การพัฒนาศักยภาพผู้นำเครือข่ายป่าชุมชน 2562

กรมป่าไม้ โดย สำนักจัดการป่าชุมน ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง

“การพัฒนาศักยภาพผู้นำเครือข่ายป่าชุมชน”

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 4 – 6 กันยายน 2562
ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี
 • นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
 • นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นผู้กล่าวรายงาน และบรรยายเรื่อง “ภารกิจภาพรวมกรมป่าไม้” โดยมี สมาชิกเครือข่ายและเจ้าหน้าที่ ร่วมรับฟังการบรรยาย จำนวน 230 คน
 • นางนันทนา บุญยานันต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน ได้บรรยายในหัวข้อ
  “28 ปี เส้นทางการเดินทางของร่าง พ.ร.บ. ป่าชุมชน”
 • นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิด
  และได้มอบป้าย “เครือข่ายป่าชุมชน” ให้แก่ สมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ ทั้ง 68 จังหวัด โดยมีประธานเครือข่ายป่าชุมชนเป็นผู้แทนรับมอบ
 • นางนันทนา บุณยานันต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน ได้ตอบประเด็นข้อสงสัยของเครือข่ายป่าชุมชน
 • เวทีเสวนา : การนำเสนอเชิงประเด็น หัวข้อ “เครือข่ายป่าชุมชนต้นแบบ” 
  โดย ผู้แทนจากเครือข่ายป่าชุมชนต้นแบบ 4 ภาค