[แพร่]-รวมใจเป็นหนึ่ง เพื่อป่าชุมชน

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ ระดับจังหวัด (ต่อเนื่อง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

นายมานะ จิตฤทธิ์ (ผอ.ส่วนจัดการป่าชุมชน) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจแก่เครือข่ายป่าชุมชน ในหัวข้อ “ภาพรวมของเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้และการขยายฐานสมาชิกเครือข่าย” ให้แก่สมาชิกเครือข่าย 100 คน ณ ห้องประชุมโรงแรมอมรรักษ์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ วันที่ 27-28 มีนาคม 2562

ในการประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้งภาครัฐและประชาชน เข้าร่วมบรรยายให้ความรู้แก่เครือข่ายในหัวข้อ บทบาทหน้าที่ของเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ในการบูรณาการกับเครือข่าย ทสม. / คลินิก ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า / การบริหารจัดการป่าชุมชนและกฎหมายป่าชุมขน และ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของเครือข่าย ในตอนท้ายได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมฟังบรรยายได้สอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ จนเป็นที่พอใจ

จากนั้น ผู้แทนจากภาครัฐและภาคประชาชน ในร่วมกันเสวนาในประเด็น : แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานระหว่างเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ ระดับจังหวัด กับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน และผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดได้ร่วมกันระดมความคิดเห็น กำหนดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนงานเครือข่ายตามยุทธศาสตร์จังหวัดแพร่ต่อไป