รายชื่อองค์กรภาคประชาสังคม

จดแจ้งตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการจดแจ้งเป็นองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับที่ชื่อองค์กรชื่อผู้แทนองค์กรสถานที่ติดต่อเบอร์โทรศัพท์วันที่รับจดแจ้ง
1มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษานายประยูร วงส์จันทรา168 หมู่ที่ 8 ซอยอ่างเก็บน้ำโคกก่อ ถนนมหาสารคาม-วาปีปทุม ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม081-60001809 เม.ย. 2563
2มูลนิธิสืบนาคะเสถียรนายศศิน เฉลิมลาภ140 ถ.ติวานนท์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 110000-2580-438125 พ.ค. 2563
3ศูนย์ฝึกอบรมศูนย์วนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (RECFOTC)นางสาววรางคณา รัตนรัตน์เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 1090002-940-570029 พ.ค.2563
4สมาคมภูมินิเวศพัฒนาอย่างยั่งยืนนายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์เครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ำแม่กวง ม.1 ถนนเชียงใหม่-เชียงราย ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220 -29 พ.ค.2563
5มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ม.ล.ดิศปนัดดา ดิศกุล1875/1 ถนนพระรามสี่ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330089-125825029 พ.ค.2563
6สมาคมส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมนายสุวิทย์ กุหลาบวงศ์88 หมู่ที่ 4 ถ.เลียบวัด ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย098-105532412 พ.ค. 2563
7สมาคมเครือข่ายป่าชุมชน จังหวัดพิษณุโลกนายแผน พานทอง54 หมู่ที่ 1 ถ.ท่างาม-โป่งแค ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160091-843005129 เม.ย. 2563
8สมาคมเกษตรกรพัฒนาการเกษตรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์นายถนอม ช่วยงาน9 หมู่ที่ 4 ถ.ไพศาลี-บึงสามพัน ต.นาขอม อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ 60220086-989942522 พ.ค. 2563
9เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านจังหวัดนครสวรรค์นายอดุลย์ หมู่พยัคฆ์35/21 ถ.โกลีย์ใต้ ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองนครสววรค์ จ.นครสวรรค์ 60000081-973432825 พ.ค. 2563
10เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านจังหวัดอุทัยธานีนายชัยพร พฤษโสภี8/1 หมู่ที่ 7 ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี 61170061-268730625 พ.ค. 2563
11เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านจังหวัดพิจิตรนายธนาเทพ วันบุญศาลากลางจังหวัดพิจิตร (ชั้น 2) ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000081-474328526 พ.ค. 2563
12มูลนิธิพิทักษ์ธรรมชาติเพื่อชีวิตนางมัสยา คำแหง58/5 ถ.เขื่อนธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000081-967156221 เม.ย. 2563
13ชมรมฮักแพงป่าอำนาจเจริญนายอุทัย บางเหลือ259 หมู่ที่ 13 ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000089-949251618 พ.ค. 2563
14เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านจังหวัดนราธิวาสนายมะฮัสตี มะแซสะอิ129 หมู่ที่ 2 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000085-925166222 พ.ค. 2563
15องค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติ และเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดนราธิวาสนายสมบูรณ์ จิตรเพ็ญ173 หมู่ที่ 10 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000073-51386924 พ.ค. 2563
16ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคามนายยศ เหล่าอัน74 หมู่ 9 ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 44160096-645013718 พ.ค. 2563
17เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านจังหวัดปราจีนบุรีนายบรรจง พรมวิเศษ174/24 หมู่ที่ 10 ต.ดงขี้เหล็ก อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000081-743440019 พ.ค. 2563
18วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านเขาไม้แก้วนายสุนทร คมคาย69 หมู่ที่ 4 ต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110089-895797820 พ.ค. 2563
19เครือข่ายรักษ์ลุ่มน้ำพระปรงนายเลื่อน บ่อจักพันธ์41 หมู่ที่ 6 ต.ย่านรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110086-110872727 พ.ค. 2563
20เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านจังหวัดสระแก้วนายบุญลาศ ศรีจันทร์101 หมู่ที่ 6 ต.คลองน้ำใส อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 095-165455014 พ.ค. 2563
21สมาคมรักษ์ปางสีดานายธีระ แสงสุรเดชสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000085-275552215 พ.ค. 2563
22วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรโครงการใช้ควายไถนาบ้านใหม่ไทยพัฒนานายอนุชา ทุมสุข167 หมู่ที่ 6 ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160089-253135921 พ.ค. 2563
23ราษฎร์อาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)นายปิยะวัฒน์ ธนะสาร288 หมู่ที่ 8 ต.หนงหว้า อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว 27000089-128901922 พ.ค. 2563
24องค์กรคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าชุมชนมิตรภาพ)ดร.เรืองเกียรติ สุวรรณโนภาส195 หมู่ที่ 3 ถ.มิตรภาพ ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 18180095-246151515 พ.ค. 2563
25สมาคมสะพานปัญญาชายแดนใต้นายอิสมาแอล สิเดะ13/10 หมู่ที่ 8 ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา 95000087-891098728 พ.ค. 2563
26สมาคมลุ่มน้ำสายบุรีนายนุกูล รัตนดากุล154/52 หมู่ที่ 11 ซอย 16 ถ.นาเกลือ ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000089-658910028 พ.ค. 2563
27องค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติ และเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดยะลานายชานนท์ เจะหะมะ81/43 ถ.เมืองใหม่ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000089-897506529 พ.ค. 2563
28สภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านกลางนางนวลฉวี คำฝั้น159 หมู่ที่ 10 ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ 54120086-19443771 พ.ค. 2563
29กลุ่มสมุนไพรบ้านริมยมนางลัดดา วงศ์สวัสดิ์362 หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งแก้ว อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170090-464906818 พ.ค. 2563
30ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาตินายศิริชัย โตสุวรรณ131/2 ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160097-275269925 พ.ค. 2563
31เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตำบลจังหวัดแพร่นางเอมอร พรหมดี40 หมู่ 5 ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่ 54150081-960875326 พ.ค. 2563
32เครือข่ายทรัพยากรจังหวัดแพร่นายพิสิษฐ์ ตาจา161/11 หมู่ 9 ต.ป่าแดง อ.เมือง จ.แพร่ 54000093-263887928 พ.ค. 2563
33มูลนิธิประชาคมราชบุรีนายสุวิช วัฒนารมย์11/1 หมู่ที่ 4 ต.อ่างทอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000092-732785413 พ.ค. 2563
34เครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดราชบุรีนายบุญส่ง ใจชื่น98 หมู่ที่ 1 ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 70180087-171219828 พ.ค. 2563
35สถาบัน (สมาคม) ชุมชนเพื่อการอนุรักษ์สัตว์ป่านายอรุณ สุขจิตดี168/46 หมู่ที่ 2 ซ.บ้านพักสุรสีห์ ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71190095-419662722 พ.ค. 2563
36เครือข่ายพลังสังคมจังหวัดกาญจนบุรีนางสาวณัศญ์สยา วิษณุกรโยธิน59 หมู่ 13 ต.ทุ่งกระบ่ำ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210063-939835525 พ.ค. 2563
37กลุ่มต้นน้ำแคว (ประชาสังคมจังหวัดกาญจนบุรี)นายพิศิษฐ ยินดีวี96/4 หมู่ที่ 10 ซอย 4/4 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000081-981527329 พ.ค. 2563
38สมาคมฟื้นฟูและพัฒนาลุ่มน้ำสาละวินนายบุญยืน คงเพชรศักดิ์66 หมู่ที่ 11 ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000053-6841904 มิ.ย. 2563
39มูลนิธิเพื่อการพัฒนาอย่างที่ยั่งยืน ภาคเหนือนายเดโช ไชยทัพ77/1 หมู่ที่ 5 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200053-81062328 พ.ค. 2563
40คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลทาเหนือนายสองเมือง ตากุล33 หมู่ที่ 3 ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130064-819291725 พ.ค. 2563
41เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านจังหวัดนครศรีธรรมราชนายวิญญู รังษีธรรม156 หมู่ที่ 14 ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช 80220098-671105726 พ.ค. 2563
42เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านจังหวัดลพบุรีนายดิเรก พูลเพิ่ม7 หมูที่ 11 ต.บ่อทอง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี 15170086-000713128 พ.ค. 2563
43ผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิดจังหวัดลพบุรีนายชัยรัตน์ ศุภมิตรศิริสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี ชั้น 4 ศาลากลาง ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000089-801315030 พ.ค. 2563
44ประชาคมจังหวัดสิงห์บุรีนายพิจิตร ปัญญาพิชิต9/44 หมู่ที่ 7 ต.บางมัญ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 16000089-96010391 มิ.ย. 2563
45เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านจังหวัดชัยนาทนายคุณาวุธ ทัศสุวรรณ์5 หมู่ที่ 7 ต.สามง่ามท่าโบสถ์ อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160089-568588818 พ.ค. 2563
46เครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดชัยนาทว่าที่ร้อยตรีอภิชัย รุ่งพึ่ง126 หมู่ที่ 2 ถ.ชัยนาท-สุพรรณบุรี ต.ชัยนาท อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000087-309377421 พ.ค. 2563
47มูลนิธิวนเกษตรเพื่อสังคมนายครรชิต เข็มเฉลิม338 หมู่ที่ 1 ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160089-936502020 พ.ค. 2563
48เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านจังหวัดฉะเชิงเทรานายธนภณ เข็มกลัดทอง16/10 ถ.ศรีโสธรตัดใหม่ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000081-901342521 พ.ค. 2563
49สมาคมรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรานายสมภพ วงศ์พยัคฆ์1055 ถ.เทพคุณากร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000081-446179621 พ.ค. 2563
50ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดฉะเชิงเทรา สถาบันลูกโลกสีเขียวภาคกลาง-ตะวันออกนายสุพัฒน์ ธนะพิงค์พงษ์27/4 หมู่ที่ 5 ถ.เลี่ยงเมืองฉะเชิงเทรา ต.บางพระ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000038-821000-221 พ.ค. 2563
51มูลนิธิอีสต์ ฟอรั่มนายขนิษฐภาค วงษ์รัตน์124 หมู่ที่ 9 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130086-837384625 พ.ค. 2563
52กลุ่มพัฒนาการเกษตรทรายมูล ม.2นายรังสรรค์ ผดุงธรรม137 หมู่ที่ 2 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120098-539534410 มิ.ย. 2563
53เครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายกนายบุญยัง กังใจ65 หมู่ที่ 4 ต.วังกระโจม อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000081-864505210 มิ.ย. 2563
54สมาคมพัฒนาป่าต้นแบบงาวนายทวี ศรีเทพ35/2 หมู่ที่ 1 ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง062-429339815 พ.ค. 2563
55สมาคมเพื่อการเรียนรู้ป่าชุมชนจังหวัดลำปางนายสุมัย หมายหมั้น153/195 ถ.ประตูม้า ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง 52000089-850140418 พ.ค. 2563
56ปกครองท้องถิ่นนายมานิต อุ่นเครือ127/1 หมู่ที่ 5 ต.พิชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000095-447398427 พ.ค. 2563
57สมาคมเครือข่ายคนรักษ์สิ่งแวดล้อมลำปางนายฉลอง ของเดิม72/1 ซ.โรงไฟฟ้าเก่า ถ.ประสานไมตรี ต.สบตุ๋ย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100089-635976328 พ.ค. 2563
