ชาวเชียงใหม่ร่วมมือ “ยกระดับความสามารถในการจัดการไฟป่าโดยชุมชน”

นายองครักษ์ ฤทธิรุฒม์ ผู้อำนวยการส่วนภาคีเครือข่ายป่าชุมชน เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน เข้าร่วมประชุมเวทีความร่วมมือ เพื่อยกระดับความสามารถในการจัดการไฟป่าโดยชุมชน พื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน

โดยเป็นตัวแทนกรมป่าไม้ ร่วมเสวนาประเด็น ทบทวนสถานการณ์ปัญหาผลกระทบต่อชุมชนท้องถิ่น เงื่อนไขด้านนโยบายกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายป่าชุมชน เพื่อให้แผนจัดการทรัพยากรของชุมชนมีความสอดคล้องเหมาะสม สามารถเชี่อมโยงสู่การรับรองสิทธิตามกฎหมาย และมีการนำเสนอแผนระดับพื้นที่ทั้ง 9 จังหวัด

โดยมี ทพ.ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ ผู้ช่วยผู้จัดการสำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้น อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2562