Care the Wild – สร้างป่าด้วยใจ

กรมป่าไม้ โดย สำนักจัดการป่าชุมชน ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เริ่มโครงการ “Care the wild”

โดยการทำงานร่วมกับชุมชน นำโดยคณะผู้บริหารของกรมป่าไม้ ผู้บริหารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยนำองค์กรสนับสนุน ได้แก่  บริษัท สำนักหักบัญชี (ประเทศไทย)  จำกัด,  บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด, ชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์ และชมรมคัสโตเดียน พร้อมด้วยหน่วยงานในตำบลห้วยขมิ้น และพี่น้องเครือข่ายป่าชุมชนตำบลห้วยขมิ้น และราษฎรบ้านชัฎหนองยาว ในพื้นที่ รวมทั้งสิ้นกว่า 200 คน เข้าร่วมทำกิจกรรมปลูกป่าแบบ Intensive บนเนื้อที่ 10 ไร่ ณ ป่าชุมชนบ้านชัฎหนองยาว หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่  7  กันยายน  พ.ศ. 2562