ข่าวสารและกิจกรรม

เผยแพร่กิจกรรมที่เกิดขึ้น


การทบทวน/ปรับปรุงเป้าหมาย ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัดผลสำเร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สรุปการกำหนดเป้าหมายการให้บริการกระทรวงฯ การทบทวน/ปรับปรุงเป้าหมายฯ


ขอส่งสำเนาแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.๑๐๑-๑๐๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่๑

ขอส่งสำเนาแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.๑๐๑-๑๐๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่๑


ขอรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมการใช้งานระบบเว็บไซต์กรมป่าไม้บน G-Cloud

ด้วยกรมป่าไม้ได้พัฒนาระบบเว็บไซต์กรมป่าไม้บนระบบคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud : G-Cloud) ขึ้นมาเพื่อทดแทนระบบเว็บไซต์เดิม ซึ่งถูกใช้งานมาตั้งแต่ปี 2553 และเพื่อให้ระบบสนับสนุนเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยระบบที่พัฒนาขึ้นใหม่นี้ จะรองรับการทำงานบนเว็บบราวเซอร์ และอุปกรณ์รุ่นใหม่ๆ รวมถึงสมาร์ทโฟนและแท็ปเล็ตด้วย นอกจากนี้ ศูนย์สารสนเทศยังได้นำระบบดังกล่าววางไว้บน G-Cloud ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ดังนั้น เพื่อเป็ […]


ไฟล์การนำเสนอ “สภาวะแวดล้อมและความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

หัวข้อการบรรยาย สภาวะแวดล้อมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโลกและของประเทศไทย พลังอำนาจแห่งชาติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับกำลังอำนาจแห่งชาติด้านอื่นๆ การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลในปัจจุบัน ดาวน์โหลดไฟล์


คำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักแผนงานและสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

เล่ม คำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักแผนงานและสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลด