คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน “บ้านบุ่ง”

คณะกรรมการตัดสินรางวัลโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน จาก กรมป่าไม้ นำโดย ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน (นางนันทนา บุณยานันต์) และ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นำโดย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารองค์กร (คุณบุญทิวา ด่านศมสถิต) ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทั้งสองหน่วยงาน เดินทางลงพื้นที่ตรวจประเมินป่าชุมชนบ้านบุ่ง ในประเภทรางวัลดีเด่นด้าน “ป่าชุมชน: สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา” ซึ่งเป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ ป่าชุมชนบ้านบุ่ง หมู่ 6 ตำบลนาแห้ว อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

คณะกรรมการป่าชุมชนบ้านบุ่ง นำเสนอผลการดำเนินงานของป่าบ้านบุ่ง คณะกรรมการฯ ได้ซักถามในเชิงประเด็นที่เกี่ยวข้องพร้อมให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมีคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านบุ่ง ส่วนราชการในอำเภอนาแห้วและเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดเลย ร่วมตอบข้อซักถามและนำเยี่ยมป่าชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์