อนุกรรมการติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ ร่วมยืนยันตัวเลขพื้นที่ป่าไม้

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น.

นายกุศล โชติรัตน์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
ด้านทรัพยากรน้ำในแผ่นดิน รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติ เป็นประธาน
การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2
อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมีนายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้แทน
จากหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในฐานะอนุกรรมการฯ เพื่อร่วมกันพิจารณากรอบในการจำแนกข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ตามนโยบายป่าไม้แห่งชาติ รวมทั้งยืนยันข้อมูลพื้นที่ป่าไม้ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของหน่วยงาน เพื่อนำข้อมูลเสนอคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติต่อไป