การสัมมนาเครือข่ายป่าชุมชน เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพผู้นำเครือข่ายป่าชุมชน” ปี 2566

      โครงการสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพผู้นำเครือข่ายป่าชุมชน” ประจำปี 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจถึงการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างสมดุล และความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Economy Model) ในพื้นที่ป่าชุมชน ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านป่าชุมชน ประธานและสมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนระดับจังหวัด ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาไปสู่การจัดการพื้นที่ตนเองรวมทั้งสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน และก้าวเข้าสู่ตลาดคาร์บอน ตามแนวคิดเศรษฐกิจใหม่มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำพึ่งพาตนเองได้ เพื่อการดำรงชีวิตสู่วิถีชีวิตใหม่อย่างสมดุลและยั่งยืน 

โดยสามารถอ่านในรูปแบบ E-Book ได้ที่ https://anyflip.com/jtaai/nfqa/