สผส. เร่งติดตามงานสจป ที่ 6 (อุดรธานี)​ ผ่านวีดีโอ Conference ช่วงโควิด

วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. สำนักแผนงานและสารสนเทศ โดยส่วนติดตามและประเมินผล ได้ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Conference) โดยมีผู้แทนจากสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ ทั้งนี้ สผส. ได้ชี้แจงและสร้างความเข้าใจถึงความสำคัญของภารกิจการติดตามและประเมินผล รวมทั้งได้ติดตามผลการปฏิบัติงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อนำข้อมูลรายงานอธิบดีกรมป่าไม้ต่อไป

Posted in ข่าวสารและกิจกรรม.