แผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ

ปม. หนุนอนุกรรมการภายใต้ คปช. เร่งปรับปรุงและพัฒนากฎหมายหวังยกร่างแผนแม่บท ฯ วันที่ 29 ตุลาคม 2563

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ มอบอำนาจให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ โดยนางช่อทิพย์ อานันท์รัตนกุล ผู้อำนวยการส่วนคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ เข้าร่วมประชุมและให้ความเห็นในการประชุมร่วมคณะอนุกรรมการ 2 คณะ ภายใต้คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ (คปช.) ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช การประชุมในวันนี้ เป็นการประชุมร่วมระหว่างคณะอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ ซึ่งมีนายขวัญชัย ดวงสถาพร เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายป่าไม้ ซึ่งมีนายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ โดยทั้ง 2 คณะ ได้ร่วมหารือเกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย รวมถึงมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการป่าไม้ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรองรับการดำเนินงานภายใต้นโยบายป่าไม้แห่งชาติ ซึ่งบัญญัติให้มีการปรับปรุงและพัฒนามติคณะรัฐมนตรีให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของสังคมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป