอดตาก
223บ้านหนองบัว7แม่ปะแม่สอดตาก
224บ้านสบยม2เชียงทองวังเจ้าตาก
225บ้านดงซ่อม3เชียงทองวังเจ้าตาก
226บ้านเด่นวัว4เชียงทองวังเจ้าตาก
227บ้านเด่นคา5เชียงทองวังเจ้าตาก
228บ้านผาผึ้ง6เชียงทองวังเจ้าตาก
229บ้านใหม่เสรีธรรม7เชียงทองวังเจ้าตาก
230บ้านหนองปลาไหล8เชียงทองวังเจ้าตาก
231บ้านครองราชย์9เชียงทองวังเจ้าตาก
232บ้านใหม่ชัยมงคล10เชียงทองวังเจ้าตาก
233บ้านศรีคีรีรักษ์ 11เชียงทองวังเจ้าตาก
234บ้านเด่นน้ำทิพย์12เชียงทองวังเจ้าตาก
235บ้านชุมชนกลาง13เชียงทองวังเจ้าตาก
236บ้านสบยมใต้14เชียงทองวังเจ้าตาก
237บ้านลาดยาว1นาโบสถ์วังเจ้าตาก
238บ้านเพชรชมภู2นาโบสถ์วังเจ้าตาก
239บ้านตะเคียนด้วน3นาโบสถ์วังเจ้าตาก
240บ้านนาโบสถ์4นาโบสถ์วังเจ้าตาก
241บ้านวังตำลึง5นาโบสถ์วังเจ้าตาก
242บ้านใหม่พรสวรรค์6นาโบสถ์วังเจ้าตาก
243บ้านท่าทองแดง7นาโบสถ์วังเจ้าตาก
244บ้านวังน้ำเย็น8นาโบสถ์วังเจ้าตาก
245บ้านนาแพะ9นาโบสถ์วังเจ้าตาก
246บ้านทุ่งกง1ประดางวังเจ้าตาก
247บ้านคลองเชียงทอง2ประดางวังเจ้าตาก
248บ้านประดาง3ประดางวังเจ้าตาก
249บ้านโตงเตง4ประดางวังเจ้าตาก
250บ้านท่าตะคร้อ5ประดางวังเจ้าตาก
251บ้านสันป่าป๋วย5บ้านนาสามเงาตาก
252บ้านคลองไม้แดง1ยกกระบัตรสามเงาตาก
253บ้านท่าไผ่2ยกกระบัตรสามเงาตาก
254บ้านท่าไผ่3ยกกระบัตรสามเงาตาก
255บ้านแม่เชียงราย7ยกกระบัตรสามเงาตาก
256บ้านยางตก1ย่านรีสามเงาตาก
257บ้านป่ายางเหนือ2ย่านรีสามเงาตาก
258บ้านสามเงา3ย่านรีสามเงาตาก
259บ้านหนองโสน4ย่านรีสามเงาตาก
260บ้านท่าปุยตก5ย่านรีสามเงาตาก
261บ้านดงลาน5วังจันทร์สามเงาตาก
262บ้านดงสามสิบ6วังจันทร์สามเงาตาก
263บ้านอยู่ดี7วังจันทร์สามเงาตาก
264บ้านมีสุข8วังจันทร์สามเงาตาก
265บ้านศานติ9วังจันทร์สามเงาตาก
266บ้านเด่นกระถิน10วังจันทร์สามเงาตาก
267บ้านปากทางเขื่อน1วังหมันสามเงาตาก
268บ้านวังไคร้2วังหมันสามเงาตาก
269บ้านวังไคร้3วังหมันสามเงาตาก
270บ้านปากทางเขื่อน4วังหมันสามเงาตาก
271บ้านปากทางเขื่อน5วังหมันสามเงาตาก
272บ้านปากทางเขื่อน7วังหมันสามเงาตาก
273บ้านป่ายางใต้1สามเงาสามเงาตาก
274บ้านสามเงา2สามเงาสามเงาตาก
275บ้านจัดสรร3สามเงาสามเงาตาก
276บ้านจัดสรร4สามเงาสามเงาตาก
277บ้านวังไคร้7สามเงาสามเงาตาก
278บ้านแม่กลองใหม่ 1แม่กลองอุ้มผางตาก
279บ้านแม่กลองเก่า2แม่กลองอุ้มผางตาก
280บ้านใหม่ป่าคา3แม่กลองอุ้มผางตาก
281บ้านแม่กลอง4แม่กลองอุ้มผางตาก
282บ้านกล้าทอ2แม่จันอุ้มผางตาก
283บ้านกุยเลอตอ6แม่จันอุ้มผางตาก
284บ้านทีจอซี11แม่จันอุ้มผางตาก
285บ้านปะหละทะ1แม่ละมุ้งอุ้มผางตาก
286บ้านเชนละ2แม่ละมุ้งอุ้มผางตาก
287บ้านหนองหลวง1หนองหลวงอุ้มผางตาก
288บ้านเซอทะ2หนองหลวงอุ้มผางตาก
289บ้านเดลอคี3หนองหลวงอุ้มผางตาก
290บ้านแปโดทะ2อุ้มผางอุ้มผางตาก
291บ้านกิ้วห้าง3อุ้มผางอุ้มผางตาก
292บ้านใหม่ท่าแพ6อุ้มผางอุ้มผางตาก