กรมป่าไม้สร้างเวที “พัฒนาผู้นำเครือข่ายฯ” 2561

กรมป่าไม้ โดยส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม ได้สร้างเวที “พัฒนาผู้นำเครือข่ายฯ” ประจำปี 2561 ขึ้นเพื่อให้ผู้นำเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้ทั่วประเทศไทย ได้ร่วมเรียนรู้แนวทางการพัฒนาป่าชุมชน ผ่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน นำไปสู่การพัฒนาป่าชุมชนของตนเองต่อไป

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพผู้นำเครือข่ายป่าชุมชนกรมป่าไม้” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมี รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนอธิบดีกรมป่าไม้
(ท่านสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ)
ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ให้แก่ผู้นำเครือข่าย ทั้ง 68 จังหวัด เช่น

 • นายประลอง ดำรงค์ไทย
  โฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ์
  คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์
  ผู้อำนวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • นางบุญทิวา ด่ามศมสถิต
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • นายสุมัย หมายหมั้น
  ประธานเครือข่ายป่าชุมชน จังหวัดลำปาง
 • นายเดโช ไชยทัพ
  ผู้แทนมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนภาคเหนือ
 • นายสุรินทร์ อ้นพรม
  คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดยโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 28 กันยายน 2561 ณ โรงแรมทีเค. พาเลซ กรุงเทพมหานคร