สผส. ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า ฯ ในท้องที่ สจป.ที่ 7 (ขอนแก่น)

วันที่ 23 มีนาคม 2565 คณะเจ้าหน้าที่ส่วนติดตามและประเมินผล สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน  ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงลาน อ.ศรีชมพู และกิจกรรมโครงการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น โดยมีนายสุมน นำพูลสุขสันติ์ ผอ.ส่วนอำนวยการ นางกฤษณา จตุรสุขสกุล ผอ.ส่วนส่งเสริมการปลูกป่าและเจ้าหน้าที่ประกอบด้วยนางสาวสายสุดา โม้ทองและนายมงคล คำวงษ์ เป็นผู้ให้ข้อมูลและนำคณะลงพื้นที่ติดตามงาน

รายงานการติดตามผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)

ป่าไม้เสนอ 3 งานสำคัญในการควบคุมภายในระดับกรม

วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 อธิบดีกรมป่าไม้มอบหมายให้สำนักแผนงานและสารสนเทศ
เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งกรมป่าไม้ได้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักแผนงานและสารสนเทศ สำหรับการประชุมครั้งนี้มี
นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธาน โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่กรมป่าไม้เสนอกิจกรรม/โครงการสำคัญที่ต้องมีการควบคุมภายใน คือ 1. การดำเนินการคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ของคดีรายใหญ่ 2. การป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน และ 3. กิจกรรมตรวจสอบ ควบคุม และบริการนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่

สผส. รับฟังปัญหา/ข้อเสนอแนะ พร้อมติดตามกิจกรรมป้องกันไฟป่า ฯ ของสจป.6 (อุดรธานี)

วันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 8.00 น. คณะเจ้าหน้าที่ส่วนติดตามและประเมินผล สำนักแผนงานและสารสนเทศ ได้เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) ในกิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน ณ อ. กุดจับจ. อุดรธานี โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประกอบด้วย นายอรุณ ทุมวงค์ ผอ.ศูนย์ควบคุมไฟป่าอุดรธานีและนายสงกรานต์ เรือนคำ หัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้หนองวัวซอ เป็นผู้ให้ข้อมูลและนำคณะลงพื้นที่ติดตามงาน สำหรับในช่วงบ่าย สผส. ได้เข้าร่วมประชุมสรุปผลการติดตามฯ ร่วมกับผู้อำนวยการส่วนทุกส่วนของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ต่อไป