สผส. ติดตามความก้าวหน้า3 กิจกรรมสำคัญของ สจป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

วันที่ 24 มีนาคม 2565 คณะเจ้าหน้าที่ส่วนติดตามและประเมินผล สำนักแผนงานและสารสนเทศ พร้อมด้วยนายสราวุฒิ บุญเกื้อ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) นายสุมน นำพูลสุขสันต์ ผอ.ส่วนอำนวยการ นายสมศักดิ์ วนัสสกุล ผอ.ส่วนจัดการป่าชุมชน นายปัญญา บุตะกะ ผอ.ศูนย์ป่าไม้มหาสารคาม   และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินการ ประจำ   ปีงบประมาณ 2565 ของสจป. ที่ 7 (ขอนแก่น) กิจกรรมโครงการจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ อำเภอโกสุมพิสัย กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และกิจกรรมส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม