สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11

วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. สำนักแผนงาน […]