สผส. เร่งรัดงาน สจป. ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) ตามแผนงานที่กำหนด

วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. สำนักแผนงานและสารสนเทศ โดยผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล ได้ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12(นครศรีธรรมราช) ผ่านระบบการประชุมทางไกล ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมีผู้แทนจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช) สำนักจัดการป่าชุมชน  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมทั้งนี้ สผส. ได้รับทราบถึงความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะนำข้อมูลดังกล่าวรายงานอธิบดีกรมป่าไม้ต่อไป

Posted in ข่าวสารและกิจกรรม.