58เครือข่ายองค์กรชุมชนจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายอุเม ก่อนแสงวิจิตร53 หมู่ที่ 8 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000093-175268416 มิ.ย. 2563
59เครือข่ายภาคประชาชนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ำสาละวินนายไพโรจน์ พนาไพร90 หมู่ที่ 1 ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110082-764304622 มิ.ย. 2563
60สภาองค์กรชุมชนนางเทพินท์ พงษ์วดี24/1 ถ.ผดุงม่วยต่อ ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000089-637847824 มิ.ย. 2563
61กลุ่มรักษ์สันติสุขนายบุญเหลิม ศิริมูล13 หมู่ที่ 8 ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน 55210054-76724410 พ.ค. 2563
62มูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนวัดโป่งคำพระครูสุจิณนันทกิจ จันอ้น20 หมู่ที่ 5 ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน 55210081-750148412 พ.ค. 2563
63กลุ่มน่านโมเดลนายเพชร ไชยพงษ์192 หมู่ที่ 4 ถ.น่าน-น้ำยาว ต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข จ.น่าน 55210098-656507512 พ.ค. 2563
64วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตำบลศรีษะเกษนางสาวช่อเอื้อง ปันติ9 หมู่ที่ 11 ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน 55150085-715827114 พ.ค. 2563
65มูลนิธิฮักเมืองน่านนายพันทิวากร ต๊ะกัน401 หมู่ที่ 6 ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000098-765837715 พ.ค. 2563
66สาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนางอำนวยพร สาทสุทธิศาลากลางจังหวัดหนองคาย ชั้น 3 ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000084-724929029 พ.ค. 2563
67เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดหนองคายนางสาวศุภมาศ ปุณประเสริฐ161 หมู่ที่ 1 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120080-760122629 พ.ค. 2563
68เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดเพชรบุรีนายนิวัฒน์ มั่นหมาย87 หมู่ที่ 1 ต.ไร่ส้ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000089-459330120 เม.ย. 2563
69สมาคมกลุ่มคนรักเมืองเพชรนายปริญญา ศรีสุคนธ์89 หมู่ที่ 4 ต.โพไร่หวาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000081-456080124 เม.ย. 2563
70กลุ่มดูนกเพชรบุรีเครือข่ายอนุรักษ์แม่น้ำเพชรบุรีนายเกียรติศักดิ์ กล่อมสกุล15 ถ.สะพานท่าสรง ต.คลองกระแซง อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี081-736898127 เม.ย. 2563
71กลุ่มคนรักษ์เขาอีโก้นางกรคสรร เวชกุล76 หมู่ที่ 1 ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี091-893289527 เม.ย. 2563
72สมาคมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดลำพูนนายจรูญ คำปันนา9 ถ.รถแก้ว ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000090-320352019 พ.ค. 2563
73เครือข่ายเฝ้าระวังภัยพิบัตินายดำเนิน เชียงพันธ์117/1 หมู่ที่ 7 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130085-730579912 พ.ค. 2563
74ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านนายขจรศักดิ์ เดชะผล146 หมู่ที่ 7 ต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 53230082-772505826 พ.ค. 2563
75ราษฎร์อาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)นายศักดิ์ศรณ์ศิริสิทธิ์ ศรีฤทธิ์75/1 หมู่ที่ 2 ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 53120083-975619927 พ.ค. 2563
76เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดอุตรดิตถ์นายบรรจง คุ้มสุวรรณ103/1 หมู่ที่ 4 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130082-196929828 พ.ค. 2563
77เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านจังหวัดเชียงรายนายเกียรติภัสจ์ สุภาวงศ์148/1 หมู่ที่ 10 ถ.พหลโยธิน ต.ป่าก่อดำ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250081-288192922 พ.ค. 2563
78สมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิตนายพิศณุกรณ์ ดีแก้ว283 หมู่ที่ 12 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230085-652949225 พ.ค. 2563
79สภาองค์กรชุมชนตำบลท่าก๊อนายประนอม เชิมชัยภูมิ45 หมู่ที่ 27 ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180098-285451728 พ.ค. 2563
80สภาองค์กรชุมชนตำบลต้านางสาวจริญญา เมืองอินทร์36 หมู่ที่ 4 ต.ค้า อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 57340084-615190929 พ.ค. 2563
81กลุ่มมัคคุเทศก์น้อยชุมชนบ้านปี้นางดวงกมล ใจดี158 หมู่ที่ 7 ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110097-997109620 พ.ค. 2563
82เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดพะเยานางสาวนารี เวียงคำ108 หมู่ที่ 1 ต.ออย อ.ปง จ.พะเยา 56140088-289028520 พ.ค. 2563
83กลุ่มวิจัยจุลอุตุนิยมวิทยา คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยานางสาวพิมพ์ศิริ สุวรรณพัฒน์226 หมู่ที่ 2 ถ.พะเยา-ป่าแดด ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 56000086-923354822 พ.ค. 2563
84เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลคลองชะอุ่นนายมนตรี รักษา145 หมู่ที่ 7 ต.คลองชะอุ่น อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250081-788191815 พ.ค. 2563
85มูลนิธิป่า-ทะเลเพื่อชีวิตดร.ประวีณ จุลภักดี6/68 หมู่ที่ 3 ซ.สุชน 1 ถ.เลี่ยงเมือง ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000081-397744225 พ.ค. 2563
86สมาคมเพื่อนสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพรนางชิดสุภางค์ ชำนาญ74/13 หมู่ที่ 7 ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160086-689385728 พ.ค. 2563
87ชมรมจิตอาสาลาดกระบังชุมพรนายสุวัฒน์ ไกรมาก40 หมู่ที่ 10 ต.ท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140 097-237526728 พ.ค. 2563
88เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดจันทบุรีนายอำนาจ ชูสนุก5 ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000084-677184727 พ.ค. 2563
89สมาคมคืนรากแก้วสู่ดิน จังหวัดจันทบุรีนายไพฑูรย์ โพธิพัฒน์27/108-9 ถ.ญาณวิโรจน์ ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000061-919824928 พ.ค. 2563
90กลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนตำบลชำรากนายกุญชร รัตนเศียร15/1 หมู่ที่ 1 ต.ชำราก อ.เมือง จ.ตราด 23000086-143707628 พ.ค. 2563
91กลุ่มชุมชนชายฝั่ง หมู่ 2 บ้านหนองเตียนนายบุญเหลือ บุญรักษา104/5 หมู่ที่ 2 ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120081-861477129 พ.ค. 2563
92กลุ่มชุมชนชายฝั่งบ้านธรรมชาติล่างนางสาวจันทร์เพ็ญ ประศาสน์ศิลป์45/7 หมู่ที่ 6 ต.คลองใหญ่ อ.แหลมงอบ จ.ตราด 23120 090-250547329 พ.ค. 2563
93กลุ่มรักษ์ทะเลน้อมเกล้านายชาญณรงค์ รุ่งศรี92 หมู่ที่ 6 ถ.ตราด-อ.คลองใหญ่ ต.แหลมกลัด อ.เมือง จ.ตราด 23000085-442729229 พ.ค. 2563
94วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรผลิตไม้กฤษณานางพิกุล กิตติพล8 หมู่ที่ 4 ต.กะเฉด อ.เมือง จ.ระยอง 21100081-889033121 พ.ค. 2563
95กลุ่มเพื่อนชุมชนนายณัฐพล ศิลาคุปต์140 หมู่ที่ 2 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000065-44954921 มิ.ย. 2563
96กลุ่มรักษ์เขาชะเมานางสาวบุบผาทิพย์ แช่มนิล45/3 หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง 21110081-87010421 มิ.ย. 2563
97เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านจังหวัดชลบุรีนางสุดา ประกอบกิจ62 หมู่ที่ 4 ซ.หนองเกตุ-บ่อกวางทอง ต.บ่อกวางทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270 081-57090579 มิ.ย. 2563
98ชมรมไม้เศรษฐกิจสุพรรณบุรีนายอำนาจ แก้วประหลาด92 หมู่ที่ 6 ต.มดแดง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 72140089-642268919 พ.ค. 2563
99เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านจังหวัดสุพรรณบุรีนายเกษมชัย แสงสว่าง80 หมู่ที่ 11 ต.หนองโพธิ์ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 72240098-256918820 พ.ค. 2563
100สถาบันพัฒนาประชาสังคมภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรีนางรัตนา สมบูรณ์วิทย์3/7 ถ.พันศรโยธา อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000086-909316122 พ.ค. 2563
101กลุ่มเด็กรักษ์ทุ่ง โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมนายสุพจน์ สุขพัฒน์769 หมู่ที่3 ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180086-178900620 เม.ย. 2563
102กลุ่มฅนรักทะเลและชายหาดปากน้ำปราณนายพิษณุพงษ์ เหล่าลาภผล496/4 หมู่ที่ 2 ซ.ผาสุขวนิช 10 ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77280080-112555821 เม.ย. 2563
103คณะทำงานประสานองค์กรชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นางสาวนิธิมา เงินสุวรรณ215/2 หมู่ที่ 9 ซ.สถานีรถไฟวังด้วน ต.ห้วยทราย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000081-880005122 เม.ย. 2563
104เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายสมนึก รุ่งจำกัด43/4 หมู่ที่ 9 ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130093-693554423 เม.ย. 2563
105สมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวนายวรากร เจียรเสริมสินศูนย์แสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000064-249789529 พ.ค. 2563
106กลุ่มอนุรักษ์นกเหยี่ยว 2-6นายสิทธิชัย อิ่มจิตร103 หมู่ที่ 6 ต.ท่าเรือ แ.ปากพลี จ.นครนายก 26130098-58085491 ก.ค. 2563
107เครือข่ายธนาคารปลาตำบลองครักษ์นางพรเพ็ญ พูลศรี41/5 หมู่ที่ 4 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120085-40773561 ก.ค. 2563
108สมาคมพลเมืองนครนายกนายสมพล จีรพรชัย109 หมู่ที่ 11 ต.สาลิกา อ.เมือง จ.นครนายก 26000086-47910873 ก.ค. 2563
109สหกรณ์การเกษตรปศุสัตว์จังหวัดเลย จำกัดพันเอกกาจพสุ เพชรสงคราม201 หมู่ที่ 1 ถ.เลย-เชียงคาน ต.ศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย 42100087-978395521 พ.ค. 2563
110เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน อำเภอหนองหินนางธัญญารัตน์ รัตนสิริโรจน์130 หมู่ที่ 10 ต.ปานพุ อ.หนองหิน จ.เลย 42190083-329466721 พ.ค. 2563
111เครือข่ายทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า จังหวัดกำแพงเพชรนายสมบัติ น่าชม39 หมู่ที่ 5 ต.ท่าพุทรา อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120096-661392130 เม.ย. 2563
112เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตำบล จังหวัดตากนายบุญเลิส แป้นพงษ์168/2 หมู่ที่ 1 ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก 63000081-888463329 พ.ค. 2563
113กลุ่มอนุรักษ์ป่าน้ำรึมร.ต.ท.สุชาติ มีชะคะ85 หมู่ที่ 1 ต.น้ำรึม อ.เมือง จ.ตาก 63000093-316000229 พ.ค. 2563
114เครือข่ายองค์กรชุมชนภาคประชาชน จังหวัดจากนายบุญเลิส แป้นพงษ์168/2 หมู่ที่ 1 ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก 63000081-888463329 พ.ค. 2563
115เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายสินชัย พรมพุก53/3 หมู่ที่ 4 ต.วังลึก อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 087-839453728 พ.ค. 2563
116เครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ตำบลบ้านตึกนางธัญญลักษณ์ สุกรีฑา310 หมู่ที่ 5 ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130087-920646417 มิ.ย. 2563
117เครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ตำบลตลิ่งชันนายริด เยโท้12/13 หมู่ที่ 2 ต.ตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140081-03991393 ก.ค. 2563
118เครือข่ายราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) บ้านท่าต้นธงนางจักร สังข์ทอง160/1 หมู่ที่ 1 ต.ไทยชนะศึก อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64150097-992766430 มิ.ย. 2563
119สภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านเลื่อมนางเปล่งศรี พิเนตรเสถียร15 หมู่ที่ 9 ซ.บุตรดี ถ.อุดรหนองสำโรง ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000064-962369926 พ.ค. 2563
120เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) อำเภอกู่แก้วนางวารี พันธุ์พรม75 หมู่ที่ 4 ต.บ้านจีต อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี 41130081-057766126 พ.ค. 2563
121ศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนา จังหวัดอุดรธานีนางปรัชญานันท์ บรันเกอร์306 หมู่ที่ 7 ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000083-352889226 พ.ค. 2563
122สภาองค์กรชุมชนตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานีนายบุญหลาย ตัวเสาร์99 หมู่ที่ 10 ต.โคกกลาง อ.โนนสะอาด จ.อุดรธานี 41240098-190392326 พ.ค. 2563
123สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลหนองไผ่นางอ้อยอัจฉรา กิ่งจันทร์33/1 หมู่ที่ 2 ถ.อุดร-ขอนแก่น ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41330085-738265326 พ.ค. 2563
124สภาองค์กรชุมชนตำบลเชียงพิณนางเยาวลักษณ์ โสดาดี258 หมู่ที่ 5 ถ.อุดร-กุดจับ ต.เชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000083-148639826 พ.ค. 2563
125มูลนิธิชุมชนอุดรธานีผศ.พิสมัย ธารเลิศ607 ซ.ธารเลิส ถ.รอบเมือง ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000081-873773626 พ.ค. 2563
126ชมรมคนรรักษ์ป่า ตำบลป่าพลูนายยงยุทธ ยางก้อน2 หมู่ที่ 5 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 51130089-63260398 พ.ค. 2563
127ชมรมรักษ์ไพร รักษ์ป่าห้วยไถนายนิมิตร สาคำ123/1 หมู่ที่ 8 ต.บ้านปวง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน 51160081-783570613 พ.ค. 2563
128กลุ่มสถาบันการเงินชุมชนดอนกลางนายสายศิลป์ ผาสุก111 หมู่ที่ 8 ต.หัวนาคำ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120064-087269210 พ.ค. 2563
129มูลนิธิอันดามันนายประพนธ์ โชติกมาศ35/1 หมู่ที่ 4 ต.ควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง 92000094-595939425 พ.ค. 2563
130สภาองค์กรชุมชนจังหวัดตรังนายสายัญ ทองสม31/3 หมู่ที่ 4 ต.ละมอ อ.นาโยง จ.ตรัง 92170087-466580030 มิ.ย. 2563
131ชมรมประมงพื้นบ้านจังหวัดตรังนายอะเหร็น พระคง35/1 หมู่ที่ 4 ต.ควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง 92000095-08128472 ก.ค. 2563
132วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูดนายบรรจง นฤพรเมธี145/1 หมู่ที่ 2 ต.บ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง 92150081-892744010 ก.ค. 2563
133เครือข่ายไฟป่าและหมอกควันป่าพรุควนเคร็งนายเดโช อ่อนแก้ว8/1 หมู่ที่ 3 ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180083-650919610 ก.ค. 2563
134สมาคมชาวประมงรักษ์ทะเลสาบอำเภอปากพะยูนนางสาวสุภาภรณ์ พรรณราย67/1 หมู่ที่ 2 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 93120089-975767826 พ.ค. 2563
135สมาคมรักษ์ลุ่มน้ำพัทลุงนายอดุลย์ แก้วคงธรรม192/1 หมู่ที่ 12 ต.ตะโหมด ต.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160 062-971150027 พ.ค. 2563
136กลุ่มวิชชาลัยรวงข้าวนายอำพร สุขวิน291 หมู่ที่ 5 ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93150089-464118728 พ.ค. 2563
137กล่มเกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งยาวพัฒนานายสมมิตร ฟานเพชร210 หมู่ที่ 11 ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130081-275404228 พ.ค. 2563
138มูลนิธิชุมชนขอนแก่นทศวรรษหน้านายวิพัฒนาชัย พิมพ์หิน238/8 ถ.เทพารักษ์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000097-301382918 พ.ค. 2563
139สมาคมเพื่อนภูนายพิชาญ ทิพวงษ์108 หมู่ที่ 9 ต.แวงน้อย อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 40230085-745298122 พ.ค. 2563
140กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติบ้านต่างแดน ตำบลบ้านโคกนายหนูจร สิทธิ49 หมู่ที่ 9 ต.บ้านโคก อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 39270 092-883481529 พ.ค. 2563
141กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติบ้านหนองสิม หมู่ที่ 1 ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภูนายทองจันทร์ ภักดี10 หมู่ที่ 1 ต.นาแก อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู 39170098-727052729 พ.ค. 2563