[ตรัง]-รวมแรง แข็งขัน เพื่อป่าไม้ไทย

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ ระดับจังหวัด (ต่อเนื่อง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

นายขวัญชัย เอื้ออารีย์ (ผอ.ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม 50 คน ณ ห้องประชุม สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง วันที่ 4-5 เมษายน 2562

โดยมีหัวข้อการบรรยายที่ได้รับความสนใจจากเครือข่าย เช่น
– ภาพรวมของเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้และการขยายฐานสมาชิกเครือข่าย
– ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการป่าชุมชนและกฎหมายป่าชุมชน
– บทบาทของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วมต่อเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้
– บทบาทหน้าที่ของเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ในการบูรณาการทำงานร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จากนั้นผู้เข้าร่วมการประชุมได้ร่วมกันเปิดเวทีระดมความคิดเห็น เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานเครือข่ายตามยุทธศาสตร์จังหวัดตรัง