เชียงใหม่

ลำดับที่ป่าชุมชนบ้าน (เครือข่าย)หมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัด
1บ้านหนองห่าย1ข่วงเปาจอมทองเชียงใหม่
2บ้านรวมน้ำใจ11ข่วงเปาจอมทองเชียงใหม่
3บ้านน้ำดิบสามัคคี12ข่วงเปาจอมทองเชียงใหม่
4บ้านหนองห่ายสามัคคี13ข่วงเปาจอมทองเชียงใหม่
5บ้านนากบ (บ้านท่ากอม่วง)2บ้านแปะจอมทองเชียงใหม่
6บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย (ม่อนหิน)3บ้านแปะจอมทองเชียงใหม่
7บ้านท่ากอม่วง10บ้านแปะจอมทองเชียงใหม่
8บ้านสมแจ่มฝั่งซ้าย11บ้านแปะจอมทองเชียงใหม่
9บ้านดงเย็น15บ้านแปะจอมทองเชียงใหม่
10บ้านบวกห้า18บ้านแปะจอมทองเชียงใหม่
11บ้านน้ำตกแม่กลาง20บ้านหลวงจอมทองเชียงใหม่
12บ้านหนองคัน1แม่สอยจอมทองเชียงใหม่
13บ้านห้วยสะแพด9แม่สอยจอมทองเชียงใหม่
14ห้วยพัฒนา13แม่สอยจอมทองเชียงใหม่
15บ้านเชิงดอย3สบเตี๊ยะจอมทองเชียงใหม่
16บ้านแท่นดอกไม้6สบเตี๊ยะจอมทองเชียงใหม่
17บ้านห้วยโจ้8สบเตี๊ยะจอมทองเชียงใหม่
18บ้านบน16สบเตี๊ยะจอมทองเชียงใหม่
19บ้านม่วงฆ้อง3เชียงดาวเชียงดาวเชียงใหม่
20บ้านแม่นะ2แม่นะเชียงดาวเชียงใหม่
21บ้านปางมะโอ9แม่นะเชียงดาวเชียงใหม่
22บ้านแม่ซ้าย13แม่นะเชียงดาวเชียงใหม่
23บ้านทุ่งคอกช้าง9ดอยเต่าดอยเต่าเชียงใหม่
24บ้านกองวะ7โป่งทุ่งดอยเต่าเชียงใหม่
25บ้านแม่ดอกแดง1เชิงดอยดอยสะเก็ดเชียงใหม่
26บ้านกิ่วแล15เชิงดอยดอยสะเก็ดเชียงใหม่
27บ้านทุ่งยาว8ป่าป้องดอยสะเก็ดเชียงใหม่
28บ้านปางน้ำถุ1ป่าเมี่ยงดอยสะเก็ดเชียงใหม่
29บ้านห้วยหม้อ2ป่าเมี่ยงดอยสะเก็ดเชียงใหม่
30บ้านแม่หวาน3ป่าเมี่ยงดอยสะเก็ดเชียงใหม่
31บ้านโป่งสามัคคี6ป่าเมี่ยงดอยสะเก็ดเชียงใหม่
32บ้านตลาดขี้เหล็ก1แม่โป่งดอยสะเก็ดเชียงใหม่
33บ้านป่าไผ่2แม่โป่งดอยสะเก็ดเชียงใหม่
34บ้านห้วยบอน3แม่โป่งดอยสะเก็ดเชียงใหม่
35บ้านแม่โป่ง4แม่โป่งดอยสะเก็ดเชียงใหม่
36บ้านห้วยอ่าง6แม่โป่งดอยสะเก็ดเชียงใหม่
37บ้านแม่ฮ่องไคร้8แม่โป่งดอยสะเก็ดเชียงใหม่
38บ้านป่าไม้แดง9แม่โป่งดอยสะเก็ดเชียงใหม่
39บ้านห้วยบ่อทอง10แม่โป่งดอยสะเก็ดเชียงใหม่
40บ้านไร่บวกบง26ดอยหล่อดอยหล่อเชียงใหม่
41บ้านป่าแงะ3แม่คะฝางเชียงใหม่
42บ้านหนองบัวคำ4แม่คะฝางเชียงใหม่
43บ้านห้วยไคร้5แม่คะฝางเชียงใหม่
44บ้านเหมืองแร่6แม่คะฝางเชียงใหม่
45บ้านธิ8แม่คะฝางเชียงใหม่
46บ้านปางปอย9แม่คะฝางเชียงใหม่
47แม่ป่าไผ่11แม่คะฝางเชียงใหม่
48บ้านสันดอยนาค14แม่คะฝางเชียงใหม่
49บ้านดอยป่าไผ่15แม่คะฝางเชียงใหม่
50บ้านป่างิ้ว2น้ำแพร่พร้าวเชียงใหม่
