[ชลบุรี]-ร่วมแรง ร้อยเรียงป่าชุมชน

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ ระดับจังหวัด (ต่อเนื่อง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

นายไพศาล ธนะเพิ่มพูน ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 100 คน ณ ห้องประชุมยูงรำแพน ชั้น 5 เทศบาลเมืองบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2562

บรรยากาศภายในห้องประชุมเนืองแน่นไปด้วยผู้เข้าร่วมประชุม ทีรอรับฟังการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในห้วข้อต่าง ๆ

  • คลินิกไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า
  • การบริหารจัดการป่าชุมชนและกฎหมาย ป่าชุมชน
  • แนวทางการบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
  • ภาพรวมของเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ และการขยายฐานสมาชิกเครือข่าย
  • บทบาทหน้าที่ของเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ ในการบูรณาการทำงานร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัคร ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของเครือข่าย

จากนั้น ผู้แทนจากภาครัฐและภาคประชาชน ได้จัดเวทีเสวนาในประเด็น : แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานระหว่างเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ ระดับจังหวัด กับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน และได้ระดมความคิดเห็น เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานเครือข่ายตามยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี