แพร่-ยกระดับ! จากชุมชน…สู่จังหวัด

แพร่-ยกระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ จากระดับชุมชน สู่ระดับจังหวัด !!

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา เครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ จังหวัดแพร่ กว่า 600 คน เป็นตัวแทนคนแพร่ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ประเด็นปัญหา และความสำเร็จในการบริหารจัดการป่าชุมชน ณ หอประชุมล้านนาตะวันออก (กอเปา) ต.ทุ่งโฮ้ง จ.แพร่ โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดการประชุม.