คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน “บ้านหนองวัวดำ”

คณะกรรมการตัดสินรางวัลโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน จาก กรมป่าไม้ นำโดย ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน (นางนันทนา บุณยานันต์) และ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นำโดย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารองค์กร (คุณบุญทิวา ด่านศมสถิต) ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทั้งสองหน่วยงาน เดินทางลงพื้นที่ตรวจประเมินป่าชุมชนบ้านหนองวัวดำ ในประเภทรางวัลดีเด่นด้าน “ป่าชุมชน: สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา” ซึ่งเป็นตัวแทนภาคกลาง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ ป่าชุมชนบ้านหนองวัวดำ หมู่ 11 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

คณะกรรมการป่าชุมชนบ้านหนองวัวดำ นำเสนอผลการดำเนินงานของป่าชุมชนบ้านหนองวัวดำ คณะกรรมการได้ซักถามในเชิงประเด็นที่เกี่ยวข้องพร้อมให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม และเยี่ยมชมสภาพป่าชุมชน โดยมีคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านหนองวัวดำและเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดราชบุรี ร่วมตอบข้อซักถามและนำเยี่ยมในป่าชุมชน