ขอส่งรายงานการประชุม การเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การบริหารความเสี่ยงและการจัดการผลกระทบทางลบของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561”

 

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในท้องที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2560