ระบบแผนงานและงบประมาณ
e-Project

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

การชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานประจำปี พุทธศักราช 2566
และเตรียมความพร้อมการจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2567

รายละเอียดแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายละเอียดแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 2563 เล่มที่ 1-2

รายละเอียดแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 2563 เล่มที่ 1

รายละเอียดแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน 2563 เล่มที่ 2