กรมป่าไม้ประชุมคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการประชุมคณะกรรมการการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร เทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมีผู้อำนวยการสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ จำนวน 17 หน่วยงาน เข้าประชุม เพื่อกำหนดกรอบแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้สามารถจัดทำแผนและดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมทุกภารกิจขององค์กร