สผส. เร่งทบทวนแผนการปฏิบัติงานและขั้นตอนการดำเนินงานฯ 65

วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักแผนงานและสารสนเทศ โดยส่วนติดตามและประเมินผลจัดการประชุมเพื่อทบทวนการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล ผู้แทนจากสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ การประชุมครั้งนี้ สผส. ได้ชี้แจงและทบทวนเพื่อให้แผนการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนการดำเนินงาน ฯ มีความถูกต้อง ชัดเจน เป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Posted in ข่าวสารและกิจกรรม.