การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค รองอธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะเลขานุการ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมีนายขวัญชัย ดวงสถาพร เป็นประธาน และมีนายจงคล้าย วรพงศธร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรองประธานในการประชุม

ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาร่างแผนแม่บทฯ ตามข้อสังเกตของ สศช. ก่อนนำเสนอ ครม. รวมทั้งพิจารณาแนวทางการจัดทำร่างหลักเกณฑ์และระยะเวลาการรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายป่าไม้แห่งชาติและแผนแม่บทฯ อีกทั้งยังได้หารือในประเด็นการทบทวนนโยบายป่าไม้แห่งชาติตามระยะเวลาที่กำหนด

(ร่าง) แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565