กรมป่าไม้เร่งระดมทำจัดแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายนรินทร์ ประทวนชัย รองอธิบดีกรมป่าไม้ มอบหมายให้นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ครั้งที่ 1/2565 โดยมีคณะกรรมการและคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ ทั้งนี้ คณะกรรมการและคณะทำงาน ฯ ได้ร่วมกันพิจารณากิจกรรมที่จะบรรจุในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง ฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งสำนักแผนงานและสารสนเทศจะได้จัดทำรายงานเสนออธิบดีกรมป่าไม้ต่อไป