กปม.ให้ความสำคัญกับการสร้างความร่วมมือของเครือข่ายตามนโนบาย รมว.ทส.

📣กปม.ให้ความสำคัญกับการสร้างความร่วมมือของเครือข่ายตามนโนบาย รมว.ทส.

🌳ผอ.สำนักจัดการป่าชุมชน (นางนันทนา บุณยานันต์) ถ่ายทอดนโยบายรัฐบาล, ทส. และกรมป่าไม้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างความร่วมมือ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่พี่น้องเครือข่ายป่าชุมชน จ.เชียงใหม่
🌳โดยรองผู้ว่าราชการฯ (นายพุฒิพงษ์ ศิริมาตย์) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
🌳ซึ่งมีพี่น้องจาก 23 อำเภอ จำนวน 344 คน เข้าร่วมประชุม รับฟังการบรรยาย ร่วมระดมความคิดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
🌳เมื่อวันที่ 20มี.ค.61 @สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปี