[เชียงราย]-ร่วมมือ พัฒนาเครือข่ายป่าชุมชน

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ ระดับจังหวัด (ต่อเนื่อง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

นางนันทนา บุณยานันต์ (ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ และเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “คลินิกไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า” โดยมีผู้เข้ารวมฟังการบรรยายกว่า 50 คน ณ ห้องประชุมรังสินีรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2562

ต่อจากนั้น ได้มีการบรรยายเรื่อง การจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วม และ ช่องทางการสื่อสารและข้อมูลข่าวสารของครือข่ายป่าชุมชน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุม และได้มีการถาม-ตอบข้อสงสัยในประเด็นเรื่องป่าชุมชน

หลังเสร็จสิ้นการบรรยาย ผู้แทนจากภาครัฐและประชาชน ได้ร่วมกันเสวนาในหัวข้อ เครื่องมือในการบริหารจัดการเครือข่ายป่าจังหวัดเชียงราย และได้มีรวมกลุ่มการระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานเครือข่าย ตามยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย