ข่าวสารและกิจกรรม

เผยแพร่กิจกรรมที่เกิดขึ้น


ขอส่งสำเนาแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.๑๐๑-๑๐๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่๑

ขอส่งสำเนาแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (ปม.๑๐๑-๑๐๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ครั้งที่๑


ขอรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมการใช้งานระบบเว็บไซต์กรมป่าไม้บน G-Cloud

ด้วยกรมป่าไม้ได้พัฒนาระบบเว็บไซต์กรมป่าไม้บนระบบคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud : G-Cloud) ขึ้นมาเพื่อทดแทนระบบเว็บไซต์เดิม ซึ่งถูกใช้งานมาตั้งแต่ปี 2553 และเพื่อให้ระบบสนับสนุนเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยระบบที่พัฒนาขึ้นใหม่นี้ จะรองรับการทำงานบนเว็บบราวเซอร์ และอุปกรณ์รุ่นใหม่ๆ รวมถึงสมาร์ทโฟนและแท็ปเล็ตด้วย นอกจากนี้ ศูนย์สารสนเทศยังได้นำระบบดังกล่าววางไว้บน G-Cloud ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ดังนั้น เพื่อเป็ […]


ไฟล์การนำเสนอ “สภาวะแวดล้อมและความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

หัวข้อการบรรยาย สภาวะแวดล้อมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโลกและของประเทศไทย พลังอำนาจแห่งชาติด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับกำลังอำนาจแห่งชาติด้านอื่นๆ การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลในปัจจุบัน ดาวน์โหลดไฟล์


คำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักแผนงานและสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

เล่ม คำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักแผนงานและสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลด


อบรมการใช้งานระบบติดตามการบุกรุกทำลายป่า รุ่นที่ 4

วันที่ 2-3 กรกฏาคม 2558 สำนักงานและสารสนเทศ โดยศูนย์สารสนเทศ จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบติดตามการบุกรุกทำลายป่า รุ่นที่ 4 ณ โรงแรมแกรนด์ อเมซอน จ.ลำปาง โดยมี นางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ เป็นประธานในพิธีเปิด มีเจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ภาคเหนือร่วมอบรมจำนวน 30 คน  


อบรมการใช้งานระบบติดตามการบุกรุกทำลายป่า รุ่นที่ 3

วันที่ 25-26 มิถุนายน 2558 สำนักแผนงานและสารสนเทศ โดยศูนย์สารสนเทศ จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบติดตามการบุกรุกทำลายป่า รุ่นที่ 3 ณ โรงแรมยูนิโก้แกรนด์ ซานดารา จ.เพชรบุรี โดยมีนายปรีชา แสงเทียน ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ มีเจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ภาคกลางร่วมอบรมจำนวน 30 คน


อบรมการใช้งานระบบติดตามการบุกรุกทำลายป่า รุ่นที่ 2

วันที่ 15-16 มิถุนายน 2558 สำนักแผนงานและสารสนเทศ โดยศูนย์สารสนเทศ จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบติดตามการบุกรุกทำลายป่า รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมช่อลดา จ.นครศรีธรรมราช โดยมีนางสาวมาลี ศรีรัตนธรรม ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนายธรรมนูญ อัครพินท์ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 นครศรีธรรมราช และนายสุริยะ ถาวรแก้ว ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า มีเจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ภาคใต้ร่วมอบรมจำนวน 30 คน