คลินิกป่าชุมชน @แพร่

กรมป่าไม้ โดย สำนักจัดการป่าชุมชน ได้เดินหน้าสร้างความรู้ ความเข้าใจ พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562
โดยผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน มอบหมายให้ นายองครักษ์ ฤทธิรุฒม์ (ผู้อำนวยการส่วนภาคีเครือข่ายป่าชุมชน) เป็นผู้แทนให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านป่าชุมชน ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ วันที่ 28 สิงหาคม 2562

นายมานะ จิตฤทธิ์ (ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน) พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ส่วนจัดการป่าชุมชน และผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้แพร่ ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้น่าน เข้าร่วมการประชุม ทั้งสิ้น 18 คน

คลินิกป่าชุมชนเคลื่อนที่ ได้ให้คำปรึกษา ตอบข้อหารือ แลกเปลี่ยน แนวทางการดำเนินการ และเร่งติดตามผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณปี พ.ศ. 2562