ขอแก้ไขคำสั่งให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปี 2567” รุ่นที่ 1

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ (เพิ่มเติม)

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2567

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2567

ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปี 2567” รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2

ขอความอนุเคราะห์รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปี 2567 (รุ่นที่ 2) วันที่ 7 มิถุนายน 2567

เอกสาร 2 : แบบตอบรับโครงการความเสี่ยง ฯ รุ่นที่ 2 (ไฟล์ MS Word)

ขอความอนุเคราะห์รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปี 2567 (รุ่นที่ 1) วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

เอกสาร 2 : แบบตอบรับโครงการความเสี่ยง ฯ รุ่นที่ 1 (ไฟล์ PDF)

เอกสาร 2 แบบตอบรับโครงการความเสี่ยง ฯ รุ่นที่ 1 (ไฟล์ MS Word)

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

รายงานการติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน ของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการบริหารจัดการความเสื่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ครั้งที่ 2/2566