[สตูล]-เริ่มวันใหม่ คืนหัวใจให้ป่า

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชนเพื่อพิทักษ์ป่า ระดับจังหวัด ปีที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนกว่า 100 คน เข้าร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง การบริหารจัดการป่าชุมชนและกฎหมายป่าชุมชน และเรื่อง “คลินิก ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า” ณ โรงแรมสินเกียรติบุรี ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2562

จากนั้นผู้แทน องค์กรภาครัฐ และภาคประชาชนได้ร่วมกันเสวนาในหัวข้อ แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของเครือข่ายฯ ภายใต้ข้อจำกัดต่างๆ เช่น บุคลากร งบประมาณ ทรัพยากรในพื้นที่ หรือการบริหารจัดการองค์กร จากนั้นจึงได้ร่วมกันระดมความคิดเพื่อ คัดเลือกคณะกรรมการบริหารเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ ระดับจังหวัด ตามแนวทางที่กรมป่าไม้กำหนด และกำหนดแผนปฏิบัติงานรายปี (ระดับจังหวัด) เพื่อเป็นแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายต่อไป