คลินิกป่าชุมชน @พิษณุโลก

กรมป่าไม้ โดย สำนักจัดการป่าชุมชน ได้เดินหน้าภารกิจสร้างความรู้ความเข้าใจ พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 โดยนายองครักษ์ ฤทธิรุฒม์(ผู้อำนวยการส่วนภาคีเครือข่ายป่าชุมชน) เป็นผู้แทนให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานด้านป่าชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก วันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น.

นายชิต อินทระนก ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนายจิตรพล ไทยภักดี (ผู้อำนวยการส่วนป่าชุมชน) นายสมบูรณ์ จำปาอูป (ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้พิษณุโลก) และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ส่วนจัดการป่าชุมชน เจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้พิษณุโลก และศูนย์ป่าไม้เพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุมรวมจำนวน 19 คน

คลินิกป่าชุมชนเคลื่อนที่ ได้ให้คำปรึกษา ตอบข้อหารือแนวทางการดำเนินงาน และรวบรวมข้อซักถาม ปัญหา อุปสรรค ต่างๆ พร้อมทั้งเร่งติดตามผลการปฎิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562