สผส. ใช้ระบบประชุมทางไกลเร่งตามงาน สจป. ที่ 8 (นครราชสีมา) ให้ได้ตามเป้า

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักแผนงานและสารสนเทศ โดยเจ้าหน้าที่ส่วนติดตามและประเมินผล ได้ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) ผ่านระบบการประชุมทางไกล ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมีผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักโครงการพระราชดำริ และกิจการพิเศษ เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ สผส. ได้รับทราบถึงความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะนำข้อมูลดังกล่าวรายงานอธิบดีกรมป่าไม้ต่อไป

Posted in ข่าวสารและกิจกรรม.