การสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพผู้นำเครือข่ายป่าชุมชน”

โครงการสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพผู้นำเครือข่ายป่าชุมชน”

มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้นำเครือข่ายป่าชุมชนในการปฏิบัติงานร่วมกับรัฐให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ หลักการ และบทบัญญัติของพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาไปสู่การจัดการทรัพยากรในพื้นที่ตนเองได้อย่างเหมาะสมตามวิถีใหม่ยุค New Normal นำไปสู่การขยายการจัดการจัดตั้งป่าชุมชนตามเป้าหมาย โดยอ่านในรูปแบบ E-Book ได้ที่ https://anyflip.com/jtaai/lqnl/