สผส.เร่งติดตามผลการดำเนินงาน สจป. ที่ 5 (สระบุรี) ผ่านระบบ VDO Conference

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. สำนักแผนงานและสารสนเทศ
โดยส่วนติดตามและประเมินผล ได้ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผล
การดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) โดยมีผู้แทนจากสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมสำนักแผนงาน
และสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

        ในการประชุมดังกล่าว สผส. รับทราบถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานตามแผน
การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งจะนำข้อมูลที่ได้รับดำเนินการรายงานอธิบดีกรมป่าไม้ต่อไป

Posted in ข่าวสารและกิจกรรม.