หน่วยงานภายใน


1. ส่วนอำนวยการ

ฝ่ายธุรการ

ดำเนินงานด้านสารบรรณทั่วไป จัดทำบัญชีการเบิกจ่ายงบประมาณ ตรวจสอบใบสำคัญในการเบิกจ่ายเงิน การยืม การหักล้างเงินทดรองราชการ และตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่าย ค่าสวัสดิการต่างๆ จัดทำงบเดือนเวลาทำการตรวจสอบวันลาทุกประเภท ของข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราว ดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ข้าราชการ ตรวจสอบการเสนอขอหนังสือรับรองเงินเดือน หนังสือรับรองการปฏิบัติงานของข้าราชการ และลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายการเงิน บัญชีและพัสดุ

ดำเนินการจัดหาพัสดุ สำหรับใช้ในราชการของกอง จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์บัญชีวัสดุ ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ พัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้สอย และค่าวัสดุของกอง ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมายควบคุมดูแลการใช้ยาน พาหนะให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อำนวยความสะดวกในการจัดยานพาหนะสำหรับเจ้าหน้าที่ของกอง ในการไปปฏิบัติราชการนอกสถานที่ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

2. ส่วนแผนงานและงบประมาณ

ฝ่ายนโยบายและแผน

พิจารณา ตรวจสอบ วิเคราะห์ ประสาน และดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสังกัดกรมป่าไม้ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ และระดับกระทรวง ประสานงาน รวบรวม ประมวลและวิเคราะห์ข้อมูล และดำเนินงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการประชุมรัฐสภา ตอบกระทู้และญัตติและนำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรม ป่าไม้ ประสานรวบรวม ประมวลและจัดเตรียมข้อมูลชี้แจงในการประชุมรัฐสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใน ส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมป่าไม้ ประสานงานและดำเนินงานตามแผนงานและโครงการต่าง ๆ ทั้งในหน่วยงานของกรมป่าไม้ และส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายงบประมาณ

ศึกษา วิเคราะห์ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาการ จัดการป่าไม้ แผนปฏิบัติการป่าไม้ระยะปานกลาง 3-5 ปี และแผนปฏิบัติงานประจำปีให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล นโยบายป่าไม้แห่งชาติ กรอบนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ ประมาณการ และประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบงานและโครงการเพื่อจัดทำคำขอตั้งงบ ประมาณประจำปีของกรมป่าไม้ ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายด้านงบประมาณของรัฐบาล และของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประสานและดำเนินงาน จัดเตรียมข้อมูลในการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อคณะกรรมาธิการงบประมาณ วิเคราะห์ และจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีของงาน/โครงการ ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และพิจารณาการปรับแผนปฏิบัติงานและการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี รวมทั้งประสานงาน การบริหารงบประมาณกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และตามระเบียบที่กำหนด ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

3. ส่วนติดตามและประเมินผล

 • ศึกษา วิเคราะห์เพื่อกำหนดรูปแบบ และแนวทางในการวางระบบติดตามและประเมินผลการปฎิบัติงานกิจกรรม/โครงการของกรมป่า
 • เร่งรัด ติดตามความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์และผลกระทบต่อการดำเนินงาน/โครงการ
 • จัดทำรายงานการติดตามผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ และรายงานการดำเนินงานของรัฐต่อสาธารณะรายปี
 • ประสานการดำเนินงานในการตรวจติดตามผลการนำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ส่วนติดตามและประเมินผล แบ่งการปฏิบัติงานออกเป็น 3 ฝ่าย ดังนี้

ฝ่ายบริหางานทั่วไป

มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

 • ปฎิบัติงานธุรการของส่วนติดตามและประเมินผล
 • ปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายติดตามและประเมินผล

มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

 • จัดทำแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้
 • ประสานงาน ตรวจ ติดตามการปฏิบัติงานร่วมกับผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้
 • ประสานงาน ตรวจ ติดตามการปฏิบัติงานร่วมกับสำนักงบประมาณ
 • ประสานงาน ตรวจ ติดตามการปฏิบัติงานร่วมกับผู้ตรวจกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • ติดตาม ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้
 • ประสานการจัดวางระบบการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
 • จัดทำรายงานการดำเนินงานของรัฐต่อสาธารณะรายปี (Annual Report) ตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายวิเคราะห์และประมวลข้อมูล

มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

 • ประสานงานการจัดทำคำร้องการปฎิบัติราชการ และจักทำรายงานผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองการปฎิบัติราชการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 • การดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี และแผนพัฒนาองค์การของกรมป่าไม้ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

4. ศูนย์สารสนเทศ

 • วางแผนจัดระบบการสำรวจและประสานการจัดเก็บข้อมูลของหน่วยงาน ตลอดจนการเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้กับหน่วยงานต่าง ๆ
 • ควบคุม กำกับ ดูแล และสนับสนุนการจัดหาระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมป่าไม้
 • เป็นศูนย์ข้อมูลของกรมป่าไม้ ในการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานป่าไม้
 • ถ่ายทอดความรู้ด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ

5. ศูนย์บริการประชาชน

มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

 1. อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มีมาติดต่อ ณ ศูนย์บริการประชาชน กรมป่าไม้ สถานที่ตั้งอยู่ ณ ชั้น 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ให้สามารถติดต่อสอบถาม ขอทราบข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจและความ
 2. รับผิดชอบของกรมป่าไม้ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ.ศ. 2540
 3. รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน ขอความเป็นธรรม ขอความช่วยเหลือ การแจ้งเบาะแส ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจกรมป่าไม้ และประสานงานส่งต่อเรื่องให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องรับไปดำเนินการตามขั้นตอนของแต่ละหน่วยงานปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย