กรมป่าไม้ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือตัวเลขพื้นที่ป่าไม้ในความรับผิดชอบ

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น.

นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการประชุมคณะอนุกรรม
การติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้
โดยมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการจัดทำรูปแปลงที่ดิน (Shape file) จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ
เพื่อทำความเข้าใจในการอ่านแปลพื้นที่ และร่วมกันพิจารณาตัวเลขพื้นที่ป่าไม้ในความรับผิดชอบ สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ ครั้งที่ 1/2567 ต่อไป

ขอเผยแพร่รายงานประจำปี 2566 สผ.

ขอความอนุเคราะห์ให้จัดทำข้อมูลแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายหน่วยเบิกจ่าย