51บ้านหัวดอย3กองแขกแม่แจ่มเชียงใหม่
52บ้านแม่คงคา10กองแขกแม่แจ่มเชียงใหม่
53บ้านทุ่งยาว1ช่างเคิ่งแม่แจ่มเชียงใหม่
54บ้านต่อเรือ2ช่างเคิ่งแม่แจ่มเชียงใหม่
55บ้านต้นตาล5ช่างเคิ่งแม่แจ่มเชียงใหม่
56บ้านป่าเท้อ7ช่างเคิ่งแม่แจ่มเชียงใหม่
57บ้านท้องฝาย8ช่างเคิ่งแม่แจ่มเชียงใหม่
58บ้านห้วยริน9ช่างเคิ่งแม่แจ่มเชียงใหม่
59บ้านแม่ปาน10ช่างเคิ่งแม่แจ่มเชียงใหม่
60บ้านแม่มิงค์11ช่างเคิ่งแม่แจ่มเชียงใหม่
61บ้านบนนา14ช่างเคิ่งแม่แจ่มเชียงใหม่
62บ้านพุทธเอ้น15ช่างเคิ่งแม่แจ่มเชียงใหม่
63บ้านแพม16ช่างเคิ่งแม่แจ่มเชียงใหม่
64ดอยสันเกี๋ยง17ช่างเคิ่งแม่แจ่มเชียงใหม่
65บ้านเจียง18ช่างเคิ่งแม่แจ่มเชียงใหม่
66บ้านใหม่ปูเลย19ช่างเคิ่งแม่แจ่มเชียงใหม่
67บ้านผานัง (แม่ซา)2ท่าผาแม่แจ่มเชียงใหม่
68บ้านเหล่า3ท่าผาแม่แจ่มเชียงใหม่
69บ้านป่าแดด4ท่าผาแม่แจ่มเชียงใหม่
70บ้านยางหลวง6ท่าผาแม่แจ่มเชียงใหม่
71บ้านห้วยไห7ท่าผาแม่แจ่มเชียงใหม่
72บ้านนาเรือน9ท่าผาแม่แจ่มเชียงใหม่
73บ้านพุย2ปางหินฝนเเม่แจ่มเชียงใหม่
74บ้านแม่ตูม4ปางหินฝนแม่แจ่มเชียงใหม่
75บ้านเฮาะ6ปางหินฝนแม่แจ่มเชียงใหม่
76บ้านแปะ7ปางหินฝนเเม่แจ่มเชียงใหม่
77บ้านปางหินฝน10ปางหินฝนแม่แจ่มเชียงใหม่
78บ้านกองบอด11ปางหินฝนเเม่แจ่มเชียงใหม่
79บ้านดินขาว13ปางหินฝนเเม่แจ่มเชียงใหม่
80บ้านแม่นาจร5แม่นาจรแม่แจ่มเชียงใหม่
81บ้านแม่เอาะ10แม่นาจรแม่แจ่มเชียงใหม่
82แม่นาจรเหนือ16แม่นาจรแม่แจ่มเชียงใหม่
83บ้านนากลาง2แม่ศึกแม่แจ่มเชียงใหม่
84บ้านนาฮ่อง5แม่ศึกแม่แจ่มเชียงใหม่
85บ้านแม่ศึก6แม่ศึกแม่แจ่มเชียงใหม่
86บ้านกองกาน7แม่ศึกแม่แจ่มเชียงใหม่
87บ้านนาฮ่องใต้10แม่ศึกแม่แจ่มเชียงใหม่
88บ้านปางเกี๊ยะ11แม่ศึกแม่แจ่มเชียงใหม่
89บ้านห้วยผักกูด12แม่ศึกแม่แจ่มเชียงใหม่
90บ้านสบแม่สะต๊อบ13แม่ศึกแม่แจ่มเชียงใหม่
91บ้านแม่ตะมาน2กื้ดช้างแม่แตงเชียงใหม่
92บ้านทุ่งละคร6กื้ดช้างแม่แตงเชียงใหม่
93แม่ขะจาน7ขี้เหล็กแม่แตงเชียงใหม่
94บ้านปางเปา8ขี้เหล็กแม่แตงเชียงใหม่
95บ้านสันป่าสัก1บ้านช้างแม่แตงเชียงใหม่
96บ้านแม่โจ้1บ้านเป้าแม่แตงเชียงใหม่
97บ้านแม่เลิม2บ้านเป้าแม่แตงเชียงใหม่
98บ้านหัวป่าฮ้า2แม่แตงแม่แตงเชียงใหม่
99บ้านห้วยชมพู8แม่แตงแม่แตงเชียงใหม่
100บ้านป่าฮ่าง1สบเปิงแม่แตงเชียงใหม่
101บ้านมีดกา17อินทขิลแม่แตงเชียงใหม่
102บ้านปากกว้าง18อินทขิลแม่แตงเชียงใหม่
103ห้วยฝักดาบ19อินทขิลแม่แตงเชียงใหม่
104บ้านสะลวงนอก3สะลวงแม่ริมเชียงใหม่
105บ้านปางเดิม1บ้านกาดแม่วางเชียงใหม่
106บ้านแม่ตะไคร้1ทาเหนือแม่ออนเชียงใหม่
107บ้านใหม่2ทาเหนือแม่ออนเชียงใหม่
108บ้านห้วยบง3ทาเหนือเเม่ออนเชียงใหม่
109บ้านป่างิ้ว4ทาเหนือแม่ออนเชียงใหม่
110บ้านห้วยยาบ5ทาเหนือแม่ออนเชียงใหม่
111บ้านสหกรณ์1บ้านสหกรณ์แม่ออนเชียงใหม่
112บ้านทาม่อน1แม่ทาแม่ออนเชียงใหม่
113บ้านท่าข้าม2แม่ทาแม่ออนเชียงใหม่
114บ้านค้อกลาง3แม่ทาแม่ออนเชียงใหม่
115บ้านห้วยทราย4แม่ทาแม่ออนเชียงใหม่
116บ้านป่านอต5แม่ทาแม่ออนเชียงใหม่
117บ้านดอนชัย6แม่ทาแม่ออนเชียงใหม่
118บ้านใหม่ดอนชัย7แม่ทาแม่ออนเชียงใหม่
119บ้านแม่ป่าขาง10ออนเหนือแม่ออนเชียงใหม่
120บ้านร่มไทย14ท่าตอนแม่อายเชียงใหม่
121บ้านป่าแดด2บ้านหลวงแม่อายเชียงใหม่
122บ้านป่าก้อ4บ้านหลวงแม่อายเชียงใหม่
123บ้านใหม่โพธิ์งาม6บ้านหลวงแม่อายเชียงใหม่
124บ้านใหม่ทรายคำ8บ้านหลวงแม่อายเชียงใหม่
125บ้านป่าแดงอภิวัฒน์9บ้านหลวงแม่อายเชียงใหม่
126บ้านเมืองหนอง10แม่สาวแม่อายเชียงใหม่
127บ้านเปียงหลวง1เปียงหลวงเวียงแหงเชียงใหม่
128บ้านใหม่มะกายอน3เปียงหลวงเวียงแหงเชียงใหม่
129บ้านห้วยไคร้5เปียงหลวงเวียงแหงเชียงใหม่
130บ้านกองลม2เมืองแหงเวียงแหงเชียงใหม่
131บ้านป่าไผ่3เมืองแหงเวียงแหงเชียงใหม่
132บ้านเวียงแหง4เมืองแหงเวียงแหงเชียงใหม่
133บ้านห้วยหก5เมืองแหงเวียงแหงเชียงใหม่
134บ้นแม่แพม8เมืองแหงเวียงแหงเชียงใหม่
135บ้านปางควาย9เมืองแหงเวียงแหงเชียงใหม่
136บ้านสามปู2แสนไหเวียงแหงเชียงใหม่
137บ้านมหาธาตุ4แสนไหเวียงแหงเชียงใหม่
138บ้านแม่ตุงติง5แม่สาบสะเมิงเชียงใหม่
139บ้านแม่สาบ1สะเมิงใต้สะเมิงเชียงใหม่
140บ้านท่าศาลา4สะเมิงใต้สะเมิงเชียงใหม่
141บ้านป่าเหียง1ออนใต้สันกำแพงเชียงใหม่
142บ้านป่าแงะ4ออนใต้สันกำแพงเชียงใหม่
143บ้านป่าตึง7ออนใต้สันกำแพงเชียงใหม่
144บ้านหนองมะจับ1แม่แฝกสันทรายเชียงใหม่
145บ้านโป่ง2แม่แฝกสันทรายเชียงใหม่
146บ้านสหกรณ์นิคมหัวงาน7แม่แฝกสันทรายเชียงใหม่
147บ้านร่มโพธิ์ทอง11แม่แฝกสันทรายเชียงใหม่
148บ้านโรงวัว1น้ำบ่อหลวงสันป่าตองเชียงใหม่
149บ้านจอมแจ้ง4น้ำบ่อหลวงสันป่าตองเชียงใหม่
150บ้านสันเหนือ10น้ำบ่อหลวงสันป่าตองเชียงใหม่
151บ้านดง7ม่อนจองอมก๋อยเชียงใหม่
152บ้านยองกือ8ม่อนจองอมก๋อยเชียงใหม่
153บ้านสันต้นปิน4แม่ตื่นอมก๋อยเชียงใหม่
154บ้านห้วยดินหม้อ16แม่ตื่นอมก๋อยเชียงใหม่
155บ้านยางเปาใต้2อมก๋อยอมก๋อยเชียงใหม่
156บ้านดง9อมก๋อยอมก๋อยเชียงใหม่
157บ้านเด่นสารภี6บ้านตาลฮอดเชียงใหม่