ขอความอนุเคราะห์ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการทุกสำนัก เข้าร่วมกลุ่มไลน์ส่วนติดตามและอำนวยการ


ตามที่ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจติดตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ. ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ ส่วนติดตามและประเมินผลใคร่ขอเชิญผู้อำนวยการส่วนอำนวยการของทุกสำนักเข้ากลุ่มไลน์ส่วนติดตามและอำนวยการ เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานส่วนกลางกับหน่วยงานภูมิภาค ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วของข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง และผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ โดยสามารถเข้าร่วมกลุ่มไลน์ผ่านการแสกน QR Code ตามรูป QR Code นี้