สผส. เร่งชี้แจงแนวทางการรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. สำนักแผนงานและสารสนเทศ โดยส่วนติดตามและประเมินผล ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อชี้แจงการจัดทำแบบติดตามผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม ผู้แทนจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ ในการประชุมดังกล่าว สผส. ได้ชี้แจงทำความเข้าใจถึงวิธีการจัดทำแบบติดตาม
ผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ รอบ 6 เดือน เพื่อให้การจัดทำข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน
และเป็นไปแนวทางเดียวกัน