สผส. เร่งสร้างความเข้าใจกับทุกหน่วยงาน มุ่งจัดทำข้อมูล รอบ 6 เดือนเป็นมาตรฐานเดียวกัน

วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 สำนักแผนงานและสารสนเทศ โดยส่วนติดตามและประเมินผล ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อชี้แจงการจัดทำแบบติดตามผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยในช่วงเช้าเวลา 09.00 น. มีผู้แทนเข้าร่วมการประชุมจากสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 2 (เชียงราย) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 ลำปาง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง            สำหรับในช่วงบ่ายเวลา 13.30 น. มีหน่วยงานเข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ซึ่ง สผส. ได้ชี้แจงสร้างความเข้าใจถึงวิธีการจัดทำแบบติดตามผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ รอบ 6 เดือน เพื่อให้ข้อมูล มีความถูกต้องครบถ้วน