ผู้บริหารและหน่วยงานภายใน

1. ส่วนอำนวยการ

ส่วนอำนวยการ มีอำนาจหน้าที่

 1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานประชาสัมพันธ์ และงานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อ
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานการเงิน บัญชีและพัสดุ
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหาร งานบุคคล และงานพัฒนาระบบราชการ
 4. ดำเนินการเกี่ยวกับแผนงาน งบประมาณ ติดตามประเมินผล และเร่งรัดการดำเนินงาน
 5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย

แบ่งการปฏิบัติงานออกเป็น 3 ฝ่าย ดังนี้

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ปฏิบัติงานสารบรรณตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ และปฏิบัติงานธุรการทั่วไป
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 1. จัดทำทะเบียบรับ-ส่งหนังสือราชการ จำแนกจ่ายหนังสือราชการ
 2. จัดทำทะเบียนเอกสารลับ และดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
 3. ควบคุม กำกับ ดูแลและให้ข้อเสนอแนะด้านระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 4. เวียนหนังสือราชการ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัด
 5. รวบรวม และจัดทำคำรับรองผลการปฏิบัติราชการกรมป่าไม้
 6. การดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การประจำปีงบประมาณ
 7. ดำเนินการเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีของกรมป่าไม้
 8. ร่างโต้ตอบ พิมพ์หนังสือ ถ่ายเอกสาร
 9. เก็บรักษาและค้นหาเอกสารในส่วนที่จัดเก็บ
 10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายการเงิน บัญชีและพัสดุ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน และการพัสดุ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ รวมทั้งงานด้านสวัสดิการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 1. จัดทำแผนงานและงบประมาณของสำนักแผนงานและสารสนเทศ
 2. ควบคุมการเบิกจ่ายและหักยอดเงินงบประมาณในส่วนของสำนักแผนงานและสารสนเทศ
 3. ดำเนินการเบิกจ่าย ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ตลอดจนการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการของสำนักแผนงานและสารสนเทศ
 4. ตรวจสอบ จัดทำใบสำคัญคู่จ่าย หลักฐานเอกสารทางการเงิน ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า และดำเนินการเกี่ยวกับระบบ GFMIS
 5. ตรวจสอบ จัดทำเอกสารเพื่อเบิกจ่ายเงินสวัสดิการต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร และเงินฌาปนกิจ เป็นต้น
 6. ดำเนินการจัดหาพัสดุ จัดซื้อจัดจ้างสำหรับใช้ในราชการสำนัก จัดทะเบียนครุภัณฑ์บัญชีวัสดุ ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายพัสดุให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 7. ดูแล ควบคุมการใช้ เก็บรักษา และซ่อมแซม บำรุงรักษารถยนต์ราชการส่วนกลาง ตลอดจนอำนวยความสะดวกในการจัดยานพาหนะสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักในการไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 8. ดูแลบำรุงรักษาเครื่องใช้สำนักงาน ระบบสาธารณูปโภค อาคารที่ทำการ ตลอดจนบริเวณโดยรอบที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักแผนงานและสารสนเทศ
 9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำกรอบโครงสร้าง อัตรากำลัง และการพัฒนาบุคลากร   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

 1. พิจารณาดำเนินการจัดทำกรอบโครงสร้าง วิเคราะห์อัตรากำลัง และพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน และรวบรวมเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบของงานตลอดจนกำหนดคุณสมบัติการคัดเลือกการว่าจ้าง
 2. พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับความดี ความชอบ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนของข้าราชการและพนักงานราชการ
 3. จัดทำ ตรวจสอบการเสนอขอหนังสือรับรองการปฏิบัติราชการของข้าราชการ และพนักงานราชการ
 4. เก็บรักษา จัดทำและรวบรวมทะเบียนประวัติ การขอรับบำเหน็จบำนาญเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการ พนักงานราชการ และงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรของสำนักแผนงานและสารสนเทศ
 5. ตรวจสอบ รวบรวมรายงานงบเดือนเวลาทำการ ตรวจสอบวันลาทุกประเภทของบุคลากรสำนักแผนงานและสารสนเทศ
 6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

2. ส่วนแผนงานและงบประมาณ

ส่วนแผนงานและงบประมาณ มีอำนาจหน้าที่

 1. ศึกษา วิเคราะห์นโยบายและแผนยุทธศาสตร์เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมป่าไม้ ๒๐ ปี แผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีของกรมป่าไม้
 2. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำคำของบประมาณประจำปีของกรมป่าไม้
 3. จัดทำแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 4. ตรวจสอบ พิจารณาการขออนุมัติ การปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ตลอดจนการโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณ งบกลาง และเงินนอกงบประมาณ
 5. เร่งรัดและรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
 6. ประสานจัดเตรียมข้อมูลและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบของกรมป่าไม้
 7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

แบ่งการปฏิบัติงานออกเป็น 4 ฝ่าย ดังนี้

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานงบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุ ครุภัณฑ์ของส่วนแผนงานและงบประมาณ
 2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับอัตรากำลังบุคลากร ทั้งข้าราชการและพนักงานราชการของส่วนแผนงานและงบประมาณ
 3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายนโยบาย

มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

 1. ศึกษา วิเคราะห์นโยบายและแผนยุทธศาสตร์เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมป่าไม้ ๒๐ ปี
 2. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
 3. ประสานและจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
 4. ประสานงานและจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของกรมป่าไม้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและต้องเข้าร่วมดำเนินการ
 5. วิเคราะห์แผนและงบประมาณ อัตราค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมของงาน/โครงการเพื่อประกอบการพิจารณากำหนดแผนในการจัดทำคำของบประมาณ
 6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายงบประมาณ

มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

 1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำคำขอตั้งงบประมาณประจำปี และคำขอเงินงบกลาง เงินกู้ และเงินนอกงบประมาณของกรมป่าไม้
 2. ประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ/โครงการเพื่อกำหนดกิจกรรม เป้าหมายปริมาณงานให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา สภาพเศรษฐกิจ สังคม และศักยภาพของพื้นที่
 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประชุมเตรียมการและดำเนินการเกี่ยวกับการปรับลด/ปรับเพิ่ม คำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีของงาน/โครงการ การจัดทำรายละเอียดข้อมูลสำหรับการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี การแปรญัตติงบประมาณประจำปี
 4. จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (แบบ สงป.) ของกรมป่าไม้
 5. จัดทำแผนภาพรวมงบประมาณประจำปีของกรมป่าไม้
 6. ประสานการดำเนินงานเกี่ยวกับงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน

มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

 1. ตรวจสอบ วิเคราะห์ และพิจารณาแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน   (ปม.๑๐๑-๑๐๔) เงินงบประมาณ งบกลาง เงินงบประมาณเบิกแทนกัน และเงินนอกงบประมาณเพื่อเสนอ    ขออนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน
 2. ตรวจสอบ วิเคราะห์ และพิจารณาการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการ   ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตลอดจนการโอนเปลี่ยนแปลงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 3. ตรวจสอบ ติดตาม เร่งรัดและรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
 4. ตรวจสอบ เร่งรัด การนำเข้าข้อมูลแผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณผ่านระบบ BBEvMIs เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินตามแบบ สงป.๓๐๑-๓๐๒ รายเดือนและรายไตรมาส
 5. รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายตามหลักเกณฑ์และวิธีการติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
 6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ   ที่ได้รับมอบหมาย

3. ส่วนติดตามและประเมินผล

ส่วนติดตามและประเมินผล มีอำนาจหน้าที่

 1. ศึกษา วิเคราะห์เพื่อกำหนดรูปแบบและพัฒนาระบบติดตามและประเมินผล         การดำเนินงานของกรมป่าไม้
 2. จัดทำแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติราชการกรมป่าไม้และรายงานผลการดำเนินงานรวมทั้งเสนอแนะ เสนอต่อผู้บริหารของกรมป่าไม้
 3. เร่งรัด ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน การแก้ไขปัญหาอุปสรรค ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการกรมป่าไม้ และแผนงาน/โครงการ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ
 4. ประสานหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อการดำเนินงานด้านการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมป่าไม้
 5. จัดทำรายงานการดำเนินงานของรัฐต่อสาธารณะรายปี
 6. ประสานการดำเนินงานในการติดตามและประเมินผลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

แบ่งการปฏิบัติงานออกเป็น 4 ฝ่าย ดังนี้

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานงบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุ ครุภัณฑ์ของส่วนติดตามและประเมินผล
 2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับอัตรากำลังบุคลากร ทั้งข้าราชการและพนักงานราชการของส่วนติดตามและประเมินผล
 3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายติดตามผลการปฏิบัติราชการ

มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

 1. ศึกษา วิเคราะห์เพื่อกำหนดรูปแบบและพัฒนาระบบติดตามร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. ทบทวนและจัดทำแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ
 3. เร่งรัด ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมป่าไม้ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และนโยบายสำคัญของรัฐบาล
 4. ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบ
 5. ประสานการตรวจสอบการดำเนินงานของกรมป่าไม้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 6. ประสานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายวิเคราะห์และประเมินผล

มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

 1. ศึกษา วิเคราะห์ ประมวลข้อมูล และดำเนินการเกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนาผลดำเนินงานของกรมป่าไม้ โดยใช้เครื่องมือและเทคนิคการบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับการติดตามและประเมินผล
 2. วิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ เพื่อวัดระดับความสำเร็จในเชิงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการใช้จ่ายงบประมาณ การบรรลุเป้าหมายการให้บริการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมป่าไม้ ยุทธศาสตร์ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และนโยบายสำคัญของรัฐบาล
 3. จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ
 4. จัดทำรายงานการดำเนินงานของรัฐต่อสาธารณะรายปี
 5. ดำเนินการจัดทำการบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายในให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยของรัฐ พ.ศ. 2562
 6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

4. ส่วนคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ

ส่วนคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ มีอำนาจหน้าที่

 1. ปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณของคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ คณะอนุกรรมการและคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ
 2. ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ เพื่ออำนวยการและสนับสนุนงานวิชาการ ของคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ คณะอนุกรรมการและคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ
 3. ปฏิบัติงานอื่นที่คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ คณะอนุกรรมการและคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติมอบหมาย
 4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

แบ่งการปฏิบัติงานออกเป็น 3 ฝ่าย ดังนี้

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

 1. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานแผนงานและงบประมาณ งานการเงิน บัญชี และพัสดุของส่วนคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ
 2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับอัตรากำลังบุคลากร ทั้งข้าราชการและพนักงานราชการของ        ส่วนคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ
 3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายขับเคลื่อนนโยบายป่าไม้แห่งชาติ

มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

 1. ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ
  1.1 ปฏิบัติงานธุรการ และสนับสนุนงานด้านวิชาการของคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ
  1.2 สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติเกี่ยวกับการดำเนินการ ดังนี้
  1.2.1  กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และเร่งรัดการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ
  1.2.2  การให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะในนามคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติต่อคณะรัฐมนตรี หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  1.2.3  ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
  1.3 ประสานหน่วยงานและบุคคลภายใต้คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ คณะอนุกรรมการ คณะทำงานต่าง ๆ ภายใต้คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ รวมทั้งประสานหน่วยงานและบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กรณีให้มาชี้แจงหรือให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ
  1.4 ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่นโยบายป่าไม้แห่งชาติ แผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ ผลการดำเนินการตามนโยบายป่าไม้แห่งชาติและแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ และผลการดำเนินการของคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ
 2. ปฏิบัติงานเลขานุการคณะอนุกรรมการติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้
  2.1 ปฏิบัติงานธุรการ และสนับสนุนงานด้านวิชาการของคณะอนุกรรมการติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้
  2.2 สนับสนุนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้เกี่ยวกับการดำเนินการ ดังนี้
  2.2.1  พัฒนาระบบสารสนเทศเกี่ยวกับพื้นที่ป่าไม้ทั้งในระดับภาพรวมของประเทศ ภูมิภาคและพื้นที่ ให้มีมาตรฐาน เอกภาพ ทันต่อสถานการณ์ และครอบคลุมนิยามและการจำแนกป่าไม้ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายป่าไม้แห่งชาติ
  2.2.2  ประเมิน ติดตาม ตรวจสอบ การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และกำหนดแนวทาง กลไก และช่วงเวลาการรายงานข้อมูลพื้นที่ป่าไม้อย่างเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์
  2.2.3  ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่ทำให้พื้นที่ป่าไม้ลดลงและเสื่อมโทรม และให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะในการเพิ่มและพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมายและกรอบเวลาของนโยบายป่าไม้แห่งชาติ
  2.2.4  รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลข้อมูล เพื่อจัดทำรายงานข้อมูลสถานการณ์การป่าไม้และข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับพื้นที่ป่าไม้
  2.2.5  ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติมอบหมาย
  2.3 ประสานการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ รวมทั้งประสานหน่วยงานและบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กรณีให้มาชี้แจงหรือให้ข้อมูลต่อคณะอนุกรรมการติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้
 3. ประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายป่าไม้
 4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายจัดทำและประเมินผลนโยบายป่าไม้แห่งชาติ

มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

 1. ปฏิบัติงานเลขานุการคณะอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ
  1.1 ปฏิบัติงานธุรการ และสนับสนุนงานด้านวิชาการของคณะอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ
  1.2 สนับสนุนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติเกี่ยวกับการดำเนินการ ดังนี้
  1.2.1  จัดทำนโยบายป่าไม้แห่งชาติและแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ
  1.2.2  ศึกษา ทบทวนนโยบายป่าไม้แห่งชาติและแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติทุก ๓ ปี หรือหากมีความจำเป็นให้ดำเนินการศึกษา ทบทวนได้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป
  1.2.3  จัดทำหลักเกณฑ์และระยะเวลาการรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายป่าไม้แห่งชาติและแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ
  1.2.4  ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติมอบหมาย
  1.3 ประสานการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ รวมทั้งประสานหน่วยงานและบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กรณีให้มาชี้แจงหรือให้ข้อมูลต่อคณะอนุกรรมการจัดทำร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติและร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ
 2. ปฏิบัติงานเลขานุการคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล
  2.1 ปฏิบัติงานธุรการ และสนับสนุนงานด้านวิชาการของคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล
  2.2 สนับสนุนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลในการดำเนินการ ดังนี้
  2.2.1 กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และเร่งรัดให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายป่าไม้แห่งชาติและแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ        มติคณะรัฐมนตรี และมติคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติที่เกี่ยวข้อง
  2.2.2  ประสาน และให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และภาคส่วนอื่นๆ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในนโยบายป่าไม้แห่งชาติ และแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติ รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรี และมติคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติที่เกี่ยวข้อง
  2.2.3  รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลข้อมูล เพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายป่าไม้แห่งชาติและแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติรวมทั้งรายงานผลการดำเนินการตาม    มติคณะรัฐมนตรี และมติคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติที่เกี่ยวข้อง
  2.2.4  ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติมอบหมาย
  2.3 ประสานการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล รวมทั้งประสานหน่วยงานและบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กรณีให้มาชี้แจงหรือให้ข้อมูลต่อคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล
 3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย