คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน “บ้านแม่ขมิง”

คณะกรรมการตัดสินรางวัลโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน จาก กรมป่าไม้ นำโดย ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน (นางนันทนา บุณยานันต์) และ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นำโดย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารองค์กร (คุณบุญทิวา ด่านศมสถิต) ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทั้งสองหน่วยงาน เดินทางลงพื้นที่ตรวจประเมินป่าชุมชนบ้านแม่ขมิง ในประเภทรางวัลดีเด่นด้าน “ป่าชุมชน: สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา” ซึ่งเป็นตัวแทนภาคเหนือ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ ป่าชุมชนบ้านแม่ขมิง หมู่ 2 ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

คณะกรรมการป่าชุมชนบ้านแม่ขมิง นำเสนอผลการดำเนินงานของป่าบ้านแม่ขมิง คณะกรรมการได้ซักถามเชิงประเด็นที่เกี่ยวข้อง พร้อมให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมและเยี่ยมชมสภาพป่าชุมชน โดยมีคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านแม่ขมิง หน่วยงานราชการตำบลสรอย และเครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดแพร่ร่วมตอบข้อซักถาม พร้อมทั้งร่วมปลูกต้นไม้บริเวณป่าชุมชน และเยี่ยมชมการบริหารจัดการน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ปะยาง