อุทัยธานี จับมือทุกภาคส่วน ร่วมขับเคลื่อนการจัดการทรัพยากรป่าไม้

วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2561 เครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ จังหวัดอุทัยธานี กว่าร้อยคน ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชนเพื่อพิทักษ์ป่า ระดับจังหวัด ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี โดยมี นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิด

โดยได้ร่วมกันวางเป้าหมายการจัดการทรัพยากรป่าไม้ ระดับจังหวัดในอีก 4 ปีข้างหน้า ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรอิสระต่างๆ
พร้อมทั้งคัดเลือกคณะกรรมการบริหารเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ นายณรงค์ จูมโสดา ได้รับคัดเลือกเป็นประธานฯ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานต่อไป.